Gramatická časť ústnej maturity v kocke

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: janka114
Typ práce: Ťahák
Dátum: 16.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 016 slov
Počet zobrazení: 10 244
Tlačení: 430
Uložení: 403
Gramatická časť ústnej maturity v kocke
 
1.  Rozdelenie slovanských jazykov
Slovanské jazyky patria k indoeurópskym jazykom
1.  východné – ruský, bieloruský, ukrajinský
2.  západné – čeština, slovenčina, poľština, lužická srbčina
3.  južné – srbčina, chorvátčina, slovinčina, bulharčina, macedónčina
 
Norma – spisovná podoba jazyka , záväzná pre úradný styk, médiá, školy, ...
Kodifikácia – uzákonenie spisovnej podoby jazyka, Štúr; Bernolák
 
2. Úvaha
Útvar výkladového slohového postupu. Autor zaujíma subjektívny postoj k spoločenským problémom. Hodnotí zo svojho hľadiska, vedie čitateľa k zamysleniu.
Úvaha – v bežnom živote – o problémoch života
  - v umeleckom diele – myšlienky postáv (vnútorný monológ)
Kompozícia – úvod, jadro, záver.
Rečnícke otázky, metafory, citáty, motto.
 
3. Slohové žánre
Opis
Výpočet vlastností predmetu(javu, osoby)
Druhy opisu:
· jednoduchý
· odborný
· umelecký
· opis pracovného postupu
· statický- dynamický
 
Kompozícia závisí od druhu opisu
Jazykové prostriedky :
· podstatné a prídavné mená
· príslovky
· slovesá
·  
4. Bernolákova slovenčina
- diela : Gramatica Slavica, Jazykovedno-kritická rozprava o slovan. písmenách, Slovár slovenský, česko-latinsko-nemecko-uherský
- zaviedol fonetický pravopis (píš ako počuješ), podstatné mená s veľkým písmenom, písal iba i ,  ď, ť, ň, ľ – ďeťi, kňižki, g sa číta ako j, w ako v. Neboli dvojhlásky.
- základ – západoslovenské nárečie + jazyk trnavskej univerzity
- bernolákovčinou písal Fándly a Hollý
 
Rozdiely medzi češtinou a slovenčinou
 -  čeština má: ů, ř, dě, tě
  Nemá dvojhlásky: dz, dž, ĺ, ŕ, ľ
-  má 5. pád – oslovenie – pane, dámo. V slovenčine nie je
-  niektoré slová sú rovnaké, podobné dům – dom; niektoré sú odlišné – ťava – velbloud, ...

5. Štúrova slovenčina
- píše sa iba i , ďe, ťe, ňe, ľe, dvojhlásky ja, je, ju, uo, nemá ľ, ä.
- diela: Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí, Náuka reči slovenskej
- základ: stredoslovenské nárečia
- reforma štúrovčiny: Martin Hattala – y, de, te, ne, le, ia, ie, iu, ô (v diele Krátka mluvnica slovenská)
- Kollár neuznával štúrovčinu – chcel českoslov. jazyk.
- prvé umelecké dielo v štúrovčine – Marína
 
6. Výklad
 Vysvetľuje poúča o technickom probléme, spoločenskom probléme,
vedeckých poznatkoch.
Úvod –Jadro –Záver.
Vysvetľuje príčinu a následok. Je to odborný text ==> slovná zásoba(termíny), oznamovacie vety, súvetia
 
7. Dialóg, monológ
(vlastnými slovami, prehovor 1 postavy v divadelnej hre = replika)
 
8.  Synonymá-  podobný význam (svetlý- bledý)
Antonymá  opačný význam (svetlý- tmavý)
Homonymá-  rovnaký tvar, iný význam (hlava- hlava)
 
10. Frazeologizmy
- ustálené slovné spojenia s preneseným významom (hádzať hrach na stenu), niektoré majú pôvod v antike (damoklov meč), alebo biblií (Jóbová zvesť).
Ľudové frazeologizmy- príslovia, porekadlá
Zastarané slová – označujú veci, ktoré už neexistujú (groš, šesták) alebo sú nahradené novým výrazom (árešt – väznica); archaizmy, historizmy
 
11. Prozodické vlastnosti reči
Prízvuk (na prvej slabike slova)
Tempo reči- závisí od prejavu, jeho funkcie , okolností
Pauza- prestávka- člení reč na úseky je:  1. fyzilogická- nadýchnuť sa
2. logická- významová
Dôraz- vyzdvihnutie dôležitého slova vo vete
Melódia- stúpanie a klesanie hlasu vo vete
 
12. Román
Rozsiahle epické dielo, viac postav, komplikovaný dej (môže byt chronologicky alebo retrospektívny).
Romány: dobrodružné, historické, detektívne, sci-fi, dievčenské, ...
Poviedka – jednoduchší dej, malo postav, bez vedľajších dejových línií.
 
