Publicistický štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 328 slov
Počet zobrazení: 765
Tlačení: 63
Uložení: 53

22b. Publicistický štýl

 • Publicistický štýl - subjektívno-objektívny štýl, má ústnu, písanú aj elektronickú podobu, prevláda výkladový a informačná slohový postup

Komunikačná sféra: masovokomunikačné prostriedky - média (tlač, rozhlas, televízia, internet)

Hlavné funkcie publicistiky: 

 • prinášať informácie o aktuálnych udalostiach
 • poúčať
 • ovplyvňovať
 • presviedčať a získavať verejnosť pre určitý názor

Základné znaky publicistiky: 

 • písomnosť - tlačené a elektronické média, osobitné členenie textu
 • variabilnosť - bohatstvo tém, rozmanitosť jazykových prostriedkov, osobitná grafická úprava
 • monologickosť - chýba spätná väzba, nemá bezprostrednú reakciu adresáta
 • verejnosť - útvary sú adresované širokej verejnosti, preto majú byť čo najzrozumiteľnejšie
 • informatívnosť - spravodajská funkcia, cieľom je sprostredkovať verejnosti informácie
 • aktualizovanosť - určenosť udalosti (Kto? Kedy? Kde?...), módne slová, snaha oživiť text

Druhy tlače:

1 Podľa periodicity - denníky - aspoň 4x do týždňa (Nový čas), týždenníky (Hospodárske noviny), mesačníky (Zdravie), občasníky, príležitostná tlač, bulletin

 1. Podľa obsahu - univerzálne bez zacielenia na konkrétneho čitateľa (SME), vedecké (Veda a technika), náboženské (Don Bosco v nás), mládežnícke (Bravo), detské (Fifík), ženské (Báječná žena), literárne (Slovenské pohľady)...

Útvary / žánre:

 1. spravodajské - spravodajstvo
 • správa
  •  jednoduchá - prináša základné informácie, odpovedá na otázky (Kto? Čo? Kde? Kedy? Prečo?)
  •  rozšírená - voľnejšie štylizovaná, graficky a kompozične zložitejšia, môže sa uplatniť aj postoj autora
 • riport - malá reportáž, prináša kratší, živý opis aktuálnej udalosti
 • interview - spravodajský, riadený rozhovor, formou dialógu predstavuje nejakú osobnosť spoločnosti
 • oznámenie
 • plagát
 • komuniké - prináša informáciu z oficiálnych miest, napr. vláda, prezidentská kancelária
 1. Analytické - publicistika
 • úvodník
 • komentár
 • editoriál - úvodný stĺpček - slovo šéfredaktora alebo iného člena redakcie, nachádza sa na prvých stranách

znaky: subjektívnosť, krátky rozsah, aktuálnosť, grafické odčlenenie od ostatného textu, výkladový SP

 • glosa - krátka poznámka, autor zaujíma postoj, vtipne analyzuje a hodnotí jeden čiastkový jav

druhy - pozitívna (chváli), kritická, polemická (pochybuje o správnosti iného názoru)

znaky: subjektívnosť, kratší rozsah, vtip, expresívnosť, ostré vyznenie - pointa, prevláda úvahový SP

 • posudok
 • recenzia - odborná kritika, hodnotiaci posudok literárneho, umeleckého, technického alebo vedeckého diela

znaky: obsahuje informačnú a hodnotiacu časť, využíva najmä výkladový a informačný SP, stojí na rozhraní umeleckého a odborného štýlu

 • kritika
 1. Beletristické 
 • reportáž - očité svedectvo autora, sprostredkovať čitateľovi autentickú atmosféru udalosti, využíva umelecké prostriedky (vietor zabíjal), opis, rozprávanie, môže obsahovať údaje o počte ľudí, výške škody
  •  investigatívna reportáž - z vyšetrovania zločinov, riešenia sporov
  •  dramatická reportáž - dejová, cestopisná, je žánrom umeleckej literatúry (Tam-tam - Boris Filan)
 • fejtón - vtipné, duchaplné ale kritické rozprávanie, autor upozorňuje na aktuálnu udalosť, jav, bez ukončenia,

znaky: aktuálnosť, vtip, zveličovanie, irónia, snaha vyprovokavať reakciu čitateľa, prevláda rozprávací SP

 • stĺpček
 • črta
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#cestopisná reportáž

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029