Lexikológia, slová podľa príslušnosti k štýlu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 937 slov
Počet zobrazení: 2 745
Tlačení: 69
Uložení: 68

Lexikológia, slová podľa príslušnosti k štýlu

1. Charakterizujte lexikológiu ako vednú disciplínu

Jazyk je abstraktný systém noriem a znakov, ktoré používame ako základný prostriedok na dorozumievanie.

Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom jazyka a jazykových produktov sa nazýva jazykoveda (lingvistika).

Jazyk je zložený zo štyroch jazykových rovín:

 • Zvuková (fonetická)
 • Morfologická (tvarová)
 • Skladobná (syntaktická)
 • Významová (lexikálna)
  • systémovo organizovaný a vnútorne usporiadaný systém, ktorý zahŕňa všetky pomenúvacie jednotky
  • základným predmetom skúmania je slovo:
   • Základná lexikálna jednotka = lexéma
   • Ustálený ako celok premiestniteľný sled hlások s vlastným lexikálnym a gramatickým významom (lexikálny a gramatický význam dávajú slovu celkový význam)

§ Lexikálny význam

 • Vecný obsah

§ Gramatický význam

 • Vyjadruje gramatické kategórie
 • Slová a slovné spojenie typické pre každý národ, štát tvoria národný jazyk
 • Tvoria ho dve základné formy:
  • Spisovný jazyk (nadštandardná a štandardná forma)
  • Nárečia (nespisovná, subštandardná forma)
 • Súhrn všetkých slov v jazyku sa nazýva slovná zásoba

2. Rozdeľte slovnú zásobu podľa vecného významu a príslušnosti k štýlovej vrstve

Slovná zásoba

 • otvorený súbor jednoslovných a viacslovných pomenovaní
 • je otvorená = je pre ňu charakteristický príliv a odliv slov podľa spoločenskej potreby v danom období alebo prostredí
 • citlivo reaguje na zmeny v spoločnosti
 • skladá sa z pevného základu nazývaného jadro (najpoužívanejšie slová)
  • základný fond slov
 • nemenná, pomalý vývin
 • obsahuje len malú časť slov jazyka
  • pevné miesto majú najstaršie slová jazyka (napr. pomenovania prírodných javov – zem, oheň, voda, vzduch)
  • slová pomenúvajúce najbližších príbuzných (otec, matka)
  • celonárodné slová, ktoré užívajú všetci (dom, obloha, strom)
 • okrem jadra tvorí slovnú zásobu jej ostatná časť
 • Členenie slovnej zásoby

o Základná

 • Obsahuje najčastejšie používané slová:
  • Podstatné mená
  • Prídavné mená
  • Slovesá
  • Formálne výrazy (spojky, častice, citoslovcia)

§ Individuálnej slovnej zásoby

 • Je rozdielna od jedinca k jedincovi
 • Priemerne obsahuje od 3000 – 8000 slov
 • Závisí od komunikačných schopností jedinca, vzdelania, prostredia, pracovného odvetvia, veku
 • Delí sa na:

o Aktívnu

 • bežná slovná zásoba, ktorú využívame pri každodennej komunikácií

o Pasívnu

 • oveľa bohatšia, rozumieme jej, ale nepoužívame ju
 • Slovná zásoba existuje na základe vzájomných vzťahov
 • Slová tvoria spoločne systém slov, ktorými delíme podľa:

o Vecného významu:

 • Jednovýznamové (monosemantické)
 • Viacvýznamové (polysemantické)
 • Neodvodené
 • Odvodené
 • Zložené
 • Homonymá
 • Synonymá (rovnoznačné)
 • Antonymá (opozitá - protiklady)
 • Paronymá
 • Súradné - významovo nadradené
 • Nesúradné - významovo podradené

ü Lexikálna rovina:

 • objasňuje slovnú zásobu z dvojakého hľadiska:
 • Lexikálne významu (= sémantiky)

§ Formy

 • Kritéria delenia slov:
  • Lexikálneho významu
  • Významové súvislosti a vzťahy medzi slovami
  • Vonkajšej podoby (formy)
  • Počet slov potrebných na vyjadrenie jedného lexikálneho významu
 • Podľa lexikálneho významu delíme slová na:

o Jednovýznamové

 • Práve 1 význam
  • Vlastné mená (Jana, Trnava, Slovensko)
  • Odborné názvy( dusík, kaučuk, biosféra)
  • Bežné pomenovanie (chlapec, pohár, priateľstvo)

o Viacvýznamové

 • Majú viacero významov, ktoré sú si podobné = polysémia
  • Základný význam – matka (žena, ktorá porodila dieťa)
  • Odvodený význam
   • včelia kráľovná
   • matka príroda
   • Matica

ü Podľa významových súvislostí a vzťahov:

 • Synonymá (rovnoznačné)
  • Slová s podobným alebo rovnakým významom
   • Rojčivý – snivý – romantický
   • Náhľad – názor – mienka – úsudok – presvedčenie – stanovisko
   • Usnúť – zaspať – zomrieť
   • Kurivo – palivo, drak – šarkan
  • Synonymický rad je tvorený minimálne tromi slovami s podobným významom, ktoré sa líšia len malými významovými odtienkami
   • Trieliť, utekať, bežať, ponáhľať sa, šprintovať

o Antonymá

 • Slová s opačným významom
 • Kupovať – predávať
 • Darovať – dostať
 • Biely – čierny
 • Rýchlo – pomaly
 • Veľa – málo
 • Krivolaký – rovný
 • Podľa vonkajšej podoby:

o Homonymá (rovnozvučné slová)

