Jazykové štýly

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 653 slov
Počet zobrazení: 76
Tlačení: 3
Uložení: 2

JAZYKOVÉ ŠTÝLY

Hovorový štýl

 • štýl bežnej komunikácie

FUNKCIA A KOMUNIKANTI

 • bežná komunikácia v neoficiálnom alebo polooficiálnom styku na pracovisku, v záujmovej oblasti, súkromná komunikácia s priateľmi ...
 • komunikačná sféra:
  • súkromná (rodina, priatelia)
  • záujmová (spoločenské aktivity)
  • pracovná (škola, pracovisko)
 • komunikanti: súkromná osoba ↔ súkromná osoba

ZNAKY

 • ústnosť, spontánnosť = nepresné údaje, dôrazné pomenovanie, frazeologizmy, pestrá modalita viet
 • konverzačnosť = dialogická podoba textu
 • súkromnosť = vplyv nárečia, nedodržanie pravopisnej a výslovnostnej normy
 • situačnosť = využívanie neverbálnych prostriedkov, časté ukazovacie zámená
 • stručnosť = vypúšťanie častí slov, univerbizácia (zasadacia miestnosť – zasadačka),...
 • expresívnosť = vyjadrovanie pocitov

ÚTVARY

 1. klasické
  1. ústne
   • monologické (napr. hovorenie vtipu)
   • dialogické
    • telefonický rozhovor, hádka, polemika, debata, diskusia
 1. písané
  • súkromný list
   • úvodná časť = údaje o mieste a dátume, oslovenie, pozdrav oddelený čiarkou
   • jadro listu = odseky, dodržanie úcty a zdvorilosti (osobné zámená veľkým písmenom)
   • záver listu = zdvorilostná formulka, vlastnoručný podpis
  • oznámenie, blahoželanie, kondolencia
 2. moderné
  • reklama, inzerát, e-mail, SMS, vizitka, chat, odkaz na záznamník

VYUŽITIE SLOHOVÝVH POSTUPOV

 • informačný = pozvania na stretnutie bývalých spolužiakov
 • výkladový = vysvetlenie neskorého príchodu, krátke útvary
 • opisný = jednoduchý opis predmetu, recept
 • rozprávací = rozprávanie príbehu, spomienok

Administratívny štýl

FUNKCIA A KOMUNIKANTI

 • sprostredkovania prijímateľovi presné údaje, fakty
 • komunikačná sféra: pošty, banky, úrady, ...
 • komunikanti: súkromná osoba ↔ inštitúcia

inštitúcia ↔ inštitúcia

ZNAKY

 • písomnosť = kancelarizmy, cudzie slová, oznamovacie vety, zložené súvetia
 • adresnosť/verejnosť = niektoré majú konkrétneho adresáta (úradný list) iné sú adresované celej verejnosti (zákony, vyhlášky)
 • vecnosť, neutrálnosť a objektívnosť = presné vyjadrenie s cieľom vylúčiť omyl, absencia príznakových(expresívnych) slov
 • stručnosť, schematickosť = žiadne informácie navyše, predtlač, stereotypné formulácie

ÚTVARY

 • podľa určenia:
  1. dokumentárne
   • záväzne sa archivujú
   • zápisnica, protokol, zmluva, potvrdenka
  2. oznamovacie
   • dokumenty s krátkou alebo dlhou aktuálnosťou
   • vyhláška, zákon. prihláška, objednávka, oznámenie, úradný list (žiadosť), reklamácia
  3. heslové
   • predpísaná predloha, časovo limitované
   • rozvrh hodín, tlačivo, diplom, vysvedčenie, faktúra, poukážka
 • životopis
  • patrí medzi útvary oficiálnej komunikácie
  • úradný životopis:
   • prináša pravdivé fakty o životnej ceste autora
   • slúži ako príloha iných písomností (žiadosť, prihláška, ...)
   • využíva informačný a opisný postup
   • Druhy úradného životopisu podľa obsahu:
    1. profesijný (kariérny)
     • chronologické zachytenie výseku života od najstarších dát po najnovšie
     • prevažuje informačný slohový postup a zvyčajne má podobu hesiel
    2. komplexný
     • zachytenie celého priebehu života a všetkých jeho stránok (rodina, vzdelanie, zamestnanie, schopnosti, záľuby, ...)
     • informačný aj opisný slohový postup
 • Druhy úradného životopisu podľa formy:
  1. štruktúrovaný
   • životopis v heslách
  2. kontextový
   • životopis v ucelených vetách
 • motivačný list
  • sprievodný list ak reagujeme na konkrétnu pracovnú ponuku
  • má formu poloúradného listu (chýba heslo, vec, prílohy a údaje o mieste a dátume)
  • neuvádzame podrobné informácie, ktoré sú už v životopise
  • dodržiavajú sa zásady oficiálnej komunikácie
 • žiadosť (úradný list)
  • oznamovací útvar administratívneho štýlu
  • pri jej písaní rešpektujeme požiadavky slovenskej technickej normy, ktorá upravuje písanie úradných listov
  • odosielateľ (podávateľ) aj adresátznámi a sú v nej uvedení
  • píšeme ju zásadne na čistý biely papier formátu A4