13. Charakteristika
Vystihuje základné znaky človeka (predmetu, javu)
Môže byť
· priama, nepriama
· individuálna, skupinová
· vonkajšia, vnútorná
· subjektívna, objektívna
Karikatúra = zveličenie niektorej vlastnosti(znaku)
 
14. Vety
- delíme ich podľa: Obsahu-  oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie
Zloženia  - jednoduché (holá, rozvinutá, jednočlenná, dvojčlenná)
    - zložené(súvetie) - jednoduché- 2 vety
  - zložené- viac viet
  - priraďovacie, podraďovacie
- písanie čiarky vysvetliť na ukážke
 
16. a 27.  Jazykové štýly
Súkromné  - hovorový
Verejného styku – umelecký, odborný, rečnícky, administratívny, publicistický
 
Slohové postupy – informačný, rozprávací, opisný, výkladový
 
17. Text
Cele umelecké dielo, napr. román, člení sa na kapitoly (podľa deja) – číslované, označené nadpisom.
Kapitoly sa členia na odseky. Odseky sa členia na vety. Vety – ucelene myšlienky. Slovo – základňa jednotka reči, skupina hlások, ma vecný aj gramatický význam.
 
18. Slovná zásoba
  Súhrn všetkých slov v jazyku. Rozlišujeme
Slovná zásoba
a)  celonárodná (v slovníkoch)
b)  individuálna(ovplyvnená vzdelaním)
· aktívna
· pasívna
 
19. Komunikácia
 -  dorozumievanie – môže byť:
- písomná – znehodnocuje ju písmo, pravopisné chyby, chyby v štylizácii
- ústná – znehodnocuje zlá výslovnosť (hlasná alebo tichá); hluk; môžeme si pomáhať gestami, mimikou
Univerbizácia
-  z viac slov jedno (minerálna voda – minerálka)
Multiverbizácia
 - z jedného slova viac (panelák – panelový dom; prvák – študent prvého ročníka
 
20.  Neologizmy
 - nové slová, najmä z oblasti techniky (resetovať, hardvér, laser, ...)
Internacionalizmy
-  medzinárodné slová; rovnaké v jazykoch  (intergrál)
 
21. Tvorenie slov
· odvodzovaním (predpony, prípony)
· spájaním (autoopravovňa)
· skracovaním (skratky- Ing.; značky -l, m ; značkové slová- ČEDOK)

23. Rečnícky štýl
  Patrí k najstarším (antic. Grécko). Je ústny (s písomnými podkladmi).Členenie- úvod, jadro, záver. Žánre:   náučné: prednáška, referát, diskusný príspevok
agitačné: politic. rečnenie, súdna reč, kázeň
príležitostné: prejavy, príkazy
Dôraz na prejav – reč, tempo, pauza, intenzita,.....
Fázy tvorenia prejavu
Umelecký štýl: plní aj estetickú funkciu. Má bohatú slovnú zásobu, pestré vyjadrovanie, expresívne. Vety všetkého druhu, aj nedokončené....
 
24. Diskusia
Riadený rozhovor na určenú tému, má moderátora, účastníci sa majú držať témy, neskákať si do reči, nehádať sa,...
 
25.  Konspekt-   výťah z textu, poznámky (koncept- nečistopis!)
Osnova- obsah textu v bodoch, stručný význam
 
26. Hovorový štýl
 - ústny, všetky slová slovnej zásoby, aj nespisovné (slang – profesné nárečie,+; nárečie – zemepisná oblasť). Dôležité sú intonačné prostriedky (dôraz, pauza, tempo reči, intenzita a farba hlasu); využíva mimojazyčné prostriedky (gestá, mimika, posunky)
 
27.  Náučný (odborný) štýl
 - je písomný, monologický, presný, zreteľný. Využíva odborné termíny, viacslovné a zložené pomenovania, cudzie slová. Zhustené vyjadrovanie, dlhé oznamovacie vety, grafické označovanie, skratky, značky, grafy.
Zakázané - citovo zafarbené slová, hovorové, slangové, ...
 
28. Publicistický štýl
  Používa sa v médiaách(TV, rozhlas, noviny, internet). Má informovať, presvedčiť, poučiť. Žánre: spravodajské: správa, interview, referát, inzerát
  analitické: úvodník, komentár, recenzia, kritika
  beletrické: fejtón, reportáž, črta,...
Titulok – má upútať, musí byť zrozumiteľný, niekedy je aj podtitulok a medzititulky
 
29. Administratívny štýl
  - používa sa v administratívnej praxi, úradnom a obchodnom styku. Používa veľa skratiek, je vecný, stručný, neutrálny, knižný, adresný. V lexike – prevládajú kancelarizmi, odborné názvy. Kompozícia má  normalizovanú podobu. Žánre: životopis, zápisnica, žiadosť, zmluva...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021