Slovné druhy a ich využitie (Morfológia)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 365 slov
Počet zobrazení: 13 182
Tlačení: 600
Uložení: 633
Morfológia - Slovné druhy a ich využitie
Podstatné mená – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, vzor: kuli, gazdiná
Menné gramatické kategórie, štylistické využitie gramatických kategórií
Prídavné mená  - plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, štylistické využitie gramatických kategórií
Zámená – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, druhy zámen, štylistické využitie zámen
Číslovky – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, druhy čísloviek, štylistické využitie čísloviek, skupinové číslovky
Slovesá – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, slovesné gramatické kategórie, historický prézent, druhy slovies (sponové, modálne, fázové, činnostné, stavové), rod
Slovesá – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, slovesné gramatické kategórie, historický prézent, druhy slovies (sponové, modálne, fázové, činnostné, stavové), rod, štylistické využitie gramatických kategórií slovies, jednotlivých druhov slovies a slovesného tvaru.
Príslovky - plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, štylistické využitie prísloviek
Predložky – neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, štylistické využitie predložiek
Spojky - neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, priraďovacie a podraďovacie spojky, štylistické využitie spojok
Častice - neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, štylistické využitie častíc
Citoslovcia - neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, štylistické využitie citosloviec
Opakovanie – morfológia

Cieľ: Poznať základné rozdelenie slovných druhov, vedieť definíciu morfológie a štylistické využitie slovných druhov. Vedieť určiť slovnodruhovú a syntaktickú platnosť všetkých slovných druhov, poznať vzory kuli, gazdiná a vedieť ich aplikovať v správnom tvare. Správne uplatňovať gramatické kategórie všetkých slovných druhov pri tvorbe viet a textov a vedieť v ktorých slohových postupoch sa najviac uplatňujú. Ovládať klasifikáciu prídavných mien,  zámen,  čísloviek, slovies, prísloviek, predložiek, spojok, častíc a citosloviec. Upevniť si získané vedomosti a prakticky ich aplikovať.
 
Morfológia = tvaroslovie (z gr. morfos = tvar, logos = náuka, reč, učenie)ˇ
- jazykovedná disciplína zaoberajúca sa gramatickými tvarmi slov
 
Štylistické využitie SD
-  využívanie podľa v štýlotvornom procese podľa zámeru autora:
a)  menné vyjadrovanie
– náučný, administratívny a publicistický štýl (podstatné a prídavné, neurčité tvary slovesných tvarov)
– informačný a opisný slohový postup (presnosť, zreteľnosť formulácií, stručnosť)
 
V oblasti lexikálnych, morfologických a syntaktických vlastností možno nájsť aj kritériá na členenie slovných druhov, teda kritériá na zoskupenie a zoradenie slovných druhov.
 
b)  slovesné vyjadrovanie
- hovorový a umelecký štýl
-  rozprávací a opisný sl. postup (rozprávanie a dynamický opis): dynamickosť textu, ľahšie čitateľné texty
 
Sestry sa mrvili, zívali, ich strapaté hlavy sa vynárali z perín ako Čapkove mloky z mora. „Rýchlo! Rýchlo! Neslimačiť sa!“ Oblok sa rozletel, dnu vtrhol mráz, dievčence začali soliť deň škriepkou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017