VYUŽITIE SLOHOVÝCH POSTUPOV

 • informačný = zákon, poštový poukaz
 • výkladový = výzva, vyhláška
 • opisný = životopis, posudok pracovníka

JAZYK

 • neutrálne, spisovnéodborné slová – kancelarizmy (šek, faktúra, matrika, ...)
 • skratky, značky, vysvetlivky, čísla(dátumy, sumy)
 • jednoduché vety (šeky), aj súvetia
 • mennévyjadrovanie (vlastné mená, termíny)
 • písanie zámen v 2. osobe singuláru a plurálu veľkýmpísmenom

Rečnícky štýl

 • je štýlom ústnej komunikácie verejného styku
 • subjektívno-objektívny štýl

FUNKCIA A KOMUNIKANTI

 • presviedčanie, vysvetľovanie, informovanie, komentovanie, agitovanie a zapôsobenie na city poslucháča
 • komunikačná sféra:
  • verejná (oslavy, výročia, moderovanie, ...)
  • súkromná (rodinné slávnosti, ...)
  • pracovná (konferencie, zhromaždenia, prezentácie, ...)
 • komunikanti: rečník ↔ publikum

ZNAKY

 • ústnosť = vždy realizovaný v ústnej podobe, adresát je známy, treba ho osloviť
 • sugestívnosť = používanie prostriedkov z iných jazykových štýlov, napr. umelecký štýl – metafory, hyperboly, expresívne slová, administratívny štýl – fakty
 • verejnosť = využívanie prostriedkov vhodných a zrozumiteľných pre širokú verejnosť, ľahšie a kratšie vety
 • názornosť = používanie frazeologizmov, citátov, príkladov, faktov
 • adresnosť = oslovenie adresáta rečnícke otázky, ...

ÚTVARY

 1. agitačno-propagačné
  1. politické reči
   • parlamentný prejav, diplomatická reč, agitačný prejav
  2. súdne reči
   • obžaloba, obhajoba
  3. náučné
   1. prednášky (školská, osvetová)
   2. referáty
    • politický, vedecký, organizačný
   3. dialogizovanéútvary
    • diskusie, polemiky, debaty
   4. cirkevné
    • kázeň
   5. príležitostné
    1. verejné
     • slávnostné (jubilejný, spomienkový, gratulačný), rámcové (privítací, otvárací, pozdravný), informačné (výstraha, výzva, rozkaz)
    2. rodinné prejavy
     • prípitok, sobášny, uvítací

Publicistický štýl

 • objektívno-subjektívny štýl

FUNKCIA A KOMUNIKANTI

 • prinášanie aktuálnych informácií, poúčať, presviedčať a ovplyvňovať, získavať verejnosť pre určitý názor
 • komunikačná sféra: masovokomunikačné prostredie (tlač, rozhlas, televízia, internet, ...)
 • komunikanti: verejnosť ↔ autor (moderátor, redaktor)

ZNAKY

 • písomnosť = aj tlačené aj elektronické médiá
 • variabilnosť = tematická pestrosť, grafická pestrosť
 • rozmanitosť jazykových prostriedkov
 • monologickosť = chýba spätná väzba, nemá bezprostrednú reakciu adresáta
 • verejnosť = prispôsobiť náročnosť obsahu širokej verejnosti
 • informatívnosť = spravodajská funkcia, sprostredkovať informácie, fakty a čísla

