:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Publicistický štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča kaprik (30)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 828 slov
Počet zobrazení: 30 483
Tlačení: 857
Uložení: 812
-  z lat. „publicus“ = verejný
-  štýl subjektívno – objektívny a štýl verejného styku, nie je určený na súkromnú komunikáciu
-  cieľom je vyhľadávať a spracúvať informácie o aktuálnych spoločenských javoch. Takti spracované majú slúžiť nielen na informovanie adresáta, ale aj na jeho presviedčanie, ovplyvňovanie a poučenie
-  publicistické texty sa využívajú v prostriedkoch  masového šírenia informácií, tj. v masmédiách:
  - printové (tlačené) médiá – pr. noviny, časopisy - aj názov žurnalistický štýl
  - elektronické médiá – TV, rozhlas, internet - vďaka nim veľký rozvoj PŠ 
-  základné znaky - objektívnosť, informatívnosť,zrozumiteľnosť, vecnosť, výstižnosť, aktualizovanosť
- tvorí sa pre široké vrstvy prijímateľov, preto musí menej známe pojmy, znaky a skratky vysvetliť
 
® titulok (nadpis) poskytuje prvú informáciu o obsahu textu, jeho úlohou je upútať adresáta, vzbudiť jeho záujem o daný obsah; typickým znakom je využitie elipsy, inverzie, holých oznamovacích viet alebo krátkych otázok
 
® vyjadrovanie v publicistickom štýl má 2 znaky:
1. automatizácia = ustálenosť, konvenčnosť vyjadrovania
  - používanie ustálených slovných spojení alebo viet
  - kompozičná štruktúra článkov
2. aktualizácia = oživovanie, nezvyčajnosť vyjadrovania

- prenášanie významu slova  - obrazné pomenovania
- používanie frazeologizmov a ich tvorivé obmieňanie; využíva tiež kontrast
- často používané aktualizmy sa menia na klišé (na automatizáciu, na ošúchanú frázu)
 
® podľa funkcie, ktorá prevláda  v publicistických textoch, rozlišujeme:
a/ spravodajstvo – v textoch  prevláda informačná funkcia, pretože hlavnou funkciou je vecne, faktogrficky, aktuálne informovať verejnosť; sprostredkúva fakty
b/ publicistika – v textoch prevláda funkcia presvedčovacia, získavacia, ovplyňovacia – ich hlavnou úlohou je zobraziť fakty pútavo, prestro, obrazne, aby čitateľa presvedčili, získali a ovplyvnili; cielene pôsobí na adresáta
 
® publicistické žánre:
  1. spravodajské  /spravodajstvo/- objektívny prístup autora; jednoduchá správa, rozšírená správa, oznámenie, komuniké, rezolúcia, riport, referát, interview, inzerát, reklama
  2. analytické / publicistika/ (vysvetľujúce, úvahové a hodnotiace) -  prevažuje subjektívny prístup autora;  úvodník, komentár, recenzia, kritika, diskusia, glosa, polemika
  3. beletristické  / publicistika/  (rozprávacie a opisné) - prevažuje subjektívny prístup autora; fejtón, reportáž, črta, stĺpček, blog, besednica, causerie
 
1. spravodajské žánre
SPRÁVA  - informuje o aktuálnych udalostiach
- odpovedá na 5 otátok: kto?, čo?, kde?, kedy?, prečo?
- znaky: zrozumiteľnosť, vecnosť, stručnosť, pútavosť, aktuálnosť, pravdivosť
- kompozičné postupy: chronologický, logický, akcentujúci (zdôrazňujúci)
- píše sa v minulom čase, môže byť spojená  s hodnotením, alebo rozšírená  o výzvu 
- druhy: jednoduchá – obsahuje titulok, miesto, skratku tlačovej agentúry, skratku mena autora, samotný text správy
  rozšírená - obsahuje titulok - nad aj pod titulok
- 1. časť - perex - krátke zhrnutie o správe
- 2. časť - text – podrobnejšie
- okrem základných faktov obsahuje aj sprievodné okolnosti, ktoré dané fakty dopĺňajú alebo spresňujú; niekedy obsahuje aj hodnotiace prvky
 
