Vetné členy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 660 slov
Počet zobrazení: 754
Tlačení: 37
Uložení: 39

Definujte vetné členy a v podčiarknutom texte ukážky určte všetky vetné členy.

VETNÝ ČLEN - je také slovo vo vete, ktoré vstupuje do syntaktického vzťahu s iným slovom (slovami) vo vete a vytvára s ním sklad (syntagmu).

 • tvoria ho len plnovýznamové slová: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky
 • neplnovýznamové slovné druhy: predložky, spojky, častice, citoslovcia (zriedkavo môžu byť vo vete prísudkom, predmetom, podmetom), nemôžu byť vetným členom.Nemajú vetnočlenskú platnosť.

ČLENENIE VETNÝCH ČLENOV:

 1. HLAVNÉ VETNÉ ČLENY a
 2. ROZVÍJACIE (VEDĽAJŠIE) VETNÉ ČLENY

HLAVNÉ VETNÉ ČLENY

 1. v dvojčlennej vete
 2. PRÍSUDOK = slovesný (vyjadrený slovesom) Jano píše. Čo robí?

= neslovesný(iný slovný druh ako sloveso)  Čo sa s ním deje?

 1. menný Mladosť – radosť. Staroba – choroba.
 2. slovesno – menný Jano je žiak. Jana je usilovná.

Tie listy sú moje. Jano bol v cieli štvrtý.

Múdrych ľudí je málo.

 1. citoslovný Jano člup (bác) do vody.
 1. PODMET = vyjadrenýUčiteľ učí. Kto? Čo?

= nevyjadrený(oni) Prišli o ôsmej.

 1. v jednočlennej vete

VETNÝ ZÁKLAD = slovesný(vyjadrený slovesom) Prší. Mrholilo. Sneží.

= neslovesný(iný slovný druh ako sloveso)

 1. menný Potraviny. Marína.Strašné!Fuj!
 2. slovesno – menný Dnes je teplo. Je mi zima.

ROZVÍJACIE (VEDĽAJŠIE) VETNÉ ČLENY

 1. PREDMET = priamy(v akuzatíve bez predložky) Mama pečie koláč. pádové otázky

po prechodných slovesách G, D, A , L, I

= nepriamy ( v ostatných pádoch t.j.  !nie N !

G, D, A s predložkou, L, I)

po neprechodných slovesách

Dolial do pohára vody. (G) Napísal bratovi. (D) Sťažoval sa na bolesť. (A)

Rozprával často o detstve. (L) Pohŕda predsudkami. (I)

 

!! Predmet rozvíjaPREDMETOVÉ SLOVESO, PRÍDAVNÉ MENO, na ktoré sa viaže väzbou. !!

 1. PRÍSLOVKOVÉ URČENIE = miestaSadnite si k stolu. Kde?

= času Jožo príde večer. Kedy?

= spôsobu Nehovorte tak nahlas. Ako?

= príčiny Odpadol od únavy. Prečo?

!! Príslovkové určenie rozvíjaSLOVESO, PRÍDAVNÉ MENO, PRÍSLOVKU, alebo celú vetu. !!

 1. PRÍVLASTOK = zhodný (zhoduje sa v rode, čísle, páde s nadradeným slovom, Aký?

zvyčajne stojí pred nadradeným slovom) Ktorý?

Mestské deti chodia častejšie do divadla. Čí?

Domová strecha zostala neopravená.

= nezhodný (nezhoduje sa v rode, čísle, páde s nadradeným slovom,

stačí jedna nezhodná kategória, zvyčajne stojí za slovom, ktoré rozvíja)

Deti z mesta chodia častejšie do divadla.

Strecha domu zostala neopravená.

!! Prívlastok rozvíja PODSTATNÉ MENO. !!

 1. DOPLNOK = podmetový

(určuje sloveso a podmet) Čo robí, keď sa deje

Otec sa vrátil z práce unavený. pýtame sa súčasne hlavný dej?

= predmetový oboma otázkami

(určuje sloveso a predmet) Aký je keď sa deje

Počul Janu plakať. Videl ho fajčiť. hlavný dej?

Doplnok vyjadruje sprievodný dej (stav) k hlavnému deju.

Jediný vetný člen, ktorý súčasne rozvíja 2 vetné členy vo vete:

sloveso + podmet = podmetový doplnok, sloveso + predmet = predmetový doplnok

Nachádza sa zvyčajne vo vetách:

 • s pohybovými slovesami: ísť, bežať, viezť, nájsť
 • so slovesami vnímania (zmyslovými slovesami): počuť, vidieť, cítiť, predstavovať si
 • so slovesami vzniku, trvania, zániku: narodiť sa, žiť, umrieť
 • so slovesami, ktoré pomenúvajú reč: hovoriť, spýtať sa, odpovedať
 • so slovesami, ktoré označujú ľudskú prácu: kosil, vyšívala
 1. PRÍSTAVOK = vysvetľovací komplikovaná fraktúra čiže zlomenina

= zužovací všetky spomínané kamarátky, to jest dievčatá z tej triedy

= zhrnujúci od pondelka do piatka, teda po celý nasledujúci týždeň

Prístavok je zhodný prívlastok vyjadrený podstatným menom, stojí bezprostredne za podstatným menom, ktoré bližšie určuje.Druhýkrát pomenúva tú istú vec- raz so zámerom bližšie vysvetliť, inokedy pomenovanie zúžiť alebo zhrnúť.

URČ VETNÉ ČLENY vo vete: !!! VEDIEŤ !!!

Hlas cesty vyrval Laca z jeho starého prostredia, zaviedol ho do Bratislavy a zasnúbil ho s ňou.

Hlavné vetné členy:

HLAS = vyjadrený PODMET kto, čo? hlas

VYRVAL = slovesný PRÍSUDOK čo robil hlas? vyrval

ZAVIEDOL, ZASNÚBIL = slovesný PRÍSUDOK čo robil hlas? zaviedol, zasnúbil Laca

Rozvíjacie - vedľajšie vetné členy:

CESTY = NEZHODNÝ PRÍVLASTOK aký hlas? hlas cesty

LACA = PRIAMY PREDMET  v 4. páde bez predložky koho čo vyrval hlas? Laca

PROSTREDIA = PRÍSLOVKOVÉ URČENIE miesta odkiaľ vyrval hlas cesty Laca? z prostredia

JEHO, STARÉHO =VIACNÁSOBNÝ ZHODNÝ PRÍVLASTOK, z akého prostredia? z jeho starého

HO = PRIAMY PREDMETv 4. páde bez predložky koho čo zaviedol hlas? jeho

do BRATISLAVY = PRÍSLOVKOVÉ URČENIE miesta kam ho zaviedol? do Bratislavy

S ŇOU = NEPRIAMY PREDMET  7. pád s predložkou s kým ho zasnúbil? s ňou

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Vetny zaklad

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

3.813