ÚVARY

 1. spravodajské
  • oznamovacia funkcia, informačný slohový postup
  • správa, interview, oznámenie, inzerát, report – beletrizovaná správa o jednej udalosti
 2. analytické
  • oznamovacia a presvedčovacia funkcia, výkladový slohový postup
  • zámerom je ohodnotiť nejaký spoločenský alebo politický jav
  • úvodník, karikatúra, polemika, pamflet
  • komentár (zaujíma stanovisko k závažnému javu)
  • recenzia (hodnotiaci posudok nejakého diela)
  • glosa (krátka poznámka, v ktorej autor hodnotí čiastkový problém)
 3. beletristické
  • estetická funkcia, rozprávací a opisný slohový postup
  • fíčer (rozhlasový film)
  • stĺpček (krátka úvaha)
  • besednica (humorne opísaná nejaká udalosť)
  • reportáž, internetový denník, fejtón
 • reportáž
  • základom je očité svedectvo autora
  • cieľom je sprostredkovať čitateľovi atmosféru udalosti
  • využíva opis a rozprávanie (najčastejšie v 1. osobe singuláru a plurálu)
  • využíva jazykové prostriedky umeleckého štýlu
  • autori reportáže:
   • reportér = prináša reportáže z rôznych udalostí
   • komentátor = opisuje a kriticky hodnotí
   • moderátor = moderuje, uvádza a komentuje program, vedie diskusiu

!!! nie je autorom reportáže

 • Typy reportáže:
  1. dramatická (dejová, cestopisná) = žáner umeleckej literatúry – napr. Tam-tam Borisa Filana
  2. investigatívna = typ televíznej reportáže – napr. z vyšetrovania zločinov a riešenia sporov
  3. športovýprenos = typická rozhlasová reportáž
  4. reportáž-portrét = vytvára obraz o živote významnej alebo zaujímavej osobnosti pred vybranou udalosťou alebo po nej – napr. televízny film o hercovi, ktorý sa dožíva jubilea
  5. riport (malá reportáž) = prináša kratší živý opis aktuálnej udalosti
 • fejtón
  • vtipné, duchaplné ale aj kritické rozprávanie, ktorým autor upozorňuje na nejakú aktuálnu (negatívnu) udalosť, jav z každodenného života
  • aktuálnosť
  • vtipné zveličovanie, irónia až satira
  • snaha vyprovokovať reakciu čitateľa
  • prevláda rozprávací slohový postup
 • recenzia
  • hodnotiaci posudok literárneho, umeleckého technického alebo vedeckého diela (kniha, divadelné predstavenie, výstava, CD, koncert, počítačová hra,...)
  • jadrom recenzie je rozbor (analýza) posudzovaného diela či výrobku (prvky výkladu) a subjektívnehodnotenie autora (prvky úvahy)
  • využíva najmä výkladový a informačný slohový postup
  • stojí na rozhraní umeleckého a odborného štýlu
  • anotácia = stručná charakteristika obsahu
 • správa
  • jednoduchá krátka správa
   • prináša základnú informáciu o udalosti – nič nevysvetľuje, nekomentuje iba konštatuje
   • odpovedá na otázky kto? čo? kedy? ako? prečo?
  • rozšírená správa
   • titulok = upútavacia a informačná funkcia, obsahuje pointu, stručný, výstižný, pútavý
   • perex = na šírku písaná alebo inak zvýraznená časť správy, dopĺňa základnú informáciu
   • citové vyjadrenia priamych účastníkov udalosti alebo zainteresovaných osôb

Umelecký štýl

FUNKCIA A KOMUNIKANTI

 • estetická, výchovná, náučná a komunikatívna funkcia
 • komunikačnásféra: škola, divadlo, kino, ulica, putovné divadlo, recitácia
 • komunikanti: autor ↔ čitateľ, divák, poslucháč

ZNAKY

 • variabilnosť = vo výbere jazykových prostriedkov, v miešaní žánrov a štýlov, v bohatstve formy
 • písomnosť
 • subjektívnosť = expresívnosť, emocionálnosť, dôraz na osobnosť autora
 • obsahovámnohoznačnosť = metafory, metonymie, symboly.....

ŽÁNRE

 • literárne druhy:
  • epika = poviedka, novela, román, rozprávka, báj, povesť, bájka, balada, príslovie, pranostika, legenda, ...
  • lyrika = báseň, sonet, óda, tercíny, elégia, hymnus, pieseň, ...
  • dráma = činohra, tragédia, komédia, fraška, veselohra, hudobné žánre (muzikál), ...

VYUŽITIE SLOHOVÝCH POSTUPOV

 • výkladový = úvahové prvky, názory autora, rozprávača, postáv
 • opisný = vykreslenie prostredia a povahy postáv
 • rozprávací = rozprávanie príbehu à väčšinou najviac využitý

