Slovná zásoba

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babenka123
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 427 slov
Počet zobrazení: 22 754
Tlačení: 1 024
Uložení: 1 053
- súhrn všetkých slov v jazyku

Základná slovná zásoba je súhrn najfrekventovanejších slov, ktoré potrebujeme na jednoduché dorozumenie s ľudmi.

- v základnej slovnej zásobe sú často najstaršie slová v jazyku a najpoužívanejšie,základové,neodvodené slová , domáce alebo zdomácnené.
-do aktívnej slovnej zásoby paatria všetky slová, ktorým rozumieme a ktoré používame.
- do pasívnej slovnej zásoby patria slová,ktorým rozumieme,ale ich vzhľadom na naše odborné alebo iné zameranie nepoužívame
- pasívna slovná zásoba je 3 až 6 krát širšia ako aktívna
Individuálna slovná zásoba človeka sa rozvíja vekom, vzdelaním,čítaním beletrie a vedeckej literatúry,podnetným životným prostredím,komunikáciou s ľudmi.
- slovná zásoba je sústredená v slovníkoch: Pravopisný slovník,Výkladový slovník,Synonimický slovník,Frazeologický slovník, Slovník cudzích slov, Etymologický slovník, Retrográdny slovník, Terminologický slovník,Slovník slevenského slangu.

- v slovenčine obohacujeme slovnú zásobu:


1. Tvorenie slov (odvodzovanie, skladanie)
Slová tvoríme:
a.) odvodzovaním (deriváciou):
- prechodom iného ohýbania, napr. Uletieť – úlet, nazývame ho aj bezpríponovým tvorením slova, lebo základové slovo neproberá žiadnu slovotvornú príponu a naopak stráva slovotvornú príponu pre pôvodný slovný druh
- odvodzovaním pomocou slovotvornej prípony.napr. vrát-nik
- odvodzovaním pomocou slovotvorenej predpony napr. Pre-krásny
- odvodzovaním pomocou slovotvornej predpony i prípony súčasne. napr. pred-škol-ský

b.) skladaním slov (kompozíciou)
Skladaním dvoch a viacerých základov slov vzniká jedno nové – zložené slovo
Napr.more+plavba

2. Pretváranie slov (skracovanie, univerbizácia, multiverbizácia)
a.) skracovanie slov (abreviácia)
- skracovaním slov vytvárame skratky,značky,skratkové slová,ktoré urýchľujú komunikáciu hlavne v odborovom,publicistickom alebo administratívnom štýle.
Skratky vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova, zvyčajne sa skratka končí spoluhláskou a bodkou.
Značky chemických prvkov,fyzikálnych veličín sa píšu bez bodky na konci,majú veľké i malé písmená.
Skratkové slová vznikajú zo začiatočných hlások alebo slabík viacslovného pomenovania,dajú sa skloňovať podľa príslušného vzoru.

b.) univerbizácia
- sa nachádza najčastejšie v hovorovom štýle a všade tam,kde je potrebné ekonomizovať text-zhutniť ho.
- je to skracovanie viacslovných pomenovaní do jedného slova

c.) multiverbizácia
- je opakom univerbizácie,namiesto jedného slova použijeme na pomenovanie toho istého predmetu viac slov.

3. Preberanie slov
- slovenčina oddávna preberá slová, najprv od národov, v blízkosti ktorých sme žili,neskúr sme prebrali kresťanské pomenovania z latinčiny, knižné slová a termíny z gréčtiny. V súčasnosti preberáme cudzie slová,ak nám pomenovanie predmetu či javu v slovnej zásobe chýba.
Pôvod vybraných slov:
- angličtina-scaner, merketing, computer
- francúzština-parfém, kamufláž, blúzka
- nemčina-hoblík, jarmok, farba
- latinčina-almužna protokol,január
- maďarčina-dengľavý, ťava ,čardáš
rómčina-gadžo,love
- rumunčina-koliba,bryndza,salaš

4. Tvorenie viacslovných pomenovaní(združen pomenovania,ustálené slovné spojenia)
- pomenovania osôb, predmetov, javov sa často skladajú z viacerých slov.
- podľa počtu slov v pomenovaní rozdeľujeme pomenovania:
- jenoslovné
- viacslovné
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022