Skratky titulov a hodností

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 02.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 445 slov
Počet zobrazení: 48 013
Tlačení: 1 486
Uložení: 1 506
Skratky titulov a hodností
Skratky titulov a hodností uvedených pred menom sa píšu bez čiarky, skratky hodností uvedených za menom sa oddeľujú od mena čiarkou a medzerou.

Akademické tituly
Akademické tituly sú čestné hodnosti udeľované vysokou školou (univerzitou) absolventom pri splnení stanovených požiadaviek. Skratky akademických titulov sa uvádzajú pred menom. Za skratku sa dáva bodka a od mena sa oddeľuje medzerou.

Príklady:

Bc.  - bakalár
Mgr. - magister 
Mgr. art.   – magister umenia
Ing.   - inžinier
Ing. arch. - inžinier architekt
MUDr.   - doktor všeobecného lekárstva
MVDr. - doktor veterinárneho lekárstva
RNDr.   - doktor prírodných vied
PharmDr.  - doktor farmácie
PhDr. - doktor filozofie
JUDr. - doktor práv
PaedDr. - doktor pedagogiky
ThDr. - doktor teológie
 
Nezabúdajte: Ak je pred menom viac titulov, neskôr získané tituly sa píšu pred skôr získanými, napr. JUDr. Ing. Ivana Výnimočná.
Všimnite si: Akademicko-vedecký titul Dr. je neúplný a nemali by sme ho používať. Tituly akademický architekt, akademický sochár, akademický maliar sa píšu v neskrátenom tvare za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou a medzerou, napr. Patrik Hrabovský, akademický maliar; Tibor Cicák, akademický sochár; Ľudovít Fulla, akademický maliar... Vo vetnej súvislosti sa oddeľujú od ďalšej časti vety čiarkou a medzerou alebo sa umiestňujú pred menom, od ktorého sa oddeľujú medzerou. Napr.: Pripomenuli sme si výročie úmrtia akademického maliara Albína Brunovského. Vernisáž otvorila Lýdia Boríková, akademická maliarka.
 
Pedagogické tituly
Vedecko-pedagogické tituly profesor a docent sa píšu pred akademickými titulmi skratkou prof., doc. Dočasne priznané pedagogické tituly hosťujúci profesor, hosťujúci docent sa uvádzajú pred menom a pred ostatnými titulmi. Titul čestný doktor sa uvádza skratkou Dr. h. c. pred menom a ostatnými titulmi.

Skratka PhD. je medzinárodne uznávaný akademický titul a uvádza sa za menom, od ktorého sa oddeľuje čiarkou. Udeľuje sa po absolvovaní doktorandského štúdia v zmysle platného vysokoškolského zákona. Skratka ArtD. patrí po absolvovaní doktorandského štúdia v umeleckých smeroch.
Všimnite si: PhD. sa často označuje aj ako doktor vied na odlíšenie od „malého“ doktorátu PhDr.
Vedecká hodnosť akademik sa píše pred menom a neskracuje sa; ostatné tituly sa pritom vynechávajú.

Vojenské a policajné hodnosti
Skratky vojenských a policajných hodností sa píšu pred menom s malým začiatočným písmenom. Ak sú pred menom uvedené tituly, hodnosť sa uvádza pred nimi.
 
voj. – vojak
rtn. – rotný
slob. – slobodník
nrtm. – nadrotmajster
pprap. – podpráporčík
št. rtm. – štábny rotmajster
gen. – generál
gen. mjr. – generálmajor
 
Skratky ďalších akademických titulov a vedeckých hodností
Skratky akademických titulov PhD., ArtD., ThLic. a MBA sa uvádzajú za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou. Skratka vedeckej hodnosti DrSc. (doktor vied) a zaniknutej vedeckej hodnosti CSc. sa píšu obdobne. Vedecká hodnosť akademik sa píše pred menom a neskracuje sa; ostatné tituly sa pritom vynechávajú.

PRÍKLADY:
JUDr. Anna Fridlová, PhD.
doc. RNDr. Lena Mikušová, CSs.
Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.
prof. PhDr. Ján Hamala, DrSc.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014