REFERÁT  - súhrnná komplexná informácia o istom podujatí
-  zvyčajne má 2 časti: 1. kde a čo sa konalo, priebeh
  2. doslovné alebo zhustené prejavy, diskusné príspevky
INTERVIEW
- usmerňuje riadený rozhovor s 2 cieľmi: a) predstaviť osobnosť
  b) autentickou formou podať dôležité informácie a fakty
  - kompozícia -1.časť: stručná charakteristika
  - 2. časť: doslovný záznam otázok a odpovedí
KOMUNIKÉ = oficiálne štátnopolitické vyhlásenie; zvyčajne ho dostávajú redakcie priamo
REZOLÚClA = vyhlásenie v závere rokovania, vydáva ich zasadanie rozličných spoločností
RIPORT  = krátka spravodajská reportáž
OZNÁMENIE = informuje o pripravovanej udalosti
INZERÁT = úsporne štylizovaný útvar, krátky a výstižný; skracovanie slov,uvádza sa pod značkou
  - platená informácia (podľa počtu slov) v novinách a časopisoch, zaradený na zvláštnom liste
REKLAMA
  - cieľavedomé pôsobenie na potenciálnych zákazníkov, so zameraním sprostredkovania informácie,  vyvolania určitej predstavy a dojmu
 
2. analytické žánre
ÚVODNÍK = subjektívne ladená úvaha na aktuálnu tému (kultúrny, hospodársky,politický, alebo iný aktuálny  problém ); jej ciel' - vzbudiť u čitateľa záujem o problém
KOMENTÁR
  - analyzuje spoločenský jav, hodnotí ho zo subjektívneho hľadiska, zvyčajne je monotematický; zvyčajne
reaguje na udalosť, ktorá už bola v novinách uverejnená
  - v renomovaných  denníkoch sú mienkotvorné
KRITIKA
  - hodnotiaci vzťah ku skutočnosti, ktorý si všíma najmä nedostatky, záporné javy, s cieľom poukázať na ne a dosiahnuť ich nápravu
  - v publicistike sa vyskytuje ako samostatný slohový útvar, uplatňuje sa však aj ako hodnotiaci postoj v spravodajských, beletristických a analytických žánroch
  - náučná (odborná) kritika:
RECENZIA - odborný posudok umeleckého alebo vedeckého diela
POSUDOK - hodnotiaci text populárno-náučného charakteru
- znaky - konštruktívnosť (naznačiť možnosť riešenia), objektívnosť
· DISKUSlA - kritický žáner, výmena názorov
GLOSA – stručný štipľavý komentár k správe alebo udalosti ; vyjadruje subjektívny postoj autora
 
3. beletristické žánre - využívajú prostriedky umeleckej literatúry
-  znaky -  pútavý, živý štýl, pestrosť námetov
 a) fejtónové
FEJTÓN - vtipné rozprávanie o aktuálnych problémoch alebo vtipná kritika, vzbudzuje humor, iróniu až sarkazmus; na hranici vecnej a umeleckej literatúry
BESEDNICA - priateľský príhovor - nie je taká kritická, je spontánna, má uvoľnenú atmosféru, chce upútať na niektoré  spoločenské procesy
CAUSERIE - zábavné rozprávanie, beseda; nie je priveľmi kritická ani didaktická
STĹPČEK - myšlienkovo nenáročným spôsobom vyjadruje vzťah k udalosti, veci
 
 b) reportážne
•  REPORTÁŽ - živo opisuje skutočnú udalosť na základe autorovho očitého svedectva ; napr.opisuje atmosféru, hostí, prírodu….Je dokumentárna, adresná, autentická.
1. statická - opisuje prostredie  2. dynamická - opisuje dej
•  ČRTA - často neskutočný, ale vymyslený typický alebo reálny prípad
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.1)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Publicistický štýl a jeho žánre Referát 765 4.5
Slovenčina Publicistický štýl prehľad Referát 1 044 7
Slovenčina Publicistický štýl Referát 268 0
Slovenčina Publicistický štýl a jeho slohové útvary Poznámky 375 5.4
Slovenčina Publicistický štýl sloh Referát 924 0
Slovenčina Publicistický štýl - žánre Poznámky 245 2
Slovenčina Publicistický štýl Referát 233 6
Slovenčina Publicistický štýl Referát 313 8
Slovenčina Funkcie publicistického štýlu Maturita 305 6.5
Slovenčina Beletristické žánre publicistického štýlu - fejtón, reportáž Poznámky 104 7
0.017