Veľká epická próza (reťazový kompozičný postup)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 500 slov
Počet zobrazení: 34 514
Tlačení: 687
Uložení: 745
Veľká epická próza (reťazový kompozičný postup)
 
Epika
-  dejovosť
-  chronologickosť
-  monologickosť
-  pútavosť
-  hovorovosť
-  dynamickosť
-  sujetovosť
Sujet = súvisí s kompozíciou, súhrn udalostí v následnosti a súvislosti s akou sa stretávame v dielach
-  spôsob spracovania
-  každý sujet pozostáva z rôznych častí fabuly
Fabula = Celý súhrn udalostí o ktorých sa v diele rozpráva
-  časťami fabuly je napäťový oblúk
-  súvisí so zložkami deja
-  nemusí byť chronologický ako sujet
 
Kompozícia
-  z latinského compositio (skladba, zostava)ˇ
-  usporiadanie tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do jedného systému
-  spôsob, akým sú usporiadané informácie, ktoré prináša dielo
-  v epickom texte je primárna tematická kategória rozprávač, v dramatickom autorove poznámky
-  odvíja sa od vyšších rovín textu (témy)
-  tematické kategórie: dej
postava
prostredie
Kompozičné prostriedky
-  gradácia deja
-  kontrast
-  konfrontácia
-  paralela
-  retardácia
Základné kompoz. prostriedky
-  titul diela
-  začiatok a koniec vnímaný ako rámec
Delenie K  - mikro
-  makro
-  architektonika textu
 
Architektonika textu
-  zahŕňa vonkajšiu výstavbu textu
-  pozostáva z kapitol a dielov
 
Kapitola
-  architektonická jednotka menšia ako diel
-  medzi kapitolami dochádza k odstupňovaniu z hľadiska významu
 
Reťazová kompozícia
-  prstencová kompozícia
-  je tu potlačená dejovosť
-  jedna postava spája viaceré príhody a teda  dej pozostáva z viacerých príhod
-  udalosť vyvoláva ďalšiu udalosť
-  výrazné postavenie má psychika postáv
-  Dom v stráni, Jozef Mak
 
Rámcová kompozícia
-  istá udalosť sa odohráva na začiatku aj na konci
-  rámcuje dej
-  Jozef Mak, Drak sa vracia
 
Stupňovitá kompozícia
-  každá časť príbehu je vystupňovaná kvalitatívne aj kvantitatívne (graduje)
 
Chronologická kompozícia
-  príznačná je časová postupnosť v zaznamenávaní udalostí o ktorých sa rozpráva
-  plynulý vývin deja
-  sled udalostí tak ako šli za sebou
-  Na západe nič nové, Otec Goriot, Kapitánova dcéra
 
Paralelná kompozícia
-  2 al. viac dejových línii v diele
-  rozvíjajú sa samostatne a neskôr sa stretnú
-  Kapitánova dcéra, Dom v stráni
 
Retrospektívna komp.
-  najprv oboznámenie sa s výsledkom deja, potom rozprávanie o príčinách zápletky
-  20. stor.
 
 
Idealizácia, typizácia a monumentalizácia = vykreslenie postáv
 
1. Idealizácia
-  autor vykreslí postavu nie podľa skutočnosti, ale zvýrazní jej kladné vlastnosti a záporné potlačí
-  štúrovská romantická literatúra
-  J. Botto – Smrť Jánošíkova, A. Sládkovič – Detvan
-  Idealizované postavy sa vymykajú bežnému spôsobu života, odmietajú tradičné konvencie a majú odvahu vzbúriť sa proti pravidlám doby
2. Typizácia
-   autor zvýrazní jednu typickú vlastnosť, často aj negatívnu
-  zobrazuje skutočné vlastnosti ľudí, ktoré vidí v okolí
-  Lakomec, Otec Goriot
-  realizmus
3. Monumentalizmus
Znaky – veľký rozsah
-  šírka námetov
-  snaha mať trvalý význam
-  veľkolepé a rozmerné stvárnenie závažných hrdinských a monumentálnych činov
  a námetov
  Princíp – ukotvenie deja do blízkosti výrazného objektu (Bralo, hrad, vrch...)
 
