Predložky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 09.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 563 slov
Počet zobrazení: 49 487
Tlačení: 1 127
Uložení: 1 106

Predložky

-nemajú vetnočlenskú platnosť- nepatria do základovej formálnej vetnočlenskej štruktúry

Predložky, ich štylistické využitie
  neplnovýznamový SD
  spolu s ohýbacou morfémou slova, pred ktorou stoja, vyjadrujú vzťahy medzi slovami
  vo vete stoja VŽDY v spojení s iným slovom (k otcovi, od chorého, za štyroch)
  nemajú vetnočlenskú platnosť
 
Pravopis:
  správny slovotvorný základ:
►predložka kvôli (k-vôl-i) má základ vôľ, nie kôl--
  správna väzba predložky:
s,so – sa viaže s I (s otcom, so sestrou)
z, zo – sa viaže s G (z povaly, zo dvora, z obchodov)
 
Správne:
  píšeme perom (čím? -prostriedok)
  Je o päť minút dvanásť.
  Neprišli pre chorobu. (príčina)
Nesprávne:
• píšeme s perom (my a pero)
• Je za päť minút dvanásť.
• Neprišli kvôli chorobe. (nie v prospech choroby)
• Neprišli vďaka chorobe. (chorobe nemáme začo vďačiť)

Delenie predložiek:

  A) prvotné – vždy len predložkami
  B) druhotné – narastá počet v administratívnom štýle (právnické a obchodné texty):
v súvise, v porovnaní, na rozdiel, v závislosti od, prostredníctvom, zásluhou, počnúc,
končiac...
 
Vypíšte z textu všetky predložky, rozdeľte ich podľa druhu:
Celebrita medzi športovými trofejami prišla na Slovensko naposledy jeho zásluhou. Hokejový Stanley Cup vyhral pred tromi rokmi v drese Tampy Bay. Vážený plechový hosť dorazil na Liptov na jediný júlový deň.
 
Prvotné – na, pred, v, medzi
Druhotné - Nie sú: zásluhou – iný kontext

Vokalizácia predložiek pred zámenom

  náš jazyk nedovolí, aby za sebou nasledovali ťažko vysloviteľné hlásky ► vokalizácia predložiek
  vokalizácia – pripojenie vokálu/samohlásky k neslabičným predložkám k, s, v, z a ich následná premena na slabičné: ku, so, vo, zo
  jednoslabičné predložky: od, pod, pred, nad, cez, bez ► vokalizácia: odo, podo, predo, nado, cezo, bezo
 
  Správne obe predložky:
v dni, vo dni, z dňa / zo dňa, bez zmeny/ bezo zmeny, v sne/ vo sne, nad dverami/nado dverami...

Spodobovanie predložiek:

S (píšeme S, vyslovujeme Z) pred:
a)  samohláskou: s otcom (Z)
b)  znelou spoluhláskou: s Braňom (Z)
c)  VÝNIMKA – pred osobným zámenom vyslovujeme S – s ním (S)
 
  SO (píšeme SO, vyslovujeme ZO): SO švagrinami (ZO)
   VÝNIMKA: pred osobnými zámenami: SO mnou (SO)
 
   ZO (píšeme a vyslovujeme vždy ZO)
 
  KU /píšeme a vyslovujeme vždy GU) KU kapuste (GU)
  VÝNIMKA: pred osobným zámenom KU: KU mne (KU)
 
  VO (píšeme a vyslovujeme VO)
 
  Z (píšeme Z, vyslovujeme S pred neznelou spoluhláskou):  z povaly (S)
 
   K (píšeme K, vyslovujeme G) pred:
a)  samohláskou: k uchu (G)
b)  znelou spoluhláskou: k dvoru (G)
 
  V (píšeme V, vyslovujeme F) pred neznelou spoluhláskou:  v ceste (F)
 
Štylistické využitie predložiek:
  prvotné predložky – bezpríznakové
  druhotné predložky – príznak odbornosti – v náučných a administratívnych textov ( v zmysle...vzhľadom na....)

Rozlíšte predložku alebo iný slovný druh: 

  Začínajúc 1. júlom vstúpi do platnosti....
►predložka
   Nechtiac som ho urazil.
►príslovka
   Počínajúc pondelkom otvárame...
► predložka
  Chtiac-nechtiac musím ísť.
►príslovka
  Na rozdiel od krajín východnej Európy..
► predložka
  Nerobíme rozdiel medzi regiónmi.
►podstatné meno
  Môžeme si to dovoliť so zreteľom na získanú prax.
►predložka
  Maj predovšetkým na zreteli svoje zdravie.
►podstatné meno

Použite nasledujúce druhotné predložky vo vetách:

v zmysle, v záujme, v dôsledku, prostredníctvom, so zreteľom na, odhliadnuc od,  s ohľadom na, bez ohľadu na
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.201