Sloh a štýly + príklady

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 143 slov
Počet zobrazení: 44 463
Tlačení: 1 073
Uložení: 1 034

Štýly

Delenie:
-  náučný - používa sa v odborných dielach
-  administratívny - je písomný štýl, hl. znaky – vecnosť, stručnosť, prehľadnosť
-  publicistický – používa sa v médiách, písomnej aj ústnej podobe
-  rečnícky - používa sa v rétorike, využíva bohatú slovnú zásobu
-  umelecký - používa sa v beletrii a má výraznú estetickú funkciu
-  hovorový - realizuje sa ústne, je otvorený pre všetky slová slovnej zásoby

Administratívny štýl
Býva objektívny, verejný a v písomnej forme. Píše sa vždy na kancelársky papier formátu A4 a okrem životopisu sa vždy píše na počítači alebo strojom. Tlačivá sa vypĺňajú vždy paličkovým písmom. Z administratívnych dokumentov si treba vždy odložiť kópiu.

Životopis
Píše sa na kancelársky papier formátu A4, ručne sa píše len v prípade, že je to firmou vyžadované. Môže mať 2 formy: - celistvý text
- štrukturovaný

Osnova životopisu

- Meno a priezvisko
- Dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko
- Predchádzajúce zamestnania (pozícia, názov firmy, od-do)
- Priebeh vzdelania:

1.  základná škola
2.  stredná škola
3.  vysoká škola
-  uvádzajú sa roky začatia a ukončenia štúdia
-  pri strednej a vysokej škole sa uvádza aj odbor

- Osobitné schopnosti, záujmy – vodičský preukaz, cudzie jazyky, prax
- Záver – cieľ, perspektívy
- Podpis (vlastnoručný), dátum a miesto písania

Príklad - Celistvý životopis 

ŽIVOTOPIS
Volám sa Ivan Fazuľa, narodil som sa 1.4.1987 v Martine.
Trvalé bydlisko mám na J. Kronera 14 v Liptovskom Mikuláši.
Základné vzdelanie som ukončil v roku 2002 na ZŠ J.Lettricha v Martine.
Momentálne študujem na ZSŠE v Liptovskom Hrádku, odbor Elektrotechnika. Toto štúdium ukončím maturitnou skúškou.
Aktívne ovládam anglický jazyk, pasívne nemecký jazyk.
Mojim cieľom je úspešne ukončiť ZSŠE a ďalej študovať v odbore.
 
26.11.2003 v Lipt. Hrádku Ivan Fazuľa
 
Žiadosť
Zvyčajne sa k nej pripájajú ďalšie doklady (životopis).
Na úradoch sú povinný odpovedať na písomnú žiadosť. Žiadosti posielame len doporučene, aj žiadosti na vysokú školu.
Osnova žiadosti

- Meno, priezvisko a adresa
- Adresát
- Vec: Žiadosť o ...
- Vysvetlenie a zdôvodnenie žiadosti
- Poďakovanie za skoré a kladné vybavenie
- Podpis, miesto a dátum

Príklad – Žiadosť

Ivan Fazuľa, J. Kronera 14, 033 01, Lipt. Mikuláš
 
ZSŠE
Celiny 536
033 15 Liptovský Hrádok 
 
Vec: Žiadosť o opakovanie ročníka
 
Žiadam Vás o opakovanie druhého ročníka.
  Svoju žiadosť odôvodňujem prepadnutím len z jedného predmetu.
Na ZSŠE som dosahoval priemerné študijné výsledky.
Mám záujem aj naďalej študovať na tejto škole.
  Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.
 
V Liptovskom Hrádku 26.11.2003
Ivan Fazuľa
 
Publicistický štýl
Hovorí sa mu tiež novinársky alebo žurnalistický
Znaky: - subjektívno-objektívny
  - písomný aj ústny
  - má byť zrozumiteľný
  - pôsobivý
  - stručný
  - výstižný
Využíva sa pri ňom Automatizácia – ustálené slovné spojenia a Aktualizácia – oživovanie a nezvyčajné vyjadrovanie.

Publicistické žánre
S objektívnym prístupom: spravodajské – správa, riport (krátka reportáž), reklama, inzerát,
Interview
So subjektívnym prístupom: analytické – komentár, recenzia, kritika, diskusia – poznámky na
aktuálnu tému, často vtipné alebo ironické
beletristické – fejtón, besednica, stĺpček, reportáž
Neexistujú medzi nimi pevné hranice, noviny a časopisy majú svoje osobitné stále rubriky.
Titulok- vystihuje obsah článku, obsah iba naznačuje, upútava pozornosť,
Správa- je základom komunikácie, dôležité je : KTO, ČO, KDE, KEDY, PREČO. Má byť stručná, vecná a pútavá. Postup pri písaní správy musí byť: chronologický – údaje v časovom slede, logický – príčina a dôsledok, akcentujúci – najzaujímavejší údaj na začiatku
Referát – súhrnná komplexná informácia o istom podujatí. Upravený hybrid o činnosti a zápisnice alebo protokolu.
Interview – Je usmerňovaný rozhovor, autenticky informuje o osobe, ale aj o závažných faktoch. Cieľom je predstaviť osobu autentickou formou a podať dôležité fakty. Osnova interview: 1. stručná charakteristika osoby, 2. doslovný záznam otázok a odpovedí.

