Slohové postupy: Informačný, Výkladový, Opisný, Rozprávací

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 617 slov
Počet zobrazení: 294
Tlačení: 22
Uložení: 20

Slohové postupy

 • proces postupného skladania textu do celku
 • postup, ktorý používame pri výstavbe a tvorbe textu
 • pri tvorbe textu je veľmi dôležitý autorský zámer a cieľ komunikácie

Informačný

CHARAKTERISTIKA A ZNAKY

 • uvádza fakty, údaje, informácie, odpovedá na otázky čo?, kde?, kedy?, ako?
 • keďže je zameraný na fakty, v texte majú prevahu podstatné mená
 • často využíva číslovky, vlastné mená
 • uplatňuje sa v administratívnom, publicistickom a hovorovom štýle

ŽÁNRE

 • Správa
  • stručne, vecne, aktuálne, objektívne informuje o udalosti, ktorá sa stala a jej okolnostiach
 • Oznámenie
  • stručne, výstižne informuje o budúcej udalosti
 • Úradný list, žiadosť, objednávka
  • stručne, presne vyjadruje, čo je jeho úlohou (žiada, objednáva, ...)
 • Interview, pozvánka, inzerát, dotazník, telegram, zápisnica, program

Výkladový

CHARAKTERISTIKA A ZNAKY

 • sleduje vzťahy, súvislosti, vysvetľuje príčiny a následky
 • podstatné mená, odborné výrazy
 • podraďovacie súvetia, neosobné vyjadrovanie v tvare 1. osoby množného čísla, prítomný čas slovies
 • uplatňuje sa predovšetkým v náučnom, rečníckom, umeleckom a publicistickom štýle

ŽÁNRE

 • Výklad
  • vysvetľuje, objasňuje, poučuje o nejakom probléme, sprístupňuje poznatky
  • má byť vecný a objektívny
 • Úvaha
  • zamýšľa sa, uvažuje, hľadá príčiny problémov a ich riešenia, argumentuje, je subjektívna, môže používať umelecké prostriedky
 • Referát
  • stručne, pomocou základných faktov, uvádza poslucháča do danej problematiky
 • Recenzia
  • hodnotí nejaké dielo, jeho kvalitu, prednosti aj nedostatky (kniha, hudba, počítačová hra, film)
 • Komentár
  • očami autora hodnotí väčšinou udalosti zo života spoločnosti, hľadá jej príčiny, skúša predpovedať následky
 • Prednáška, úvodník, diskusný príspevok...

Opisný

CHARAKTERISTIKA A ZNAKY

 • zachytáva vlastnosti osôb, predmetov a javov aj následnosť činností
 • využíva veľa prídavných mien a prirovnaní
 • jednoduché vety s viacnásobnými a alebo širšie rozvinutými členmi
 • uplatňuje sa v náučnom, umeleckom a hovorovom štýle

ŽÁNRE

 • Opis

Kompozícia opisu:

 • postupujeme z hora dolu, zľava doprava, spredu dozadu, od podstatných k menej podstatným znakom, od celku k častiam
 • trojčlenná (úvod, jadro, záver)

Druhy opisu:

 • podľa povahy (druhu) opisovaného predmetu:
  1. statický opis
   • opisuje statické predmety
   • konštatujú sa trvalé a nemenné znaky
   • využíva sa veľa podstatných a prídavných mien
  2. dynamický opis
   • opisuje objekt v pohybe alebo zachytáva nejakú činnosť
   • opis pracovného postupu
   • vyskytuje sa tu veľa slovies a metafor
 • podľa postoja autora:
  1. objektívny
   • autor sa snaží čo najvernejšie opísať znaky a vlastnosti opisovaného predmetu
   • nevyslovuje hodnotiace stanovisko
  2. subjektívny
   • autor opisuje predmet zo svojho hľadiska
   • prináša svoje hodnotenie
 • podľa využitia v komunikačnej sfére:
  1. jednoduchý
   • opisuje vlastnosti objektu bez výrazného štýlového zafarbenia
   • najčastejšie v hovorovom štýle ako nepripravený spontánny jazykový prejav
  2. odborný/náučný
   • najčastejšie v náučnom a publicistickom štýle
  3. umelecký
   • býva súčasťou rozprávania
   • subjektívny
   • využíva prostriedky z lyriky (epitetá, metafory, prirovnania)
 • Charakteristika
  • druh opisu, ktorý zachytáva základné, typické znaky predmetu
  • charakteristika osoby zachytáva okrem vonkajších znakov aj povahové, morálne vlastnosti

Druhy charakteristiky:

 • podľa postoja autora:
  1. objektívna
  2. subjektívna
 • podľa výberu jazykových prostriedkov:
  1. priama
   • vymenúva priamo vlastnosti pomocou abstraktných podstatných mien(usilovnosť, zodpovednosť, ...) a akostných prídavných mien (zodpovedný, usilovný, ...)
  2. nepriama
   • vlastnosť postavy vyplýva z jej konania
 • podľa počtu charakterizovaných predmetov
  1. individuálna = charakteristika 1 osoby
  2. skupinová = charakteristika skupiny, triedy, generácie, národa
  3. porovnávacia
 • KARIKATÚRA
  1. špecifický druh charakteristiky, všíma si najmä záporné vlastnosti a slabosti, ktoré zveličuje až do humornej podoby
 • Beletrizovaný životopis

Rozprávací

CHARAKTERISTIKA A ZNAKY

 • zo všetkých slohových postupov najstarší, najrozvinutejší a typovo najbohatší
 • zachytáva príbeh, sleduje dejovú líniu
 • jednotlivé časti nemôžeme ľubovoľne radiť za sebou
 • prevládajú v ňom činnostné slovesá, ktoré posúvajú dej
 • dôležitá úloha = rozprávač, ktorý často dopĺňa text svojím subjektívnym postojom
 • uplatňuje sa najmä v umeleckom a hovorovom štýle

ŽÁNRE

 • Rozprávanie
  • Druhy rozprávania
   1. ústne = najstarší typ rozprávania
    • priamy kontakt
   2. jednoduché
    • vyskytuje sa v bežnej komunikácii
    • sleduje dejovú líniu bez opisov alebo úvah
   3. komplexné
    • využíva opis, charakteristiku a prvky úvahy
   4. reprodukcia
    • prerozprávaný dej knihy, filmu, divadelnej hry
 • Kompozícia umeleckého rozprávania
  • kompozičné princípy/postupy:
   • chronologický = dej sa vyvíja plynulo, udalosti sú zachytené v časovej postupnosti
   • retrospektívny = podáva v prítomnosti obraz minulého, dej sa odohráva pospiatky
   • reťazový = každý nový príbeh nadväzuje na predchádzajúci, navzájom sú spojené postavou hlavného hrdinu
   • in medias res = rozpráva príbeh uprostred deja bez fázy pred udalosťou
  • EKOKRPKA (expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa)
 • rozprávka, povesť, poviedka, bájka, báj, legenda, detektívny príbeh, beletrizovaný životopis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Slohové postupy: Informačný, Výkladový, Opisný, Rozprávací

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021