Náučný štýl

 • inak nazývaný a odborný štýl
 • štýl verejného styku

FUNKCIA A KOMUNIKANTI

 • vysvetľovať, zverejňovať nové vedecké poznatky a sprostredkovať ich odbornej i neodbornej verejnosti, prezentovať názory a skúsenosti v oficiálnom styku
 • komunikačná sféra:
  1. pracovná (škola, pracovisko)
  2. záujmová (spoločenské aktivity)
  3. verejná (médiá, konferencie)
 • komunikanti: odborník ↔ odborník

odborník ↔ verejnosť

učiteľ ↔ žiak

ZNAKY

 • verejnosť = štýl verejnej vedeckej komunikácie, výrazové prostriedky zo spisovnej vrstvy jazyka
 • písomnosť = prejavy majú písomnú podobu /aj hovorovej predchádza písomná
 • monologickosť = adresát nie je prítomný, bez spätnej väzby (okrem referátu a diskusného príspevku)
 • odbornosť,presnosť = odborná terminológia daného odboru, presné fakty s citáciami iných odborníkov, využitie autorského plurálu 1. os. pl.
 • pojmovosť = nocionálne slová (pojmové, vecné, objektívne, bez citového zafarbenia), termíny a pojmy – definície

ŽÁNRE

 1. vedecko-náučný štýl
  • využíva termíny a knižné slová
  • má prísne logickú kompozíciu ( presná štruktúra )
  • presná vedecká argumentácia, citácia, parafrázovanie, bibliografia
  • neutrálnosť, nezaujatosť výkladu (zákony, leták z liekov)
  • dizertácia, monografie, dizertačná práca (doktorát), vedecká štúdia, odborný referát, vedecká prednáška, odborný článok, žiacke a študentské odborné práce
 1. populárno-náučný štýl
  • voľnejší výber slov, kompozícia, bohatšie členenie textu na odseky
  • pestrejšia, pôsobivá štylizácia; beletristické a rečnícke prvky
  • voľná citácia alebo parafrázovanie bez bibliografie
  • silná didaktická a presviedčaniazložka (postoj autora)
  • recenzia, popularizačný článok, úvaha
 • výklad
  • slohový útvar, v ktorom autor vysvetľuje či objasňuje nejaký problém alebo jav
  • pravdivosť sa dokazuje pomocou argumentov – používajú sa citácie, parafrázy, výsledky výskumu
  • rozdelenie:
   1. populárny = používa sa v učebniciach a v populárno-náučnej literatúre
   2. vedecký = používa sa v odborných časopisoch a odborných dielach, cieľom je objektívne vysvetliť neznámy jav, rozšíriť nový vedecký poznatok
  • znaky:
   • neosobnosť, objektívnosť
   • jazyk = plnovýznamové slová, odborné termíny, slová cudzieho pôvodu, jednoduché podraďovacie súvetia, zložené súvetia, oznamovacie vety
   • vecný, presný a konkrétny
  • členenie: úvod, jadro, záver
 • úvaha
  • cieľom úvahy je priviesť čitateľa k uvažovaniu o istej otázke
  • vysvetľuje, rozoberá už známu otázku z nového hľadiska
  • autor sa opiera o známe poznatky a skúsenosti, ale k otázke zaujíma vlastnéstanovisko
  • jazyk = prirovnania, zvolacie vety, rečnícke otázky, jednočlenné vety ...
  • v úvahe sa necitujenedokazuje !!!
 • diskusný príspevok
  • vyjadrenie názoru jednotlivca na niečo, alebo doplnenie toho, čo odznelo
  • v diskusnom príspevku sa môže vyskytovať úvaha, výklad, prerozprávanie zážitku, ktorý autor využije ako argument, či opis udalostí
  • neexistujú presné požiadavky ako písať diskusný príspevok
  • dôležité je, aby sme diskutovali k téme, aby sme neodbočovali, aby sme nehovorili rozsiahlo, dlho
  • využívajú sa v pracovnej komunikácii (na schôdzach, zasadnutiach, triednickej hodine v škole, na vyučovacej hodine, na rôznych konferenciách,...)
  • dôležitá je forma = začína sa oslovením, nasleduje nadviazanie na tému, konči sa poďakovaním za slovo
 • analýza
  • rozklad nejakého celku na jeho zložky, súčasti
  • napríklad analýza diela – nájdeme v diele prirovnania, metafory, motívy, ....
 • interpretácia
  • je jazykový, obsahový a/alebo estetický výklad textu literárneho diela
  • východiskom je literárny text a cieľom je čo najadekvátnejšie pochopenie a výklad zmyslu umeleckého diela, pričom pozornosť sa venuje konkrétnemu, individuálnemu umeleckému dielu ako samostatnému celku
  • čo tým asi autor chcel povedať
 • esej
  • osobitný žáner, na rozhraní medzi náučným a umeleckým štýlom, výkladom a úvahou
  • prezentuje sa v nej autorovnázor na vybraný problém, podloženou argumentáciou autor presviedča čitateľa, že jeho názor je opodstatnený
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#priama nepriama citacia #komunikačná sféra


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017