Kompozícia a štylizácia prejavu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 163
Tlačení: 11
Uložení: 10

18b. Kompozícia a štylizácia prejavu

Kompozícia:

 1. Úvod
  • oslovenie - dávame prednosť ženám, oslovujeme prvého spoločensky najvyššie postaveného človeka, za oslovením píšeme „!“ alebo čiarku, môžeme ho v prejave zopakovať, ak sa nachádza v texte, vyčleňujeme ho čiarkami, pri prednese krátkou pauzou
  • pomenovanie príležitosti - po oslovení objasníme príležitosť, pri ktorej sa slávnosť koná
 • Jadro

Klasifikácia

 • objasnenie pojmov (stužková slávnosť je slávnosť študentov...)
 • analýza - rozoberanie témy, vysvetľovanie jednotlivých zložiek, hodnotenie obdobia (4 roky, ktoré sme spolu prežili...)
 • porovnanie, zovšeobecnenie, podloženie tvrdenia citátom (po dnešnom slávnostnom dni precíťme slová básnika: „Postoj chvíľa, si krásna!“
 • predpoklad - vyslovenie predpokladu, viery, presvedčenia, hypotézy autora (Som presvedčený, že všetci z nás úspešne zmaturujú...)
 1. Záver
 • záverečné pokyny - zhrnutie, návody, príkazy, výzvy, želanie príjemného večera, zopakovanie poďakovania, vyjadrenie úcty

Typy úvodu: citát, výrok, motto, krátky príbeh, verše, paralela (pripodobnenie, prirovnanie minulosti a súčasnosti), definícia

Typy záverov: výzvacitát, verše, frázy (Česť jeho pamiatke), zhrnutie hlavných myšlienok, vtip (ak je to vhodné)

Štylizácia - je proces výstavby a formovania jazykového prejavu:

 1. Vyhľadávanie - látky, dôkazov, dokumentov, s ohľadom na tému, príležitosť, poslucháčov, prostredie
 2. Usporiadanie témy - kompozícia prejavu, úvod, jadro, záver
 3. Štylizácia - zvolenie štýlu prejavu s ohľadom na publikum, prostredie, obsah
 4. Zapamätávanie - kratšie prejavy hovoríme naspamäť, dlhšie aspoň úvod a záver naspamäť
 5. Prednes - dbáme na využitie zvukových prostriedkov reči a neverbálnych prostriedkov

Výrazové prostriedky

Verbálne

 • lexikálne: spisovné, cudzie, knižné, zastarané, citovo príznakové slová, biblizmy, antonymá, synonymá, frazeologizmy, eufemizmy
 • syntaktické: rečnícka otázka, opytovacie, zvolacie vety, vytýčený vetný člen, vsuvky
 • zvukové: pauza, tempo reči, dôraz, melódia viet
 • špecifické rečnícke figúry a trópy: metafora, anafora, paralelizmus
 1. Neverbálne: mimika, gestika, imidž, sila hlasu, posturika, proxemika, využitie hudby popri reči (smútočný prejav)

Rečnícky prejav má 3 zložky, ktoré sú neoddeliteľné:

 • Slovná (téma)
 • Akustická (prednes)
 • Vizuálna (výzor rečníka)

Rečnícky štýl preberá množstvo prostriedkov z umeleckého, náučného a publicistického štýlu.

Trópy - obrazné pomenovania, slová s preneseným významom (metafora, metonymia, epiteton, personifikácia, alegória, symbol, hyperbola, synekdocha, perifráza...)

Figúry - základom je opakovanie hlások, slov, viet

 1. a) opakovacie: anafora, epifora, epanastrofa, aliterácia, litotes...
 2. b) vetné a rečnícke: elipsa, gradácia...

Perifráza - nepriame pomenovanie (História - prísna tvár času.)

Paralipsa - autor zdanlivo nechce o niečom hovoriť, ale aj tak to povie

Paralelizmus - séria otázok

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#rečnícky štýl, typy prejavov, prednes #analyza rečníckeho prejavu

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022