Náučný štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.12.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 616 slov
Počet zobrazení: 12 707
Tlačení: 600
Uložení: 622
Náučný štýl sa používa na sprostredkovanie odborných informácií a vedeckých poznatkov, ktoré sú spravidla výsledkom vedeckej činnosti. Od tejto charakteristiky sa odvíjajú aj vlastnosti náučného štýlu, ktorý sa vyznačuje presnosťou, zreteľnosťou odbornosťou. Odborný prejav musí byť logický a dôkladný, ale pritom jednoduchý.
S náučným štýlom sa najčastejšie stretávame v odbornej tlači a literatúre. Podľa funkcie a prevažujúcich jazykových prostriedkov sa delí na:

- vedecko-náučný – má zložitú stavbu viet, presný spôsob vyjadrovania, využíva odborné názvoslovie z príslušného odboru, autor sa v ňom odvoláva na odborné pramene a opiera sa o vedecky presné fakty;
- populárno-náučný – využíva publicistické a beletristické prvky, namiesto prísnej vecnosti uplatňuje expresívne výrazy, je opisnejší, používa bohatšie názorové prirovnania i synonymá, namiesto presného citovania viac parafrázuje.
 
Odborný text využíva najmä výklad, zriedkavejšie aj opis. Výklad je spomedzi všetkých slohových postupov najnáročnejší. Kým informačný, opisný či rozprávací postup registruje a reprodukuje pozorované fakty, výklad si všíma príčinné vzťahy medzi jednotlivými faktami. Výklad predovšetkým oznamuje a objasňuje doterajšie nové poznatky. Objasňuje vznik a vývoj javov, vysvetľuje ich podstatu.
 
Jazyk náučného štýlu
V odborných prejavoch prevažujú podstatné mená. Základom jazyka sú odborné názvy, tzv. termíny. Sú to špeciálne vymedzené slová vystihujúce potreby jednotlivých vedeckých alebo pracovných odborov. Väčšina termínov má jeden význam, sú to teda jednoznačné slová, ale prenikajú aj do každodenných rozhovorov, a tak sa stávajú viacvýznamovými.
 
Náučné prejavy sa vyhýbajú expresívnym slovám aj príznakovým obrazným pomenovaniam, ale v niektorých vedných disciplínach (najmä v literárnej vede) sa obrazné pomenovania využívajú častejšie (napr. v esejach).
 
Skladba odborných textov
Pre náučný štýl sú príznačné oznamovacie vety. Slovosled je spravidla intonačne stereotypný. Slová vo vete sú usporiadané logicky, pričom najdôležitejšie slovo sa umiestňuje na koniec vety. Vety a súvetia bývajú zložité, pretože musia vyjadrovať čo najpresnejšie vzťahy medzi vecami, dejmi, postupmi a pod. Odborný výklad je prísne objektívny, autor ustupuje do pozadia. Dokonca i tam, kde hovorí o výsledkoch svojej práce, používa tvar množného čísla (napr. ako sme už uviedli, pozorovali sme).
V odbornom texte často nachádzame vyratúvanie (enumerácia).
Odborný text sa jasne a prehľadne člení na odseky. Ak treba pridať vysvetlivky či iné, menej dôležité údaje, robí sa to spravidla použitím rôznych druhov písma, umiestnenie v dolnej časti strany a pod. prehľadnosť výkladu sa zvyšuje tiež číslovaním jednotlivých oddielov.
V odbornom texte sa často používa citácia, pri ktorej sa uvádza autor, názov citovaného diela, miesto a rok vydania, stránka. Pri preklade je uvedený i prekladateľ.
 
Žánre náučného štýlu sa delia na:
- výkladové – dizertácia, štúdia, odborný článok, odborná úvaha, referát, koreferát, prednáška, diskusný príspevok;
- opisné – recenzia, posudok, kritika, pracovný návod.

Vedecké a odborné informácie sa rozširujú tiež vo forme príručiek, učebníc, slovníkov encyklopédií.
Odbornej práci predchádza štúdium danej problematiky a odbornej literatúry, pri ktorom sa spravidla robia výpisky obsahujúce závažné údaje alebo rôzne podrobnosti z odbornej literatúry, vlastné poznámky. Odborník potrebuje tiež rešerš, t.j. znalecký výber najdôležitejších údajov z naštudovanej literatúry. Konečnému zneniu odborného textu predchádza koncept čiže pracovná podoba textu, ktorá sa bude ešte dodatočne upravovať, doplňovať a pod. hotový text posudzuje (hodnotí) kolektív odborníkov, až potom sa predkladá verejnosti.
Niektoré náučné útvary nie sú dielom jedného autora, ale pracovného tímu odborníkov. Týka sa to najmä rozsiahlych prác, ako sú slovníky a encyklopédie.
 
ODBORNÝ REFERÁT
  - môže mať písomnú alebo ústnu podobu,
  - informuje o výsledkoch vedeckého bádania či inej odbornej činnosti,
  - je určený užšiemu okruhu čitateľov alebo poslucháčov so záujmom o danú problematiku,
  - slúži predovšetkým ako podklad ne diskusiu, na prerokovanie odborných problémov,
  - predpokladom na napísanie referátu je dôkladná znalosť veci,
  - vyznačuje sa jednoduchou gramatickou stavbou, vecným, objektívnym jazykom a úvodom, jadrom a so záverom,
  - uplatňuje sa v ňom výkladový postup.
 
PREDNÁŠKA
  - predstavuje ústny prejav s odborným obsahom, ktorý využíva výkladový slohový postup, prípadne úvahu,
  - napriek tomu, že zachováva objektívne hľadisko, uplatňujú sa v nej často rôzne výrazné rečnícke výrazy, aby bol účinok na poslucháčov väčší,
  - dôležitá je kompozícia prednášky (jasná stavba, prehľadnosť), ale tiež jazyk (presný slovník,   zreteľné formulácie).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011