Administratívny štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 264 slov
Počet zobrazení: 298
Tlačení: 16
Uložení: 16

16b. Administratívny štýl 

Komunikačná sféra: úrad, pošta, banka, súd

Komunikanti:

 1. a) súkromná osoba - inštitúcia
 2. b) inštitúcia - inštitúcia

Funkcia: sprostredkovať príjemcovi presné údaje a fakty, bez doplňujúcich a vysvetľujúcich detailov

Znaky:

 • Adresnosť, verejnosť - niektoré útvary napr. úradné listy majú konkrétneho adresáta, iné napr. vyhlášky, zákony sú adresované celej verejnosti
 • Vecnosť, neutrálnosť, objektívnosť - absencia citovo príznakových slov, presné vyjadrovanie
 • Knižnosť, písomnosť - prejavuje sa v používaní cudzích slov, kancelarizmov, prevláda oznamovacia veta, zložené súvetia, menné vyjadrovanie, multiverbizácia (orali - vykonali orbu)
 • Stručnosť, schematickosť - predtlač, stereotypné formuláre, neprinášajú informácie navyše

Útvary administratívneho štýlu

 1. Podľa určenia
  1. dokumentárne (archivujú sa): zápisnica, protokol, maturitný protokol, triedny katalóg, potvrdenka, zmluva, zmenka, akcia, rezolúcia
  2. oznamovacie (dokumenty s krátkodobou alebo dlhšou aktuálnosťou): vyhláška, zákon, smernica, prípis, oznámenie, hlásenie, telegram, životopis, žiadosť, prihláška, reklamácia, upomienka, splnomocnenie, objednávka
  3. heslové (zväčša majú predpísanú podobu, sú časovo limitované): súpis, zoznam, prehľad, rozvrh hodín, poštová poukážka, školské vysvedčenie, diplom, faktúra, cestovný príkaz, bankové tlačivo, test
 2. Podľa formátu
  1. A4: žiadosť, životopis, sťažnosť, vyhláška, zákon...
  2. A6 (a menšie): poštový poukaz, objednávka, oznámenie...

Útvary formátu A4

 1. Zákon, vyhláška - adresát je kolektívny, je to úradný oznam pre verejnosť, vylepuje sa na verejných miestach, je to súbor noriem, ktoré upravujú konanie, vzťahy, jednotlivcov alebo inštitúcií (spôsob zverejnenia - Zbierka zákonov Slovenskej republiky)
 2. Žiadosť - oznamovací útvar, rešpektuje STN, píšeme na čistý papier A4
 3. Motivačný list - má formu poloúradného listu, dodržiavame oficiálnu komunikáciu
 4. Životopis - podľa obsahu môže byť:
 1. profesijný
 2. komplexný - prevláda informačný a opisný slohový postup, zachytáva priebeh celého života

Podľa formy môže byť:

 1. štruktúrovaný - podoba v heslách
 2. kontextový - ucelené vety
  1. Objednávka
   1. kontextová
   2. nekontextová - list s predtlačou, kupón, karta
  2. Petícia - podáva ju skupina občanov zákonom určenému činiteľovi, sťažnosť

Útvary formátu A6

 1. Oznámenie - krátky slohový útvar, oznámenie o konaní prijímacích skúšok
 2. Ospravedlnenie - ústne, písomné
 3. Potvrdenie - vyhlásenie o prijatí predmetu
 4. Splnomocnenie - presné údaje na aký úkon je splnomocnenie vydané
 5. Peňažný poštový poukaz- PPU, PPH, PPE
 6. Test, dotazník, anketa - slúžia na zisťovanie verejnej mienky, vedomostí, prieskum trhu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025