Lexikológia (slovo, slovná zásoba)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: janka
Typ práce: Referát
Dátum: 24.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 421 slov
Počet zobrazení: 25 088
Tlačení: 1 236
Uložení: 1 307
♦ lexikológia – náuka o slovnej zásobe
♦ slovo – skupina hlások, ktorá má vecný, lexikálny význam (pomenúva osoby, zvieratá, veci, deje, veľkosť predmetu, vzťahy, prejavy citu atď.) a gramatický význam (identifikujeme gramatické kategórie)
♦ slovná zásoba – súhrn všetkých slov jazyka
 
triedenie slov:
podľa významu:
l. a.) jednovýznamové – slovo má len svoj základný význam, pomenúva jednu vec,  
napr. krájať
b.) viacvýznamové – slovo má okrem základného významu i prenesený  
  (druhotný) význam, napr. kohútik = mladý kohút; kohútik =
vodovodný
ll.  a.) základné – strom
  b.) odvodené – stromček
c.) zložené – vodovod
lll. a.) homonymá – rovnozvučné slová (slová, ktoré rovnako znejú, ale význam majú  
odlišný) napr. list (na strome) a list (napísaný); čelo (časť hlavy)
   a čelo (hudobný nástroj) 
b.) synonymá – rovnoznačné slová (slová, ktoré odlišne znejú, ale majú podobný
alebo rovnaký význam) napr. nemoc a choroba; milý a príjemný; 
radosť a potešenie
c.) antonymá – slová s opačným významom, napr. deň a noc; dobrý a zlý; hovoriť
a mlčať
lV. a.) metafora – na základe vonkajšej podobnosti; horela roľa; po dolinách rozišli sa
mraky; z oblohy sa odlomil blesk
b.) metonymia – na základe vnútorných súvislostí; bol na Titanicu; čítam
  Hviezdoslava; hlava na hlave

podľa citového zafarbenia:
a.) citovo zafarbené – zdrobneniny – ručička; rodinné slová – mamka; detské slová – papať; hanlivé slová – laba namiesto ruka; vulgarizmy - debil
b.) neutrálne – bez citového príznaku; voda, matka, ruka
podľa zaradenosti do štýlu:
a.) hovorové – maturita, auto, škola
b.) odborné (termíny) – osobný automobil, topoľ osikový, kyselina sírová
c.) básnické a knižné – luna, junák, nebesá
podľa spisovnosti:
a.) spisovné – zemiaky, riaditeľ, maturita
b.) nespisovné – nárečové – krumpel, šátek; slangové – učka, slovina,
podľa pôvodu:
a.) domáce – chlieb, soľ, voda
b.) cudzie – móda, volejbal, marketing
 
podľa doby vzniku:
a.) archaizmy a historizmy – archaizmy – boli nahradené novými, ale ešte stále sa používaj – ambrela = dáždnik, konzum = obchod, biednik = úbožiak; historizmy – dnes už nepoužívame – dereš, richtár, pionier
b.) neologizmy – novovzniknuté slová – mobil, výpočtová technika, aviváž
 
delenie slovnej zásoby:
a.) základná – (jadro slovnej zásoby) – 1 000 až 1 500 slov; súhrn najfrekventovanejších slov, ktoré potrebujeme na jednoduché dorozumenie s ľuďmi
b.) individuálna – aktívna – veľmi používané; pasívna – málo používané; človek sa rozvíja vekom, vzdelaním, čítaním beletrie a vedeckej literatúry, komunikáciou s ľuďmi atď.
Slovná zásoba sa neustále vyvíja, niektoré nové slová vznikajú a iné zastarajú.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018