Čo je informácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 235 slov
Počet zobrazení: 18 654
Tlačení: 1 090
Uložení: 1 129

Čo je informácia 

Jazyková otázka:

Vysvetlite, čo je informácia, odkiaľ ich získavame, ako sa uchovávajú.
Pomenujte časti v knihe, ktoré nám slúžia ako zdroj informácií.

Informácia:

1. akýkoľvek údaj, poznatok, fakt
2. údaj, ktorý je dôležitý vzhľadom na potreby používateľa, obohacuje jeho poznanie, týmto sa zaoberá

Základné informačné inštitúcie: knižnice, bibliografické inštitúcie, strediská vedeckých a technických informácií

Uchovávanie informácií:

1. diár-  všetky pracovné aj osobné povinnosti
2. denník- zážitky uplynulého dňa v časovom slede
3. poznámky vo vlastnej knihe- podčiarkovanie, marginálie...
4. výpisky a výstrižky
5. konspekt- záznam základných údajov, hlavných myšlienok, príkladov, dôkazov i doslovných citátov z počutého alebo prečítaného odborného textu
6. osnova- najstručnejší a najprehľadnejší záznam obsahu textu
7. tézy- obsah textu v ucelených vetách

Časti knihy obsahujúce informácie:

záložka na obálke – stručná informácia o obsahu knihy

tiráž- súpis informácií obsahujúci technické a vydavateľské informácie o knihe

obsah – zoznam názvov jednotlivých kapitol

úvod (predhovor) – autor komentuje obsah knihy uvedením svojho zámeru, plánu a metód práce; upozorňuje aj na to, čo v knihe čitateľ nenájde a prečo

index (register) menný a vecný – abecedný zoznam dôležitých mien a odborných termínov s uvedením strán, na ktorých sa v knihe o nich píše

zoznam použitých skratiek – býva najmä v slovníkoch

literatúra (bibliografia) – abecedný zoznam použitej a citovanej literatúry (meno autora, názov diela, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania, príp. rozsah)

resumé – zhrnutie, stručný obsah odbornej knihy alebo článku, často býva aj cudzojazyčné (aspoň 2 cudzie jazyky)

Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021