Lyrizovaná próza
-  próza naturizmu
-  30. roky 20. storočia
-  v období vojny, snaha o cit v próze
-  M. Figuli, D. Chrobák (Kamarát jašek), Ľ. Ondrejov (Zbojnícka mladosť)
Objavuje sa sklamanie so spoločenskej a mravnej situácie povojnového života; pokus o prekonanie krízy, v ktorej sa ocitol opisný realizmus.
Približuje sa romantizmu, ale nestotožňuje sa s ním
Človek je spojený s prírodou
Lyrizmus sa objavuje v opisoch, deji a pri rozprávačovi (rozprávanie v 1. os. j.č.)
Výrazné je dedinské prostredie aj dedinské postavy
Autori využívali fantastické, mýtické a rozprávkové predstavy sveta (Mýty prírody, života, lásky, odvahy a cti)
Hrdinovia sa ocitajú vo výnimočných situáciách a stávajú sa výnimočnými
Rozprávanie je expresívne a metaforické
Využíva sa:
-  ľubozvučnosť, hudobnosť, melodickosť, rytmickosť (eufónia)
-  alúzia = odvolávanie sa na biblické motívy
-  regionalizmus = námety z dedinského a horského prostredia
Autor sa odkláňa od sociálnych problémov a ideovosti, zameriava sa na psychiku človeka a na prírodu
 
Predstavitelia: Ľudo Ondrejov, František Švantner (Malka-7, Nevesta Hôľ-3), Margita Figuli
 
Znaky
-  dedinské, prírodné prostredie
-  mesto je symbolom zla, špiny, skúsenosti
-  Hrdinovia sú dedinskí ľudia, väčšinou je to muž bojujúci proti ľudskej zlobe a nenávisti o svoju česť alebo lásku
-  Hrdina vyniká svojimi vlastnosťami, mnohokrát má podobu darebáka alebo tuláka, je osamelý individualista, nie je sociálne zakotvený, nepoznáme jeho rodinu, pôvod a miesto, kde žije
-  často krát je osamotený hrdina rozprávačom
-  protest proti neľudskej dobe, vyzdvihuje sa láska, priateľstvo, česť a hrdosť
-  príroda zasahuje do deja, môže hrdinu trestať, býva personifikovaná, stáva sa priamym účastníkom deja ( aj postavou)
-  človek s prírodou vytvorí jednotu (vznikne paralela) alebo nastane konflikt
-  tajomnosť súvisí s farebnosťou (tmavé, šedé farby v kontraste s výrazným svetlom  + červená = žiarlivosť, nenávisť, smrť, krv)
-  pudová priamočiara psychika
 
Jazyk
-  prvky lyrizovanej poézie, metafory, personifikácie
-  veta má určitý rytmus
-  lyrické opisy prírody (postupy lyriky)
-  ľudová slovesnosť (ľudový jazyk, prvky rozprávky a balady)
-  melodickosť viet
-  symbolika čísel a nadprirodzenosť
-   je to motív rozprávkového a mýtického
-  postava vyzerá akoby mala nadprirodzené vlastnosti
-  vždy bojuje za dobro proti zlu
-  Mnoho krát má príbeh baladický charakter, ale nekončí tak
-  Magické čísla: 3 6 7 9 12
 
Reprodukcia deja (znak L.p.)
-  zameranie sa na vnútorný svet človeka, jeho pocity, city a vášne
Literárne útvary lyrizovanej prózy
-  kratšie novely, poviedky, ojedinele romány
 
Próza naturizmu - priestor
-  tam hore
-  príroda, voľnosť, bezpečie, pokoj, šťastie a láska
-  tam dole
-  zlo, neprajnosť jednotlivcov, závisť (dedina al. mesto)
 
Personifikácia
· najčastejší druh metafory
· zosobnenie
· obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním ľudských vlastností
· predmety ožívajú a konajú ako ľudia
· oslabuje statickosť, opis sa stáva dynamickým
· najmä slovenský naturizmus
· personifikácia v bežnom živote = obrat (Slnko vyšlo, dvere sa otvorili)
· keď autor oslovuje neživé predmety (al. zvieratá) akoby sa zhováral so živou bytosťou
Animizácia
· druh personifikácie
· oduševnenie
· prenášanie vlastností živých organizmov (NIE ĽUDÍ) na neživé predmety
· „una anima“ = jedna duša al. „animus“ = duch → vystupujú ako jeden celok, napr. dedina v Drak sa vracia al. Milo Urban – živý bič
· je nadradená animalizácii
o  Animalizácia
•  poddruh animizácie
•  na vec prenáša vlastnosti zvierat (štebotajúca borovica)

Drak sa vracia (Dobroslav Chrobák)

(„Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí tvorí vhodnú látku pre hrdinskú rozprávku“)
 
