Frazeologizmy a ich typy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča ivana123
Typ práce: Referát
Dátum: 08.01.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 914 slov
Počet zobrazení: 25 575
Tlačení: 543
Uložení: 541

Frazeologizmy 

ÚVOD
Frazeológia ako veda napreduje míľovými krokmi. Ukrýva v sebe množstvo tajov, alegórií ale najmä intelektuálnej, tak ako aj ľudovej múdrosti. Dodáva iskru každému jazyku a často krát práve tieto okrídlené výrazy dodajú reči to pravé orechové. Keď používame frázy či frazeologizmy, ťaháme z kultúrno-historickej pokladnice národa a ani si to neuvedomujeme. Preto nikdy nie je na škodu vedieť, ako ten-ktorý frazeologizmus vznikol a kde všade sa dá použiť. Určite to bude pre Vás zaujímavé a poučné, tak sa na to poďme bližšie pozrieť...
 
Čo sú to vlastne frazeologizmy?
Frazémy (frazeologizmy) sú ustálené slovné spojenia dvoch alebo viacerých slov, ktoré majú obrazný, prenesený alebo expresívny  význam. Sú spätne nerozložiteľné a vždy je ich treba chápať ako celok. Vznikajú v procese frazeologizácie, s úmyslom zlepšiť výstižnosť, pestrosť a živosť jazyka. Vznikali dlhé stáročia a vznikajú neustále. Sú to jednotky s historickými, folkloristickými a kultúrnymi hodnotami. Dajú sa nahradiť aj pojmom idióm, ktorý označuje, že výraz je doslova nepreložiteľný do iného jazyka a typické len pre ten-ktorý jazyk.

Čo je to frazeológia?
Je to lingvistická disciplína skúmajúca všetky stránky frazém. Sumarizuje všetky frazeologické  jednotky a môže sa tiež chápať aj ako spôsob vyjadrovania nejakého jednotlivca či spôsob vyjadrovania typický pre istý odbor (politická frazeológia, žurnalistická, Štúrova, ...). Pochádza z lexikológie a nadväzuje na syntax.

Ako môžeme rozdeliť frazémy?
Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako je možné frazeologizmy rozdeliť. Zväčša sa však delia z týchto hľadísk:
1.  Vecnovýznamová (sémantická) klasifikácia frazém
2.  Konštrukčná klasifikácia frazém
3.  Funkčná klasifikácia
4.  Vzťah k spisovnosti
5.  Slovnodruhová klasifikácia
6.  Klasifikácia podľa pôvodu
1. Sémantická klasifikácia frazém
Má medzi ostatnými triedeniami rozhodujúce postavenie. Všíma si, akou mierou súvisí význam frazeologizmu s významami jednotlivých slov vo frazeologizme.

Poznáme 3 typy:
· Frazeologické zrasty (zrasteniny, idiómy) – V tomto type frazém stratili jednotlivé slovné komponenty svoj pôvodný význam. Jednotlivé slová nie je možné zamieňať synonymnými výrazmi a nie sú kľúčom k pochopeniu celého výrazu. O niekom môžeme vysloviť myšlienku že nosí parohy (mal nevernú ženu), mucha mu sadla na nos (je mrzutý) alebo môže navliecť niekomu drevenú košeľu (pochová niekoho).
· Frazeologické celky sú také ustálené zvraty, v ktorých si aspoň jedno slovo ponechalo pôvodný alebo príbuzný význam, zatiaľ čo ostatné sú prenesené. Niektoré z nich je možné synonymicky obmieňať. Môžeme povedať, že sme trafili klinec po hlavičke (uhádli sme, vystihli niečo), vodíme niekoho za nos (klameme, zavádzame), berieme nohy na plecia alebo môžeme pozerať na svet cez ružové okuliare (byť naivný) alebo chodiť spať so sliepkami (zavčasu) atď.
· Frazeologické spojenia – Jedna časť má pôvodný, druhá frazeologický, viazaný význam. V slovnom spojení biele víno je slovo víno vo svojom pôvodnom lexikálnom význame, kým slovo biele je iba obrazné (v skutočnosti ide o odtieň žltozelenej farby). Tak isto ako biela káva, slepá ulička, slepé črevo, špinavý blond, volať na ratu, hovoriť dve na tri, piate cez deviate a pod.

