Gramatické kategórie, Lexikálne kategórie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča lenka
Typ práce: Referát
Dátum: 29.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 332 slov
Počet zobrazení: 10 966
Tlačení: 681
Uložení: 725

Gramatické kategórie

- je to konjunkcia, resp. trieda gramém = elementárny morfologický (gramatický) význam, napr. činný rod, datív...
- gramémy maskulínum, femínium, a neutrum tvoria gramatickú kategóriu rodu- gramémy singulár a plurál tvoria kategóriu čísla

a; kategória rodu 

– klasifikačné kritériá pohlavie a životnosť, v slovenčine sa s gramémami rodu kombinuje aj graméma životnosti, preto hovoríme a mužskom životnom a mužskom neživotnom rode

b; kategória čísla

– singulár – plurál, singularia tantum ( hromadné, látkové: uhlie, obilie,...) a pluralia tantum (pomnožné, napr. nohavice, nožnice,...)

c; kategória pádu

– v slovenčine je 6 pádov (vokatív sa neráta medzi pády – nevyjadruje vzťah medzi slovnými tvarmi, je to len oslovenie –- v súčasnosti sa už nepoužíva) - na vyjadrenie týchto vzťahov sa používajú najmä predložky, ale sú aj holé pády – bezpredložkové (akuzatív,...)

d; kategória osoby

– ja, ty, on, ono, my, vy, oni, ony

e; kategória času

– je to vzťah k momentu reči (prítomný, minulý, budúci čas)

f; kategória spôsobu

– sémantický vzťah k adresátovi (výzva) alebo k vlastnej výpovedi (výraz, zobrazenie) = oznamovací, opytovací, podmieňovací spôsob

g; kategória slovesného rodu

- zmena činnosti na trpné vnímanie – trpný a činný rod

2. Lexikálne kategórie

a; kategória vidu

- zachycuje dej ako plynúci (prebiehajúci) alebo ako uzavretý fakt – je to transformačná kategória, lebo sloveso mení podobu
- nie každé sloveso má obidva vidy (dokonavý a nedokonavý vid) napr.: vyčerpať – dokonavý a vyčerpávať – nedokonavý vid

b; kategória spôsobu slovesného deja

- ingresívnosť : začiatok deja (napr. zaplakať) - evolutívnosť : dosiahnutie maximálnej intenzity deja v začiatočnej fáze ( rozkričať sa)
- delimitatívnosť : dôraz na ohraničený úsek deja (posedieť, zdriemnuť si)
- zjemnenosť : vyjadruje malú mieru deja ( pootvoriť, popotiahnuť,..)
- rezultatívnosť : jeho rôzne druhy vyjadrujú výsledok deja (zasyčať, dogazdovať, uhovoriť sa, napiecť,...)

c; kategória intencie slovesného deja:

lexikálno gramatická kategória, pojmy: A(agens)= činiteľ deja, D(dej), P(paciens) = zasiahnutý dejom, N (nositeľ deja, stavu)
pr.:
- Otec rúbe drevo. A+D+P
- Otec rúbe. A + D
- Otec mladne. N+ D
- Otca bolí. D+P (Paciens – pôvodca deja je neznámy)
- Prší. D (nie je známy ani P ani A)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011