Zámená – Osobné, základné, privlastňovacie, vymedzovacie, neurčité

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: 25258 (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.10.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 138 slov
Počet zobrazení: 78
Tlačení: 6
Uložení: 6

Zámená

Charakteristika zámen

Zámená sú plnovýznamový, ohybný slovný druh, ktorý poukazuje na osoby, veci, javy, duševné stavy nepriamo. V slovenčine ho značíme s číslom tri

Delenie zámen

Osobné základné: ja, ty, on/ona/ono, my, vy, oni/ony

Osobné privlastňovacie: môj, tvoj, jeho/jej, náš, váš, ich

Zvratne základne : patria sem sa, seba

Zvratne privlastňovacie: patrí sem svoj

Ukazovacie: majú úlohu ukazovať na osoby, veci a javy. Patria sem ten, tá, to, tento, toto, kto, čo, koho, čoho, komu, čomu, kým, čím, kde, kedy

Vymedzovacie: Patria sem nikto, nikde, každý, sám nič

Neurčité: Patria sem niekto, niekde

Gramatické kategórie pri zámenách

  1. Rod: patria sem mužský, ženský a stredný rod
  2. Číslo: patrí sem jednotné číslo ( singulár) a množné číslo ( plurál)
  3. Pád: Medzi pády zámen patria sem Nominatív ( Kto?, Čo?), Genitív( Koho?, Čoho?), Datív ( Komu? Čomu?, Akuzatív ( Koho?, Čo?), Lokál ( Kom?, Čom?), Inštrumentál ( Kým?, Čím)
  4. Vzor: Medzi vzory zámen patria môj, pekný, cudzí

Poznámka

Niektoré zámená sú nesklonné, pri niektorých zámenách sa nedajú určiť gramatické kategórie alebo vzor

Charakteristické znaky vzorov skloňovania

Skloňovanie podľa vzoru môj: Podľa vzoru môj sa skloňujú osobné privlastňovacie zámená môj, tvoj, náš, váš.

Skloňovanie podľa vzoru pekný: Podľa vzoru pekný sa skloňujú všetky zámená, ktoré pred dlhou samohláskou ý majú tvrdú spoluhlásku.

Skloňovanie podľa vzoru cudzí: Podľa vzoru cudzí sa skloňujú všetky zámená, ktoré pred dlhou samohláskou í majú mäkkú spoluhlásku

Vyskloňovanie jednotlivých príkladov zámen

Vzor môj: Podľa vzoru môj sa skloňujú osobné privlastňovacie zámená môj, tvoj, náš, váš.

Singulár:

Nominatív: môj, moja, moje Genitív: bez ( môjho, mojej ,môjho ), Datív: dám ( môjmu, mojej , môjmu, Akuzatív: vidím ( môjho, moju moje ), Lokál: o ( mojom, mojej, mojom ), Inštrumentál: s ( mojim, mojou, mojim )

Plurál:

Nominatív: moji, moje, moje, Genitív: bez ( mojich, ), Datív: dám ( mojim Akuzatív: vidím ( mojich, moje, mojich ), Lokál: o (mojich) Inštrumentál: s ( mojimi)

Skloňovanie zámena ja

Singulár

Nominatív: ja, Genitív: bez ( mňa), Datív: dám ( mne), Akuzatív: vidím ( mňa), Lokál: o ( mne), Inštrumentál: so (mnou)

Plurál

Nominatív: my, Genitív: bez ( nás), Datív: dám ( nám), Akuzatív: vidím ( nás), Lokál : o ( nás), Inštrumentál: s ( nami)

Skloňovanie zámena ty

Singulár

Nominatív: ty, Genitív: bez ( teba), Datív: dám( tebe), Akuzatív: vidím ( teba), Lokál: o ( tebe), Inštrumentál: s ( tebou)

Plurál

Nominatív: vy, Genitív: bez ( vás), Datív: dám ( vám), Akuzatív: vidím ( vás), Lokál: o ( vás), Inštrumentál: s ( vami)

Skloňovanie zámena ona, on

Singulár

Nominatív: on ona, Genitív: bez ( jeho/neho), bez ( jej, nej), Datív: dám ( jemu/nemu), dám ( jej, nej), Akuzatív:  vidím ( jeho, neho), vidím ( ju, ňu), Lokál: o ( jeho, neho), o ( jej, nej), Inštrumentál: s ( ním), s ( ňou)

Plurál:

Nominatív: oni/ony, Genitív: bez ( ich), Datív: dám ( im), Akuzatív: vidím ( ich), Lokál: o ( ich), Inštrumentál: s ( nimi)

Vzor pekný: Na skloňovanie podľa vzoru pekný si vyberám zámeno ktorý

Singulár

Nominatív: ktorý, ktorá, ktoré ( pekný, pekná, pekné (, Genitív: bez ktorého, ktorej, ktorého ( bez pekného, peknej, pekného), Datív: dám ktorému, ktorej, ktorému( dám peknému, peknej, peknému), Akuzatív: vidím ktorého, ktorú, ktoré ( vidím pekného, peknú, pekné), Lokál: o ktorom ktorej, ktorom ( o peknom, peknej, peknom), Inštrumentál: s ktorým, ktorou, ktorým ( s pekným, peknou, pekným

Plurál

Nominatív: ktorí, ktoré, ktoré ( pekní, pekné, pekné), Genitív: bez ktorých ( bez pekných), Datív: dám ktorým ( dám pekným), Akuzatív: vidím ktorých, ktoré, ktoré ( vidím pekných, pekné, pekné), Lokál: o ktorých ( o pekných), Inštrumentál: s ktorými ( s peknými)