2. Konštrukčná klasifikácia frazém
Všíma si, či je frazeologizmus formou vety, slova, spojenia atď.
· Jednoslovné frazémyvystreliť si (z Joža), natrieť (to Jožovi),
· Subfrazémy – neobsahujú žiadne plnovýznamové slovo, napriek tomu však majú výpovednú hodnotu – stretli sa zoči-voči, išli kade-tade, rozdelili sa fifty-fifty, boli si quit-quit a pod.
· Frázy - sú to všetky frazeologické jednotky s vetnou a súvetnou stavbou
- frázy s formou jednoduchej vety – sláva mu stúpla do hlavy
- frázy s formou jednoduchej súvetia – I vlk sa nasýtil, i baran ostal celý.
- frázy so stavbou zloženého súvetia – Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko; keď ja budem Jano, neohneš ma mamo.
· Frazeologické zvraty –slovesná syntagmatická stavba. Je to najpočetnejší a tvarovo najrozmanitejší druh frazeologizmov. O extrémne šikovnom človeku môžeme povedať, že spravil dieru do sveta, trafil špendlík po hlavičke, prišiel k rozumu, páli mu to, ... Naopak o hlúpom človeku , že sa mu čistí rozum, má v hlave vyupratované, niet mu páru a pod.
· Neslovesné syntagmy, úslovia – prívlastky
a)  Zhodný prívlastok - čierna ovca, Achillova päta, husársky kúsok
b) Nezhodný prívlastok – koleso dejín , krst ohňom, jablko sváru, elixír života,
c)  Ustálené prirovnania –túla sa ako nočný vták, pije ako dúha, je pomalý ako leňochod, alebo naopak rýchly ako jaguár, múdry ako sova, je to macher, mozog, hlava, makač, chodiaca encyklopédia, sprostý ako tágo, kýbel gitu, má IQ hojdacieho koníka, izbovej teploty, letiaceho šípu, mínusové IQ...
 
3. Vzťah k spisovnosti
· spisovná frazeológia – sem zaraďujeme najmä frazeologizmy, ktoré majú ustálenú spisovnú konštrukciu, v ktorých sú spisovné slová a spisovné tvary.
·  nespisovná frazeológia povahou svojich zložiek prekračujú znaky spisovnej frazeológie
a)  nárečová – remeselnícka a pod.,
  – Dobri mľiňar šicko zmele (o dobre tráviacom žalúdku)
  – Železá zvariu, že ih aňi pánboh ňerostrhňe  (dobre ich zvaril)
  – Preto má kováč kľiešťe, abi sa ňepopáľil (veci majú slúžiť ako treba)
b)  slangová – frazémy, ktoré používajú príslušníci rôznych sociálnych skupín. V popredí je individiálna tvorivosť a posilnený komický prvok novovzniknutého útvaru: kocky (študenti matematiky), mať veget , fajrond (voľno),dostať padáka alebo dať si panáka, šlofíka, čekuj (sleduj),
· internetový slang – jj(áno), lol ( smiať sa nahlas), w8 (čakaj), s5 (späť), btw (mimochodom), WTF? (čo?!), OMG (Pane Bože), L8r (neskôr), STFU (buď ticho!), CG (ConGratulations – gratulujem!
 
4. Slovnodruhová klasifikácia
· substantívne – zlatá stredná cesta, cestovná horúčka
· adjektívne – nemastný-neslaný, slabý ako mucha, skúpy na slovo
· slovesné – rozprávať do vetra, zhorieť do tla, trafiť do čierneho
· príslovkové – jedným dychom, krátkou cestou
· zámenné – ten a ten, tak či tak, vtedy a vtedy
· číslovkové – raz-dva, zo desať-dvadsať
· časticové – už-už, len tak-tak, len-len že
· predložkové – na poli, vo svetle niečoho, na nešťastie
· spojkové – na jednej strane, na druhej strane; nehľadiac na to, že
· citoslovcové – do šľaka, do frasa
 
5. Klasifikácia podľa pôvodu
Každá národná frazeológia delí frazeologický fond na domáci a prevzatý. V slovenskej frazeológii vyčleňujeme tieto najznámejšie typy výrazov:
1. Frazémy z antickej (gréckej a rímskej) mytológie
 
