Klasifikácia jazykových štýlov - funkcie, delenie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča kaprik
Typ práce: Referát
Dátum: 12.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 409 slov
Počet zobrazení: 16 604
Tlačení: 1 015
Uložení: 963
Jazyk základná  funkcia je komunikatívna (dorozumievacia)
- to, aké jazykové prostriedky sú najvhodnejšie z hľadiska jazykovej komunikácie, skúma vedný odbor jazykovedy – štylistika (najmä v rámci funkčných jazykových štýlov)

- skúma jazyk. prostriedky z hľadiska ich výberu, spôsobu a vhodnosti ich využitia v rôznych druhoch textu. Jej hlavným cieľom je skúmanie toho, ako jazyk.prostriedky prispievajú k naplneniu cieľa a zámeru, ktorý autor svojím jazykovým prejavom sleduje

- výber a spôsob využitia výrazových prostriedkov určuje funkcia jazykového prejavu (na základe nej rozlišujeme jazykové štýly) a štýlová norma (je pružná a dynamická; predstavuje súhrn pravidiel na výber jaz. prostriedkov vzhľadom na typ komunikačnej situácie; jej základným kritériom je ne/vhodnosť v istej komunikačnej situácii)

Jazykový štýl – spôsob prejavu, ktorý vzniká cieľavedomým výberom a usporiadaním jazykových a mimojazykových prostriedkov s ohľadom na tému, situáciu, funkciu a zámer autora.

Funkčné jazykové štýly delíme:

1. STARŠIA KLASIFIKÁCIA:
- štýly verejného styku: náučný, publicistický, administratívny, umelecký, rečnícky,
- štýly súkromného styku: hovorový.

2. NOVŠIA KLASIFIKÁCIA:
- kritérium na členenie jazykových štýlov je miera účasti autora na výstavbe prejavu.

- objektívne štýly: náučný, administratívny,
- objektívno-subjektívne štýly: publicistický, rečnícky,
- subjektívne štýly: hovorový, umelecký.

Štýlotvorné činitele ovplyvňujú výber výrazových prostriedkov, členia sa  na:
 
1.  Subjektívne štýlotvorné činitele, ktoré ovplyvňuje autor textu.
  Patria sem:
 a) povahové črty autora, jeho návyky a záľuby, temperament, citové založenie, psychický stav,
 b) biologické faktory (pohlavie, vek),
 c) dosiahnuté vzdelanie,
 d) jazykové a komunikačné schopnosti.
 
2. Objektívne štýlotvorné činitele sú nezávislé od autora textu. Patria sem:
  a) téma (predmet prejavu),
  b)funkcia prejavu – t.j. zameranie, cieľ prejavu. Základné funkcie: komunikatívna (dorozumievacia), informačná, získavacia, ovplyvňovacia, estetická, 
  c) prostredie – komunikačná situácia, počas ktorej prejav vzniká
  d) forma prejavu – spôsob realizácie prejavu ( ústny alebo písomný)
  e) adresát – osoba, ktorej je prejav určený.
-  môže byť prítomný (v priamom kontakte s autorom prejavu) aj neprítomný(medzi
  autorom a adresátom je nepriamy kontakt),
  f) miera pripravenosti prejavu – t.j. či je téma daná alebo ide o improvizáciu.

Podľa objektívnych štýlotvorných činiteľov rozdeľujeme jazykové prejavy na:
1.  ústne alebo písomné
2.  pripravené alebo nepripravené
3.  monologické alebo dialogické
4.  verejné alebo súkromné
5.  jazykové prejavy, pri ktorých je adresát prítomný alebo neprítomný

Funkcie jazykových štýlov sú:
· hovorový štýl – komunikatívna
· publicistický štýl – komunikatívna, presvedčovacia, informačná, získavacia, ovplyvňovacia
· náučný štýl  – odborno-dorozumievacia
· administratívny štýl – hospodársko – správna, t.j. taká, ktorá sa využíva na komunikáciu medzi úradníkmi, resp. medzi občanmi a úradníkmi
· umelecký štýl – estetická, komunikatívna; krížia sa spolu
· rečnícky štýl – komunikatívna, presvedčovacia, propagačná
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016