Menné gramatické kategórie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča kaprik
Typ práce: Referát
Dátum: 14.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 364 slov
Počet zobrazení: 23 435
Tlačení: 1 171
Uložení: 1 177
Menné gramatické kategórie sú gramatické vlastnosti, ktoré majú podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky.
A sú to: 1. ROD ( v mužskom rode sa určuje aj životnosť a neživotnosť )
  2. ČÍSLO
  3. PÁD ( pri prídavných menách sa určuje aj stupeň )
 
1. ROD
MUŽSKÝ ( napr. strom, chlap, pes, pekný, ten, tretí )
Pri mužskom rode sa určuje životnosť a neživotnosť podstatných mien, ktoré pomenúvajú osoby ( napr. rezbár, žiak, Fero) alebo pri zvieracích podstatných menách, ktoré sú súčasťami personifikácií ( napr. vulgárne – Tí psi ma zradili. ).
ŽENSKÝ ( napr. žena, ulica, hus, milá, taká, piata )
Prirodzené rody, t.j. zvyčajne odrážajú realitu, pohlavie, ale v niektorých slovách sa uplatňuje gramatický rod, napr. dievča, knieža
STREDNÝ (napr. more, psíča, dieťa, drahé, to, deviate )
Gramatický rod neodráža realitu, t.j. slová sa k nemu priradili na základe spoločenskej dohody v priebehu vývinu jazyka.
Pri pomnožných podstatných menách sa rozlišuje rod podľa tvaru v N, G, alebo D, napr. kúpele – stroje, od huslí – od dlaní.
 
2. ČÍSLO
a, Jednotné ( singulár ) – jedna vec ( napr. kvet, kniha )
b, Množné ( plurál ) – viac vecí ( napr. kvety, knihy )
Jednotné aj množné číslo odrážajú realitu.

3. PÁD
-  vyjadruje vzťahy medzi slovami vo vete ( napr. N označuje pôvodcu alebo nositeľa deja )
1. NOMINATÍV   Kto? Čo?
2. GENITÍV Koho? Čoho?
3. DATÍV   Komu? Čomu?
4. AKUZATÍV  Koho? Čo?
5. VOKATÍV ( oslovenie, zanikol okrem familiárnych a patetických oslovení typu synku, majstre, pane, Hospodinu ap., jeho funkciu prebral v slovenčine nominatív )
6. LOKÁL  O kom? O čom?
7. INŠTRUMENTÁL   Kým?  Čím?
 
4. STUPŇOVANIE
1.  Stupeň = Pozitív ( napr. dobrý, múdro, zlý )
2.  Stupeň = Komparatív ( napr. lepší, múdrejšie, horší )
3.  Stupeň = Superlatív ( napr. najlepší, najmúdrejšie, najhorší )

Určovanie vzorov
vzor nie je gramatická kategória
VZOR – podľa neho sa tvoria gramatické tvary slov, ktoré majú spoločné vlastnosti so vzorovým slovom. Napríklad slovo žena je vzor pre skupinu podstatných mien ženského rodu, ktoré sú v nominatíve zakončené na samohlásku –a, pred ktorou stojí tvrdá alebo obojaká spoluhláska ap. Avšak vzor nie je gramatickou kategóriou. Určuje sa ako istá pomocná charakteristika daného plnovýznamového slova.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016