Achillova päta symbolizuje zraniteľné miesto, ktoré má každý, Damoklov meč hovorí o tom, že ten, komu jednostaj niečo hrozí, nemôže byť šťastný, Sizyfovská práca je nekonečná, k ničomu nevedúca a namáhavá práca tak isto ako aj Tantalove muky. Gordický uzol bol problémom, ktorý sa považoval za mimoriadne ťažko riešiteľný a Pandorina skrinka je symbol zhubného daru a uvoľneného zla. Danajský dar je dar-nedar, prinášajúci skôr nešťastie ako úžitok. Panický strach pochádza od antického boha Pana, ktorý bol napol kozel a napol človek. Často sa zjavoval nečakane a ľudia sa ho vždy strašne zľakli. Keď vyčistíme Augiášov chliev, znamená to, že zjednáme nápravu a poriadok, aj keď si to vyžaduje veľké úsilie. Keď Caesar v roku 49 pred naším letopočtom prekročil rieku Rubikon, nebolo odtiaľ návratu a bolo to ťažké rozhodnutie. Spája sa s ním výrok Alea iacta est, či Kocky sú hodené. Apollónsky pôvab symbolizuje veľký pôvab, Kassandrina veštba predpoveď, ktorej sa neverí, Homérov smiech obrovský smiech, Ariadnina niť vodítko v zlej situácii, prejsť cez rieku Styx znamená zomrieť a jablko sváru je dôvod nedorozumení, hádok a nepriateľstva.
 
2. Frazémy motivované biblickými prameňmi
Stáť ako Lóthova žena znamená stáť nehybne, farizej sa správa ľstivo, neúprimne a klame svojich druhov. Umývať si ruky ako pontský Pilát znamená zdanlivo sa zbavovať viny, nepriznať si vinu a Judášov bozk bol neúprimný prejav priateľstva či zradné gesto. Nič dobré o nás nenapovie ani, keď chceme predať niekoho za tridsať strieborných, pretože ho tým chceme podlo zradiť. Neveriaci Tomáš je ten, ktorý neverí ani tomu, čo je zjavné. Sodoma a Gomora sú miesta zlých mravov a nerestí a hlas volajúceho na púšti nemá žiadny ohlas. Noe postavil archu, ktorá sa dnes vníma ako symbol zmluvy, veža v Babylone ako symbol neporiadku či zmätenosti. Kainovo znamenie symbol bratovraždy. Šalamúnova múdrosť je ironické označenie pre hlúposť, pretože znamená len rozhodnutie.  Obdobie okolo 33 rokov nazývame Kristovými rokmi. Keď sa dožijete päťdesiatych narodenín, oslávili ste abrahámoviny. Evino rúcho znamená nahotu v raji a Adamov ohryzok či jablko chrupavku u mužov.
3. Frazémy motivované dejinnými udalosťami
Sú udalosti všeobecno-spoločenského významu, napríklad Kolumbovo vajce (ľahké riešenie zdanlivo neriešiteľnej situácie), kráľovská odmena (bohatá odmena), objaviť Ameriku (objaviť čosi už dávno objavené), tu sú levy (neprebádané, neznáme miesta), hurónsky lev (hrozný, neviazaný krik), bartolomejská noc, krištáľová noc, noc dlhých nožov (násilná, rýchla akcia). Fórum už nie je námestím, ale miestom internetových diskusií
4. Frazémy motivované literárnymi postavami alebo výrokmi historických postáv
Človek-milión je všedný, ničím nezaujímavý človek, kocky sú hodené (je rozhodnuté), nerušte moje kruhy (nechajte ma na pokoji), je čosi zhnité v štáte dánskom (výrok vyjadrujúci nevôľu, nespokojnosť so súčasným stavom vecí), suchá ratolesť (bezvýznamný človek, človek bez budúcnosti).
5. Frazémy motivované ľudovými tradíciami a ľudovou slovesnosťou
Osláviť zlatú či striebornú svadbu hovorí o manželských jubileách. Mať na rováši znamená byť dlžný, previniť sa, zodrať si ruky po lakte veľmi tvrdo pracovať, prísť o vienok (poctivosť), šiť horúcou ihlou (robiť narýchlo a nedôkladne), mlátiť prázdnu slamu (robiť zbytočnú robotu), za siedmimi horami, za siedmimi dolami (v nedohľadne), úder pod pás (nečakaný úder, podraz), liezť niekomu do revíru/kapusty (rušivo zasahovať do cudzích vecí), otĺkať si jazyk na niekom (ohovárať niekoho), udrieť klinec po hlavičke (pomenovať problém veľmi presne, vyriešiť problém), hrať s otvorenými kartami (poctivo sa zachovať, neklamať).
6.  Frazémy motivované vývojom vedy, techniky, spoločnosti
Autorov, ktorí sa po návrate z vojen nezaradili do spoločnosti nazývame Stratenou generáciou, krajiny s rozvojovým hospodárstvom banánové republiky, a naopak krajiny ako Kórea, Taiwan, Hongkong zas ázijské tigre. Našu matičku Zem nazývame aj modrou planétou. Chodiť ako agent s teplou vodou znamená byť neodbytný, zavolať niekoho na koberec vyčítať niekomu niečo z pozície nadradeného, prehltnúť horkú pilulku prežiť nepríjemnú výčitku a ísť plnou parou vpred znamená konať s veľkým nasadením.
 
