Slohotvorný postup a štýlotvorné činitele

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 10 976
Tlačení: 789
Uložení: 824
Slohotvorný postup a štýlotvorné činitele

Fázy slohotvorného postupu:

1. Výber témy

2. Ujasníme si, aký cieľ chceme danou slohovou prácou dosiahnuť – či chceme niečo vysvetliť, niekoho pobaviť
a následne si vyberieme zodpovedajúci slohový postup.
3. Musíme si uvedomiť komu bude text adresovaný, v akej situácii  v akej jazykovej forme, t.j. musím stanoviť
  štýlotvorné činitele. Z nich budeme vychádzať pri výbere jazykových prostriedkov, čiže výbere jazykového
  štýlu

4. Musíme poznať kritéria kladené na jednotlivé slohové útvary a na jednotlivé žánre.
5. Zhromažďovanie a triedenie faktov; vyhľadať príslušné informácie v knihách, na internete...
6. Premyslieť kompozíciu – napísať osnovu.
7. Štylizácia – vyjadrenie kľúčových slov osnovy do ucelených viet. Súvisiace myšlienky treba dávať do odsekov.
  Ak používame cudzie myšlienky, musíme použiť citácie a bibliografické odkazy.

8. Úprava konceptu – nečistopisu
▪ prečítame nečistopis
▪ skontrolujeme, či sa neopakujú slová
▪ všímame si, či myšlienky prirodzene a logicky na seba nadväzujú
▪ všímame si pravopisnú a gramatickú správnosť textu
9. Prepísanie konceptu do čistopisu. Čistopis musí mať zodpovedajúcu estetickú úroveň.
 
Štýlotvorné činitele
a) subjektívne štýlotvorné činitele
  ▪ ovplyvňuje ich autor textu
  ▪ patrí sem: ▪ povahové črty autora, jeho návyky a záľuby, temperament, citové založenie
  ▪ biologické faktory (pohlavie, vek,...)
  ▪ dosiahnuté vzdelanie
  ▪ jazykové a komunikačné schopnosti (rozsah slovnej zásoby, rozhľad, sčítanosť...)

b) objektívne štýlotvorné činitele
  ▪ sú nezávislé od autora textu
  ▪ patrí sem: ▪ téma – premet prejavu
  ▪ funkcia prejavu – zameranie, cieľ prejavu (či informačná, estetická, ovplyvňovacia funkcia)
  ▪ prostredie – situácia, počas ktorej prejav vzniká (či mestské alebo dedinské, súkromné alebo
verejné...)
  ▪ forma prejavu – spôsob realizácie prejavu (či písomný alebo ústny prejav)
  ▪ adresát – či je prítomný alebo neprítomný
  ▪ miera pripravenosti prejavu – či je téma vopred daná alebo ide o improvizáciu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022