1. Žáner = psychologicko-naturistická novela
2. Vonkajšia kompozícia diela = motto, 12 kapitol, epilóg
3. Vnútorná kompozícia diela
4. Rámcovanie = Evou; rozprávanie Evy ako stareny
5. Základné konflikty textu
a. Drak – Spoločnosť
b.  Drak – Šimon (Šimon na Draka žiarlil kvôli Eve a chcel ho zabiť)
c. Drak – Eva (konflikt kvôli mlčanlivosti)
d.  Eva – Šimon (-//-)
e.  Eva – dedina (odsudzovali ju)
f.  Eva – vnútorný konflikt (Rozhodne sa pre Šimona)
6. Zobrazovanie vysokých tém = láska, česť, dôvera, morálka
7. Formy rozprávača = er forma (Eva, Šimon, Dedina) ich forma (Eva), my forma (autor s čitateľom sa stávajú rozprávačom)
8. Funkcia prírody = dotvára dej, spolutvorca deja, jedna z postáv, korešponduje s citmi postáv (vtáčie hniezdo)
9. Typ hrdiny = Prometeus; Draka ničila dedina, silný individualista, človek prírody, čelil dedine, ktorá sa k nemu správala ako Boh, odsudzovala ho po celý čas. Bol naplnený heroizmom = HEROICKÝ HRDINA
10. Príchody Draka do dediny (3)
a. Našiel ho opatrovník, keď bol ešte dieťa, nikto nevie odkiaľ prišiel
b.  Návrat po rokoch v období sucha
c. Návrat s dobytkom  motív tajomnosti
11. Priestor príbehu „tam dole“ a „tam hore“
a. Tam hore = príroda, les
b.  Tam dole = dedina
12. Priestor hlavných postáv
Šimon: psychologický priestor
Priestor autor podáva vizuálne cez rôzne obrazy (čierna zahalená silueta v konstraste so svetlým pozadím = Drak; červená farba = požiar v dome a v horách). Farby stupňujú napätie a dramatizujú príbeh
13. Kontrastnosť postáv: Drak sám o sebe(inak pôsobil navonok=zlý aký bol vo vnútri=pokojný, pracovitý, citlivý, čestný), Eva + Šimon(Eva ľúbila Draka, ale vzala si Šimona, nežila, prežívala, vnútorne trpela); Drak je symbolom zla
14. Magické, mýtické a rozprávkové
Mýtické: zjavenie kríža v lese, Kriváň sa zdal ako archa, Eva sa zjavila v jazere
Rozprávkové: 3 príchody Draka do dediny, mal 7 dní na to, aby priniesol stádo, po 7 rokoch sa vrátil do dediny, so stádom prešiel 7 kopcov, rozprávkový koniec, samotný Drak je rozprávková postava, rozprávanie Evy (rozprávka)
15. Motívy: Viny, trestu, spravodlivosti, návratu, tajomnosti, mýtický, rozprávkový, biblický,
16. Čas = biologický; dôležité udalosti sa odohrávali neskoro v noci alebo skoro ráno = motív tajomnosti.
17. Tón novely: rozprávkový, baladický, lyrický
18. Postavenie ženy v príbehu:
19. Charakteristika postáv
a. Drak:  ako dieťa ho našiel Lepiš Madlušovie, starý slepý hrnčiar, ktorý sa ho ujal, vychoval ho a vyučil remeslu 
-  je dedinou nepochopený, stránia sa ho a zároveň sa ho boja 
-  veľmi čestný, ochotný pomôcť, láskavý, citlivý (keď vložil lastovičie mláďa, ktoré vypadlo z hniezda, naspäť), odvážny, odpúšťajúci, sebakritický, mlčanlivý 
b.  Šimon: miloval Evu natoľko, že si ju zobral, aj keď mala dieťa s iným – a ešte k tomu s Drakom 
-  impulzívny, citlivý, ovplyvňovaný dedinou, svedomitý
c. Eva: žena Šimona Jariabka 
- neľúbila svojho muža, čím mu spôsobovala nevypovedateľné utrpenie (na konci diela pri ňom však ostane a zaľúbi sa)
- stále ľúbila Draka, aj keď bol preč 
- s Drakom mala syna, ktorý vyrastal u jej matky 
- bola Drakovi oddaná, patrila mu bezvýhradne a nemohla, ani sa nechcela vymaniť spod jeho vplyvu 
- v deji sa postava Evy vyskytuje len na začiatku a na konci (na konci je starou mamou, ktorá rozpráva rozprávku svojmu vnukovi)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013