Jazykové štýly

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 272 slov
Počet zobrazení: 19 293
Tlačení: 1 010
Uložení: 1 005
Jazykové štýly (JŠ)
- JŠ skúma štylistika
- JŠ sa prejavuje v cieľavedomom výbere verbálnych a neverbálnych
  prostriedkov a ich usporiadaní v texte =) usporiadanie závisí od situácie
- JŠ spoločne so slohovým postupom vytvára slohový útvar (žáner)
- v komunikačných situáciách sa v žánri uplatňujú znaky viacerých jazykových
  štýlov alebo slohových postupov = hybridizácia štýlu

Štýlotvorné činitele
 
Subjektívny činiteľ - autor (individuálne vlastnosti odosielateľa informácie)
Objektívne činitele - téma (obsah jazykového prejavu)
- funkcia (zámer autora)
- situácia (podmienky, v ktorých sa komunikácia realizuje)
- adresát (individuálne vlastnosti prijímateľa informácie)

Objektívne
hovorový štýl (sféra bežnej komunikácie)
publicistický štýl (sféra masmediálnej komunikácie)
administratívny štýl (sféra oficiálnej, úradnej komunikácie)
umelecký štýl (sféra komunikácie slovesného umenia)
rečnícky štýl (sféra ústnej verejnej komunikácie)
náučný štýl (sféra vedeckej komunikácie)

Sekundárne jazykové štýly
 
esejistický
texty, v ktorých sa na rozbor vedeckého problému využívajú prostriedky umeleckého štýlu (znaky subjektívno-objektívneho JŠ)

epištolárny
súkromná korešpondencia, v poslednom čase upadá (kedysi mal znaky subjektívneho JŠ, postupne naberá znaky objektívneho JŠ)

reklamný
reklamné texty, spomedzi sekundárnych jazykových štýlov sa rozvíja najdynamickejšie (znaky subjektívno-objektívneho JŠ)

náboženský
náboženské texty a obrady (znaky subjektívneho JŠ)

juristický
zákony, zmluvy, nariadenia (znaky objektívneho JŠ)

Individuálny štýl
Každý autor je jedinečný a poznávaním svojho okolia a komunikáciou s ľuďmi si vytvára svoj vlastný spôsob komunikácie = individuálny štýl

Využitie jazykových štýlov v komunikačných sférach
 
Súkromná komunikácia (neoficiálna)
- bežná ústna a písaná komunikácia = hovorový štýl
 
Verejná komunikácia (oficiálna)
- oficiálna úradná komunikácia = administratívny štýl
- komunikácia vedeckých, odborných a pracovných poznatkov = náučný štýl
- ústna verejná komunikácia = rečnícky štýl
- pracovná komunikácia = administratívny a rečnícky štýl
- masmediálna komunikácia = publicistický štýl
- komunikácia slovesného umenia a estetického pôsobenia = umelecký štýl
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013