Vzor cudzí: Na skloňovanie podľa vzoru cudzí si vyberám zámeno čí

Singulár

Nominatív: čí, čia, čie ( cudzí, cudzia, cudzie), Genitív: bez čieho, čej, čieho ( bez cudzieho, cudzej, cudzieho), Datív: dám čiemu, čej, čiemu ( dám cudziemu, cudzej, cudziemu), Akuzatív: vidím čieho, čiu, čie ( vidím cudzieho, cudziu, cudzie), Lokál: o čom, čej, čom ( cudzom, cudzej, cudzom), Inštrumentál: s čím, čiou, čím

Plurál

Nominatív: dva čí, čie, čie ( dva cudzí, cudzie, cudzie), Genitív: bez čích ( bez cudzích), Datív: dám čím ( dám cudzím), Akuzatív: vidím čích, čie, čie ( vidím cudzích, cudzie, cudzie), Lokál: o čích ( o cudzích), Inštrumentál: s cudzími ( čími)

Skloňovanie zámena sám

Singulár

Nominatív: sám, sama, samo, Genitív: bez ( samého, samej, samého), Datív: dám(samému, samej, samému), Akuzatív: vidím( samého, samu, samo), Lokál: o ( samom, samej, samom), Inštrumentál: so ( samým, samou, samým)

Plurál

Nominatív: sami, samy ( nie samé), samy ( nie samé), Genitív: bez ( samých), Datív: dám ( samým), Akuzatív: vidím ( samých, samé, samé), Lokál: o ( samých), Inštrumentál: so ( samými) 

Skloňovanie zámena samý

Zámeno samý sa skloňuje podľa vzoru pekný

Singulár:

Nominatív: samý, samá, samé ( pekný, pekná, pekné), Genitív: samého, samej, samého ( pekného, peknej, pekného Datív: samému, samej, samému ( peknému, peknej, peknému), Akuzatív: samého, samú, samé ( pekného, peknú, pekné), Lokál: o samom, samej, samom,( peknom, peknej, peknom Inštrumentál:  samým, samou, samým ( pekným, peknou, pekným)

Plurál:

Nominatív: samí, samé, samé ( pekní, pekné, pekné) Genitív: samých ( pekných), Datív: samým ( pekným), Akuzatív: samých, samé, samé ( pekných, pekné, pekné ), Lokál: samých ( pekných), Inštrumentál: samými ( peknými)

Skloňovanie ukazovacieho zámena ten

Ukazovacie zámeno ten sa skloňuje podľa vzoru pekný

Nominatív: ten , tá, tie ( pekný, pekná, pekné), Genitív: toho, tej, toho ( pekného, peknej, pekného), Datív: tomu, tej, tomu ( peknému, peknej, peknému), Akuzatív: toho, tie, tie ( pekného, pekné, pekné), Lokál: o tom, tej, tom ( peknom, peknej, peknom, Inštrumentál: tým, tou, tým ( pekným, peknou, pekným)

Plurál:

Nominatív: tí, tie, tie ( pekní, pekné, pekné), Genitív: tých ( pekných), Datív: tým ( pekným), Akuzatív: tých, tie, tie ( pekných, pekné, pekné), Lokál: tých ( pekných), Inštrumentál: tými ( peknými)

Skloňovanie zámen ktorýsi, čísi

Poznámka: Pri zámenách ktorýsi a čísi si odmyslíme koncovku- si. V takom prípade skloňujeme zámeno ktorýsi podľa vzoru pekný a zámeno čísi podľa vzoru cudzí.

Skloňovanie zámená ktorýsi

Singulár

Nominatív: ktorýsi, ktorási, ktorési ( pekný, pekná, pekné), Genitív: bez ktoréhosi, bez ktorejsi, ktoréhosi ( pekného, peknej, pekného), Datív: dám ktorémusi, dám ktorejsi, dám ktorémusi ( peknému, peknej, peknému), Akuzatív: vidím ktorési, ktorúsi, ktorési ( pekné, peknú, pekné), Lokál: ktoromsi, o ktorejsi, o ktoromsi ( peknom, peknej, peknom), Inštrumentál: ktorýmsi, ktorousi, ktorýmsi ( pekným, peknou, pekným)

Plurál

Nominatív: ktorísi, ktorési, ktorési ( pekní, pekné, pekné), Genitív: bez ktorýchsi ( pekných), Datív: dám ktorýmsi ( pekným), Akuzatív: vidím ktorýchsi, vidím ktorési, vidím ktorési ( pekných, pekné, pekné), Lokál: ktorýchsi ( pekných), Inštrumentál: ktorýmisi ( peknými)

Skloňovanie zámená čísi

Singulár

Nominatív: čísi, čiasi, čiesi ( cudzí, cudzia, cudzie),Genitív: bez čiehosi, bez čejsi, bez čiehosi ( pekného, peknej, pekného) Datív: dám čiemusi, dám čejsi, čiemusi ( peknému, peknej, peknému), Akuzatív: vidím čiehosi, vidím čiusi, vidím čiesi ( pekného, peknú, pekné), Lokál: čomsi, o čejsi, o čomsi ( peknom, peknej, peknom), Inštrumentál: čímsi, s čiousi, s čímsi ( cudzím, cudzou, cudzím)

Plurál:

Nominatív: čísi, čiesi, čiesi ( cudzí, cudzie, cudzie), Genitív: bez číchsi ( cudzích), Datív: dám čímsi ( cudzím),Akuzatív: vidím číchsi, vidím čiesi, vidím čiesi ( cudzích, cudzie, cudzie), Lokál: číchsi ( cudzích), Inštrumentál: čímisi ( cudzími)

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Zámená – Osobné, základné, privlastňovacie, vymedzovacie, neurčité

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018