 • Slová, ktoré rovnako znejú, ale majú odlišný význam
 • Koruna (stromu), koruna (česká), koruna (kráľova)

o Paronymá

 • Hláskovo a významovo sa ovplyvňujúce slová
 • Plod – plot, hlávka – lávka, kar – rak, skon – sklon, oko – okno
 • Podľa počtu slov:

o Jednoslovné pomenovania

 • Jedno slovo, ktoré má 1 slovný význam
 • Väčšina slov

o Viacslovné pomenovania

 • Pomenúvajú jeden význam ako celok:

§ Združené pomenovania

 • Zväčša termíny
 • Slnečná sústava, školská lavica, konať dobro

§ Frazeologizmy

 • spojenie s obrazným a nerozložiteľným významom
 • streliť capa, hádzať hrach o stenu

§ Idiomy

 • Slovné spojenia, ktoré nemožno od seba oddeliť z významovej ani formálnej zložky
 • Cimp-campr, tik-tak, lážo-plážo

§ Príslovia

 • Prostriedky ľudovej slovesnosti, ktoré vyjadrujú ducha a vtip národa, ich úlohou je vychovávať (= majú mravoučný charakter).
 • Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.

§ Porekadlá

 • Prostriedky ľudovej slovesnosti, ktoré vyjadrujú ducha a vtip národa, nesnažia sa vychovávať, len okrajovo komentujú dej
 • Jablko ďaleko nepadá od 

§ Pranostiky

 • Prostriedky ľudovej slovesnosti, predpovedajúce počasie v určitom čase

§ Prirovnania

 • Umelecké prostriedky, ktoré sú zložené z:
  • porovnávaných javov
  • spoločnej vlastnosti, ktorá je vyzdvihnutá
  • zvyčajne spojky ako, sťa
 • Zo štylistického hľadiska členíme slovnú zásobu na:
  • štylisticky bezpríznakové slová = slová jadra slovnej zásoby (neutrálne = nocionálne)
  • štylisticky príznakové slová
   • Tie delíme podľa:
    • obsahu
    • pôvodu
    • spisovnosti
    • doby používania
    • expresívnosti
 • podľa obsahu (významu) delíme slová na:

o Termíny (odborné slová)

 • Jedno alebo viacslovné pomenovania na presné a jednoznačné vyjadrovanie sa;
 • Vyskytujú sa v náučných textoch
 • morféma, svietiplyn, poniklec jarný

o Kancelarizmy

 • tiež termíny; typické slová administratívnych textov
 • splatnosť, pohľadávka, lehota

o Publicizmy (žurnalizmy)

 • slová typické pre publicistické texty
 • atentát, terorizmus, lukratívny

o Hovorové slová

 • slová súkromného prejavu ako súčasť hovorových textov
 • panelák, futro, fucik

o Knižné slová

 • slová výlučne písomného prejavu
 • milota, prýštiť, riava, rinúť sa

o Poetizmy (básnické slová)

 • časť knižných slov používané v poézii
 • luna, deva, krásnota
 • Podľa pôvodu členíme na:

o domáce slová

 • slová s domácim pôvodom užívané vo všetkých typoch textov
 • kniha, noha, zbojník, rieka

 cudzie slová

 • slová už prebrané (z latinčiny) a dodnes preberané z cudzích jazykov z angličtiny
 • výskyt najmä v náučných textoch

 zdomácnené

 • nepovažujú sa viac za cudzie, prevzali naše gramatické pravidlá (rádio, televízor, auto, meter, uniforma)
 • patria sem aj nespisovné, familiárne aj vulgárne slová – výrazne expresívne
 • kiks, šuviks, vercajg, gang

 internacionalizmy

 • medzinárodné slová
 • výskyt vo viacerých, teda aspoň v troch rozdielnych jazykoch, pomenúvajú javy z oblasti politiky, kultúry, vedy, techniky
 • kardiochirurgia, substantívum, aliancia, terorizmus

3. Zaraďte slová z ukážky č. 1 k príslušnej štýlovej vrstve.

Škodovka – slang, hovorový štýl Lingvistika – odborný termín, náučný štýl Chlop (chlap) – nárečie, hovorový štýl Prýštiť – knižné slovo, umelecký štýl

Zmenka – kancelarizmus, administratívny štýl Ľudze (ľudia) – nárečové slovo, hovorový štýl Skyva (krajec) – knižné slovo, umelecký štýl

Dolupodpísaný – kancelarizmus, administratívny štýl

Mladuštičký – zdrobnenina (eufemizmus)

 1. Vysvetlite na ľubovoľnom slove vzájomné vzťahy sémantického trojuholníka. Semantický trojuholník je znázornenie nepriameho vzťahu medzi predmetom a jeho pomenovaním. Vzťah medzi objektom a jeho pomenovaním prechádza cez pojmovú rovinu (rovinu myslenia, ktorú si neuvedomujeme).

V rovine myslenie je pojem priradený k správnej definícii (= výpočet, vyratúvanie, vymenúvanie najcharakteristickejších vlastností). Tieto tri vrcholy (pojem, rovina myslenia, objekt) sú vrcholmi sémantického trojuholníka.

Definíciu, pojem, ktorý je schopný zastupovať reálne alebo vymyslené javy z nášho života sa nazýva jazykový znak.

Sémantický trojuholník:

Definícia

okrúhle, slizké, citlivé,

orgán zraku, prekrvené, biele

Oko

Pojem oko nemá nič spoločné s písmenom o-k, dokonca ani n. Ale v našej rovine myslenie je priradený sled hlások oko k definícii. Keď uvidíme objekt, ktorý zodpovedá definícii (oko), tak ho automaticky priradíme a nazveme ho oko (volské oko, predmety, ktoré pripomínajú oko, ale nie sú oko).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023