Beletristické žánre
Beletria- znamená krásna (umelecká) literatúra
V týchto žánroch sa spája umelecký štýl s publicistickým.
Delia sa na : - fejtónové
  - reportážne
Fejtón – vtipné rozprávanie o aktuálnom probléme. Využitá je tu irónia. Používa sa v ňom veľa priamej reči.
Reportáž – je to zmiešaný žáner, využíva sa publicistický štýl, hovorový a umelecký. Autor zachytáva bezprostredný zážitok.

Rečnícky štýl
Rečníctvo – náuka o vlastnostiach hovoreného prejavu.
Delenie:
-  agitačné žánre – politická a súdna reč
-  náučné žánre – prednáška, výklad
-  príležitostné – príhovor ( pohreb, svadba, stužková)
Rétorika
Vznikla v starovekom Grécku.
Predstavitelia:
Gorgias – napísal učebnicu rétoriky
Sokrates, Platón – sokratovská metóda – formou dialógu
Aristoteles – učebnice Rétorika, Poetika
- bola to otrokárska spoločnosť, každý mal právo vystúpiť verejne, preto sa ju každý učil. Rétorika sa rozvíjala aj v starovekom Ríme: Cicero.
V stredoveku rétorika upadala, používali ju len kresťania( farári, kňazi ).
Jej rozvoj znova nastal až v 18. storočí.
V súčasnosti ju využívajú politici, moderátori, právnici, učitelia.

Fázy tvorenia prejavu
-  zhromažďovanie faktov
-  kompozícia
-  štylizácia
-  nacvičovanie prednesu
-  prednes
Zhromažďovanie:
Treba zhromaždiť čo najviac faktov. Dôležité je uvedomiť si funkciu prejavu, či má byť zábavný alebo poučný.
Kompozícia:
Záleží od poslucháča. Prejav má úvod, jadro a záver. Úvod  - môžeme začínať mottom, definíciou, otázkou, príbehom, stupňovaním. Nech je úvod akokoľvek dlhý, musíme sa ho naučiť naspamäť, zabráni sa tým tréme a naviaže sa kontakt s publikom. Príchod by mal byť pomalý, pohľadom musíme utíšiť publikum, alebo ho o utíšenie poprosíme.
Jadro – Je tiež dobré naučiť sa ho naspamäť. Musí byť logické. Musíme ho hovoriť pomaly a zreteľne, nesmieme preskakovať z myšlienky na myšlienku. Ak vysvetľujeme niečo zložité, rozdelíme to na menšie časti, hovoríme pomaly. Myšlienku opakujeme viacerými slovami, synonymami. Mala by sa využívať názornosť.
Záver – Závisí od štylizácie celého prejavu. Zhrnieme v ňom všetky hlavné myšlienky, vyzveme k činnosti, pochválime publikum. Môžeme povedať niečo vtipné. Záver vystupňujeme.

Spôsob nácviku
– dôležitá je písomná príprava, ale najdôležitejší je samotný prednes. Mimika a gestikulácia – postoj za rečníckym pultom – neopierame sa oň. Treba zvoliť primeranú gestikuláciu, ktorá musí byť prirodzená a vyplýva z myšlienok, ktoré uvádza. Pri mimike je dôležitý očný kontakt. Mimika tváre nesmie byť prehnaná a musí sa prispôsobovať téme.

Artikulácia – výslovnosť. Musí byť zrozumiteľná. Slová musia byť správne článkované:
1.)  Dôraz – prízvuk – čo zvýrazniť a čo nie – dôležité veci zvýrazniť.
2.)  Prestávka – pauza – fyziologická ( nadýchnutie ) alebo na zdôraznenie
3.)  Melódia – stúpanie a klesanie hlasu pri reči, hlasnejšie povieme to, čo je dôležité.
4.)  Tempo reči – rýchlosť, podľa obsahu a funkcie prejavu. Tempo by nemalo byť monotónne. Pomalšie hovoríme to, čo chceme zdôrazniť.
5.)  Postoj – bez rečníckeho pultu musí byť prirodzený, uvoľnený, papiere by sme mali nosiť vždy v doskách a najlepšie je ich oprieť o predlaktie. Dobrý rečník sa nebojí vojsť medzi publikum, prípadne sa niekoho dotknúť, ale musí publikum poznať a prispôsobiť tomu správanie.

ODBORNÝ ŠTÝL
Nazýva sa aj náučný štýl. Je objektívny, v písomnej aj ústnej podobe. Uplatňuje sa v ňom internacionalizácia- preberanie slov z cudzích jazykov, najmä angličtiny.  Využíva formalizáciu- texty nemajú ucelenú podobu, ale sú tam použité tabuľky, schémy ...
Lexika- prevládajú nocionálne slová (neutrálne slová), termíny, knižné slová, skratky, multiverbizácia (podať návrh- navrhovať ).
Morfológia a syntax- používajú sa ustálené slovné spojenia, zložené prídavné mená ( vedecko-technický) , skratky, enumeratívnosť ( vypočítavanie ), autorský plurál( použili sme- použil som ), vsuvky, zhustené vyjadrovanie- kondenzácia, pasívum (návrh bol predložený)...
Poznáme: 1.populárno- náučný, ktorý je určený širšej verejnosti. Má voľnejší výber slov, voľnejšiu kompozíciu aj štylizáciu.
2.vedecko-náučný, ktorý je určený odborníkom. Využíva termíny, prísne logickú kompozíciu, štylizáciu. Uvádza presné fakty, citáty je neutrálny.
Žánrami sú: výklad, prednáška, referát, koreferát... 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013