Jazykové štýly porovnanie v tabuľke

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča lucka123 (14)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.12.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 329 slov
Počet zobrazení: 313
Tlačení: 26
Uložení: 17

Jazykové štýly porovnanie

Viď. tabuľka nižšie. 

Jazykový štýl

Všeobecné vlastnosti

Typické jazykové prostriedky

Mimojazykové prostriedky

Niektoré útvary, žánre

Hovorový

subjektívny funkcia: každodenné dorozumievanie doma,

medzi priateľmi, spontánne rozprávať

ústnosť súkromnosť situačnosť stručnosť expresívnosť

nárečové, slangové, expresívne, hovorové, spisovné, nespisovné slová, frazeologizmy, nedôsledná výslovnosť a pod.

výrazná intonácia gestikulácia mimika pauzy plastika tela

SMS-ka, telef. rozhovor, odkaz na chladničke,

rozprávanie, dialóg, súkromný list, rozhovor...

Administratívny

(úradný, kancelársky)

objektívny

funkcia: jasné, presné sprostredkovanie informácií,

oznámiť

vecnosť stručnosť adresnosť neutrálnosť knižnosť

neosobné vyjadrovanie, krátke vety, poznámky, vysvetlivky, skratky, značky, vlastné mená, kancelarizmy, termíny

grafické členenie textu tabuľky predtlač

úradný list, objednávka, rozvrh hodín, zápisnica, protokol, zmenka, žiadosť, vyhláška, urgencia, súpis, poukážka, katalóg, úradný životopis

Rečnícky

objektívno- subjektívny funkcia: má presvedčiť,

propagovať, pobaviť,

pôsobivo povedať, slávnostné

príležitosti, konferencie

ústnosť verejnosť sugestívnosť (pútavosť) názornosť adresnosť

oslovenie, kratšie vety, obrazné pomenovania, frazeologizmy, citáty, zrozumiteľné formulácie, citoslovcia, opakovanie slov, knižné slová, rečnícke otázky a pod.

výrazná intonácia, gestá, mimika, kontakt s poslucháčom, pauzy

príhovor, slávnostný prejav, prednáška, výklad učiva, reklama, politická reč, súdna reč, kázeň, diskusný príspevok, prívet, prípitok, smútočný prejav

Publicistický

(novinársky, žurnalistický) objektívno- subjektívny funkcia: informovať

verejnosť, v médiách

písomnosť verejnosť informatívnosť variabilnosť aktualizovanosť

aktuálny obsah, spisovné aj nespisovné slová, obrazné pomenovania, frazeologizmy, skratky, grafy, tabuľky, titulky, zoznamy, ošúchané výrazy (klišé)

grafické členenie textu grafika písma fotografie

správa, oznámenie, interview, fejtón, reportáž, komentár, úvodník, glosa, besednica

Umelecký

(básnický)

subjektívny funkcia: vyvolať pocity krásna cez literatúru,

esteticky povedať

variabilnosť expresívnosť metaforickosť náznakovosť

široká slovná zásoba, spisovné aj nespisovné slová, umel. jaz. prostriedky, voľná stavba vety, autorské slová (kamalásky, polepetko...)

grafické členenie textu ilustrácie

báseň – lyrická, epická, sonet, óda, rozprávka, pieseň, hymna, elégia, sonet, óda, lyrická skladba, román, balada, poviedka, komédia,

tragédia, beletrizovaný životopis

učný

(odborný) objektívny funkcia: sprostredkovať

vedecké poznatky,

vysvetliť

písomnosť monologickosť verejnosť presnosť odbornosť

cudzie slová, združené pomenovania, odborné pomenovania (termíny), značky, symboly, abstraktné pojmy, zložité vetná konštrukcie (súvetia...), citácie

grafické členenie textu interpunkcia ilustrácie, grafy schémy, tabuľky, vzorce

výklad, referát, štúdia, rozprava, recenzia, odborný opis, referát, seminárna práca

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#odborný opis chladničky #neosobne vyjadrovanie #jaykové štýly


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015