Funkčné jazykové štýly

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: janka
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 521 slov
Počet zobrazení: 32 217
Tlačení: 1 440
Uložení: 1 225
♦ štýl – cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov. Spôsob ako sa vyjadrujeme. štýl = sloh
 
druhy štýlov:
a.) objektívne štýly: odborný, administratívny
b.) subjektívne štýly: hovorový, umelecký
c.) subjektívno – objektívne štýly: publicistický, rečnícky

staršia klasifikácia štýlov:
a.) štýly verejného styku: náučný (odborný) štýl, administratívny (úradný) štýl, publicistický (novinársky) štýl, rečnícky štýl, umelecký štýl
b.) štýl súkromného styku: hovorový štýl
 
náučný (odborný) štýl – je štýlom verejnej vedeckej komunikácie; používa sa v odborných dielach; rozdeľuje sa na: teoretický náučný štýl a populárno – náučný štýl; základné vlastnosti: písomnosť, monologickosť, verejnosť, pojmovosť, odbornosť a presnosť; využíva zložité vetné, súvetné a polovetné konštrukcie (napr. s činným a trpným príčastím)

administratívny (úradný) štýl – je štýlom verejnej úradnej komunikácie; písomný štýl, na úpravu existujú štátne normy; administratívny štýl najviac využíva informačný a opisný slohový postup (napr. zápisnica, životopis); základné znaky: vecnosť, knižnosť, adresnosť, stručnosť; druhy útvarov: dokumentárne – (zápisnica, protokol, rezolúcia, zmluva, potvrdenka, zmenka akcie, maturitný protokol, triedny katalóg ...); oznamovacie – (hlásenie, správa, telegram, životopis, vyhláška, prípis, objednávka, žiadosť, prihláška ...); heslové – (súpisy, zoznamy, prehľady, zoznam inventáru, rozvrh hodín, poštová poukážka, dotazník, školské vysvedčenie, expedičný prípis ...)

publicistický (novinársky) štýl – subjektívno – objektívny štýl; uplatňuje sa vo sfére žurnalistickej (novinárskej) komunikácie; požíva sa pri písaní správ, komentárov, fejtónov atď.; je hybridným štýlom, pretože využíva výrazové prostriedky náučného, umeleckého, hovorového štýlu; základné znaky: písomnosť, verejnosť, variabilnosť, aktualizovanosť; druhy útvarov: spravodajské útvary – správa, interview, riport, komuniké atď. Sú ovplyvnené administratívnym štýlom a informačným slohovým postupom; analytické útvary – úvodník, komentár, recenzia, posudok. Sú ovplyvnené náučným štýlom a výkladovým slohovým postupom; beletristické útvary – reportáž (vplyv opisného slohového postupu), fejtón (vplyv rozprávacieho slohového postupu. Sú ovplyvnené umeleckým štýlom;
rečnícky štýl – je štýlom ústnej komunikácie; používa sa v rétorike, využíva bohatú slovnú zásobu, jej cieľom je živo upútať; nie je písaný; základné znaky: ústnosť, verejnosť, sugestívnosť, adresnosť, názornosť;

kvalifikácia útvarov rečníckeho štýlu podľa funkcie:
1. agitačno – propagačné prejavy a reči: a.) politická reč –
parlamentný prejav, prejav na zjazde strany, agitačný, napr. predvolebný prejav b.) súdna reč – napr. reč obžaloby, reč obhajoby c.) cirkevný prejav – kázeň 2. náučné prejavy: a.) prednáška
b.) referáty a koreferáty – napr. politický, vedecký 3. príležitostné prejavy: l. verejné prejavy: a.) slávnostný prejav – jubilejný, spomienkový, gratulačný atď. b.) rámcový prejav – privítací, záverový, otvárací, pozdravný atď. c.) informačný prejav – konferenciersky, výstraha, rozkaz atď. ll. rodinné prejavy – stolový – toast, sobášny, pohrebný, pri krste dieťaťa

umelecký štýl – uplatňuje sa v komunikácii slovenského umenia; používa sa pri písaní básní; funkcie: estetická, výchovná, náučná; základní znaky: variabilnosť, expresívnosť, metaforickosť, náznakovitosť, funkčná neusporiadanosť; útvary: bájka, balada, epos, román, novela, poviedka)
hovorový štýl – je to štýl súkromnej, familiárnej (rodinnej), priateľskej komunikácie; subjektívny štýl; realizuje sa ústne, je otvorený pre všetky slová slovnej zásoby; pre tento štýl sú typické spontánne – nepripravené útvary; využíva všetky slohové postupy, ale slohové útvary majú jednoduchú úroveň; najtypickejším útvarom je dialóg vo všetkých formách (pracovný dialóg, spor, spoločenský rozhovor), má aj monologické útvary, napr. rozprávanie príbehu, anekdoty, krátky jednoduchý opis, krátka úvaha v dvoch – troch vetách, jednoduché vysvetlenie atď.; základné vlastnosti: ústnosť, súkromnosť, situačnosť, stručnosť, expresívnosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019