Existujú ešte nejaké ďalšie druhy frazeologizmov?
Frazeologické bohatstvo jazyka je veľmi rôznorodé a rozmanité. Medzi špecifické typy frazém, ktoré stoja na hranici frazeológie, patria v prvom rade niektoré paremiologické útvary, ako sú príslovia a porekadlá, pranostiky, povrávky, okrídlené výrazy.
Paremiológia je súhrn všetkých malých folklórnych útvarov, ako aj časť folkloristiky, ktorá tieto malé folklórne útvary skúma.
Základné paremiologické útvary majú všetky jazykové vlastnosti frazém, no zároveň majú aj isté špecifické paremiologické vlastnosti. 
Príslovia a porekadlá – sú zhustené, skrátené výrazy ľudovej múdrosti, 
skúsenosti, ktorý mávajú zvyčajne obranný charakter. Príslovia obsahujú aj istý poučný 
zámer, majú didaktizujúci charakter. 
 Príslovia: Ako si ustelieš, tak budeš spať. – Kto počtuje, ten gazduje.
Porekadlá: Na hodnosť vyššie o mravy prišiel. – Hore hľadeli, spadli do jamy. – Kto sa hanbí má prázdne gamby.

Pranostiky - sú ustálené folklórne výroky, ktoré sú výsledkom dlhodobej 
skúsenosti ľudí týkajú veci v prírode.
a) Pranostiky, ktorými sa vyslovujú prosté pozorovania času:
Ranný dážď, ako starej baby plač. – Na Šimona Judy mrznú v poly hrudy.
b) Pranostiky, ktorými a vyslovuje nejaká rada týkajúca sa práci na poli, záhrade:
Máj, kravám daj. – September, z poľa ber. – Na Marka uhorky do jarka.
c) Pranostiky, ktorými sa na základe pozorovania počasia dáva istá rada:
Po Matúši, čiapku na uši. – Na sv. Katarínu schovaj sa pod perinu.
d) Pranostiky, ktorými sa vyslovuje nejaká predpoveď týkajúca sa počasia:
Zelené Vianoce, biela Veľká noc. – Mnoho snehu, málo sena. – Medardova kvapka, 
štyridsať dní kvapká.

Povrávky – sú to ustálené výrazy, ktoré sa vyskytujú v istej situácii. 
Na misku mi dajte, v hrnci mi nechajte, ešte budem s vami jesť.

Okrídlené výrazy -  sú to ustálené slovné spojenia, ktoré vznikli z citátu 
konkrétnej historickej alebo literárnej postavy. Tieto citáty prekročili hranice pôvodného 
použitia a dostávajú sa do nových kontextov.
Napr. Caesarove výroky – prekročiť Rubikon. – Kocky sú hodené.
 
Záver
Na záver tejto práce by som chcela poznamenať, že som ju písala s veľkým nadšením a chuťou pre spoznávanie dosiaľ neznámych pojmov, fráz či výrazov. Mojím cieľom bolo dozvedieť sa niečo viac o svojej reči, pôvode výrokov takisto ako aj Vám trošku rozšíriť obzor aj z tejto kategórie vedomostí. Dúfam, že sa mi to podarilo a spomenuté frazeologizmy odteraz ešte viac zaradíte do svojho repertoáru obľúbených fráz.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.2)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015