Funkčné jazykové štýly

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 233 slov
Počet zobrazení: 560
Tlačení: 34
Uložení: 29

20b. Funkčné jazykové štýly

Jazyk ako spoločenský jav plní rozličné funkcie, najdôležitejšou z nich je funkcia dorozumievacia. Aké slová, slovné spojenia alebo vety použijem v určitej komunikatívnej situácii, to sleduje oblasť jazyka – štylistika.

Štýl – je cieľavedomý výber a usporiadanie verbálnych i neverbálnych jazykových prostriedkov v texte

Usporiadanie jazykových prostriedkov závisí od komunikačnej situácie, v ktorej sa prejav realizuje.

Štýlotvorné činitele - faktory, ktoré ovplyvňujú proces tvorby textu. Môžu byť subjektívne (autor) a objektívne (téma, funkcia, situácia, adresát)

Funkčné jazykové štýly: 

 • štýly verejného styku – administratívny, náučný (odborný), umelecký, rečnícky, publicistický štýl
 • štýl súkromného styku – hovorový
 1. Primárne jazykové štýly
 • hovorový - sféra bežnej komunikácie, žánre:
  • ústne: telefonický rozhovor, rozhovor
  • písané: SMS, súkromný list
 • umelecký - sféra komunikácie slovesného umenia, žánre:
  • lyrické: óda, sonet
  • epické: román, poviedka
  • dramatické: komédia, tragédia
 • administratívny - sféra oficiálnej, úradnej komunikácie, žánre:
  • dokumentárne: zápisnica, protokol
  • oznamovacie: žiadosť, životopis
  • heslové: rozvrh hodín, školské vysvedčenie
 • náučný - sféra vedeckej komunikácie, žánre:
  • výkladové: výklad, recenzia
  • opisné: odborný opis, posudok
 • publicistický - sféra masmediálnej komunikácie, žánre:
  • spravodajské: správa, interview
  • analytické: glosa, úvodník
  • beletristické: fejtón, reportáž
 • rečnícky - sféra ústnej, verejnej komunikácie, žánre:
  • agitačné: súdna reč, politická reč
  • náučné: referát, diskusný príspevok
  • príležitostné: prejav, príhovor
 1. Sekundárne jazykové štýly
 • esejistický - subjektívno-objektívny, štýl textov, ktoré na rozbor vedeckého problému využívajú jazykové prostriedky umeleckého štýlu a je tu cítiť postoj autora k téme
 • epištolárny - je to štýl súkromnej korešpondencie, v minulosti - subjektívny, no v súčasnosti má znaky objektívneho štýlu, pretože listy nahradili e-maily, SMS, z ktorých úvod a záver vypadáva, texty listov sa skracujú, sú bez citového prejavu a bez individuálneho štýlu autora
 • reklamný - štýl reklamných textov, patrí medzi subjektívno-objektívne štýly, rozvíja sa najdynamickejšie
 • náboženský - štýl náboženských textov a obradov, subjektívny
 • juristický - štýl zákonov, zákonných nariadení, zmlúv, objektívny
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#štylistika a funkčné jazykové štýly

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.045