Intonácia - Prozodické vlastnosti reči

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 288 slov
Počet zobrazení: 15 913
Tlačení: 938
Uložení: 861
Prozodické vlastnosti sa prejavujú vo väčších rečových jednotkách, než je hláska, pričom najmenšia intonačná jednotka je slabika.
Intonácia vzniká modulovaním (zmenami) hlasu. Hlas (artikulačný prúd) môže mať trojaké stvárnenie, čiže moduláciu: časovú, silovú, tónovú

Časová modulácia:
- časovou moduláciou vzniká kvantita, pauza, tempo, rytmus

Kvantita (dĺžka)

Kvantita je dĺžka nositeľov slabičnosti. Napr. dvojhlásky sa realizujú v rámci jednej slabiky.

Pauza (prestávka)

Pauzami sa člení súvislá reč na úseky – takty, toto členenie sa nazýva frázovanie.
Prestávky rozoznávame: 
a) logické, čiže významové
b) fyziologické (nevyhnutnosť nadýchať sa)
 
Každá čiarka vo vete (súvetí), ktorá pôsobí rušivo sa nemusí zvýrazniť prestávkou.

Tempo reči (rýchlosť)
Tempo reči závisí od obsahu a funkcie prejavu. Čím je prejav obsahovo bohatší a náročnejší, tempo je pomalšie. Rýchlejším tempom sa spravidla realizujú menej dôležité časti vety.
Rytmus
Rytmus je vytvorený najmä striedaním prízvučných a neprízvučných slabík v slove, ktoré utvárajú takty.

Silová modulácia:

- silovou moduláciou vzniká intenzita hlasu (sila) a prízvuk

Intenzita (sila)

Je to celková sila reči. Intenzitou hlasu možno znižovať alebo stupňovať dynamiku zvukového, rečového prejavu, vyčleňovať a rozlišovať menej dôležité časti výpovede od dôležitých.

Prízvuk

Slovenčina má pevný prízvuk na prvej slabike slova. Dôraz je výrazné intonačné vyzdvihnutie slova, ktoré je vo vete významovo najdôležitejšie.

Tónová modulácia:

- tónovou moduláciou vzniká melódia a hlasový register

Melódia

Melódia je stúpanie a klesanie výšky hlasu vo vete. Rozoznávame tri druhy melódie: a) klesavá - na konci oznamovacích, želacích a zvolacích viet
  b) stúpavá - na konci opytovacích viet a zisťovacích viet
  c) polostúpavá - pred nekončiacou pauzou, napr. medzi vetami alebo na
mieste čiarky

Hlasový register (výška hlasu)

Je to prozodický jav, ktorý vzniká nasadením hlasu do istej výšky. Môže sa využiť ako štylizujúci činiteľ v hovorovom štýle. Nasadenie v nižšom hlasovom registri naznačuje vážnejšiu náladu, kým vyšší hlasový register môže mať optimistickejší ráz.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012