Jazykové štýly

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 426 slov
Počet zobrazení: 35 841
Tlačení: 1 416
Uložení: 1 154
Jazykové štýly
- štýl je spôsob využitia jazykových prostriedkov v konkrétnej jazykovej situácii

- štýly delíme na :
a) štýly verejného charakteru – publicistický, odborný, umelecký, rečnícky, administratívny štýl
b) štýl súkromného charakteru – hovorový štýl
 
Publicistický štýl – voláme ho aj novinársky štýl, využíva sa v masmédiách (tlač, rozhlas, televízia). Jeho základnými funkciami sú pútavosť a aktuálnosť.
Texty publicistického štýlu majú špeciálnu úpravu, ich nadpisy sú zvýraznené, voláme ich titulky.
Žánre publicistického štýlu delíme na : a) spravodajské – správa
b) beletrizované – reportáž, interview
c) analytické – úvodník, komentár
Správa – základný novinársky žáner, prináša aktuálne informácie o udalosti, ktorá sa už odohrala. Správa odpovedá na otázky – kde?, kedy?, kto?, ako?, prečo? Je stručná a výstižná.
 
Odborný štýl – voláme ho aj náučný štýl. Vyskytuje sa v odbornej literatúre.
Jeho funkciou je poučiť, vysvetliť. Typické pre odborný štýl sú – odborné termíny (odborné slová), cudzie slová, tabuľky, grafy, schémy, obrazový materiál, zložité súvetia a pod.
Žánre odborného štýlu – všetky odborné texty, prednášky, referáty, recenzie
Populárno-náučný štýl – je spopularizovaný odborný štýl, určený pre širokú verejnosť. Odborné termíny sa nahrádzajú menej odbornými výrazmi, aby boli zrozumiteľné.
Internacionalizmy – cudzie slová s medzinárodnou platnosťou, ktoré sa z cudzích jazykov neprekladajú. Napr. softver, internet.
 
Umelecký štýl – vyskytuje sa v umeleckej literatúre. V umeleckých textoch sa využíva obrazné vyjadrovanie, ich základnou funkciou je pobaviť (estetická funkcia). Typické pre umelecký štýl sú – umelecké vyjadrovacie prostriedky ako sú metafory, prirovnania, personifikácie a pod.
Medi texty umeleckého štýlu patria básne, romány, povesti, novely, dramatické žánre.
 
Rečnícky štýl – využíva sa pri všetkých ústnych prejavoch verejného charakteru. Pri prednášaní rečníckych prejavov využívame mimojazykové prostriedky ako sú mimika, gestá a pod.
Žánre rečníckeho štýlu delíme na : a) agitačné prejavy – súdne reči, politické prejavy, kázne. Ich cieľom je presvečiť poslucháča.
b) náučné prejavy – prednášky, referáty
c) príležitostné prejavy – prípitok, blahoželanie, príhovor
Kompozícia rečníckeho prejavu – oslovenie, úvod, jadro, záver, poďakovanie
 
Administratívny štýl – má písomnú podobu, zaraďujeme k nemu všetky úradné listy a tlačivá. Pre administratíny štýl je typické – využívanie tzv. kancelarizmov (slov typických pre úradné listy),dôsledné dodržiavanie noriem spisovnej slovenčiny a noriem pre tvorbu úradných listov.
Úradný list by mal mať tieto časti – záhlavie(hlavičku), ktorá obsahuje meno a presnú adresu odosielateľa, adresu adresáta, dátum a miesto napísania, podpis.
Medzi úradné listy patria – žiadosť, životopis, objednávka, splnomocnenie, urgencia, šeky a tlačivá.
Úradné listy píšeme na počítači, alebo písacom stroji na kancelársky papier formátu A4, šeky a tlačivá vypĺňame paličkovým písmom.
 
Hovorový štýl – má prevažne ústnu podobu, využívame ho pri súkromných rozhovoroch, nemá prísne pravidlá, má voľnú štylizáciu, tolerujeme pri ňom nespisovné výrazy ako napríklad – slang, vulgarizmy, nárečové slová.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019