Staroveká literatúra – orientálna

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 943 slov
Počet zobrazení: 4 813
Tlačení: 233
Uložení: 252

Staroveká literatúra – orientálna

- Vysvetlite pojem literatúra. Charakterizujte rozdiel medzi vecnou a umeleckou literatúrou.
- Ktorá veda sa zaoberá štúdiom literatúry?
- Vysvetlite pojem staroveká literatúra.
- Urobte prehľad najvýznamnejších diel starovekých orientálnych literatúr. Podrobnejšie charakterizujte sumerskú literatúru.
- Charakterizujte epos ako literárny žáner.
- Literatúra


-jedno z najstarších druhov umení
-vznik: obdobie staroveku   (v antickom Grécku a Ríme)
-grécky pôvod slova littera =písmená
-slovesné umenie alebo písomníctvo
-pojem :  1.širší význam slova –> všetky napísané texty  (umelecké + neumelecké)
2.užší význam slova  (umelecká)
 
-delenie:  1.vecná - všetky texty okrem umeleckých   (odborná, náučná, publicistická, administratívna)
  2.umelecká - krásna literatúra = beletria
  - vychádza z reality, ktorá je stvárnená umelecky/obrazne alebo vychádza z fikcie 
 - delenie: 1.ústna - UĽS
  2.písomná (umelá)  - písomná podoba
  - má autora
· Krásnou lit. sa zaoberá literárna veda – má 3 disciplíny:
1. teória literatúry - skúma literárne dielo ako text - > obsah a formu textu
2. história literatúry - zaoberá sa dejinami literatúry - >od jej vzniku /Sumeri/ až do súčasnosť
3. kritická literatúra - kritizuje, analyzuje lit. diela
 
· Funkcie umeleckej literatúry : 1.estetická
    2.vzdelávacia
3.zábavná
    4.výchovná
 
· Umeleckú literatúru tvorí : 1. lyrika – básne 
  2. epika  – poviedky, novely, rozprávky, romány 
   3. dráma – divadelné hry
 
· Štruktúra literárneho diela :
1. tematická  zložka (OBSAH)  -> patrí tam téma, dej, námet, hl. hrdina, prostredie, postavy, motívy
2. jazykovo-štylistická zložka (FORMA) -> patrí tam slovník/lexika, kompozícia, lit. druh a žáner, umel. prostriedky
3. myšlienková zložka (IDEA)  -> čo tým chce autor povedať
 
· Staroveká literatúra (3 000 pred K – 5. storočie )
ZNAKY:
- grécka a rímska mytológia
- vplyv bohov na konanie postáv
- dominantné postavenie mužov
a) orientálna - sumerská (Epos o Gilgamešovi), charakteristika eposu
- hebrejská (Biblia), egyptská,..
b) antická - grécka   – lyrika: Sapfó – Óda na Afroditu
  – epika: Homér – Ilias, Odysea
    Ezop – bájky
-- dráma - Sofokles ( Antigona )
  - rímska   – epika: Ovídius – Metamorfózy
  -- lyrika: Ovídius – Umenie milovať
-  vznikla v roku 3000 p.n.l , súvisí so vznikom písma, keďže museli byť splnené dve podmienky, a to je písmo (SUMERI)  a vyspelosť civilizácie
-  orientálna literatúra sa nazýva  aj východná literatúra (vznik v Ázii, sev. Afrike)
najdôležitejšie kultúry: India, Čína
  Egypt, Mezopotámia
-  objavená v 19. storočí

DELENIE:
SUMERSKÁ
o Epos o Gilgamešovi
STAROEGYPTSKÁ
o Knihy mŕtvych - vkladané do rakvy, mali pomôcť duši absolvovať posledný súd
o Poviedka o Sinuhetovi – úradník kt. cestuje do Ázie, kde sa stáva slávny, na staré kolená sa vracia 
  domov do Egypta
INDICKÁ
o Máhabharáta, Rámajana, Rigvéda – eposy náboženského charakteru
ČÍNSKA
o Tao te ťing (Cesta moci a ctnosti) : náboženstvo ↔ taoizmus
PERZSKÁ
HEBREJSKÁ
o Biblia
sumerská lit. : EPOS O GILGAMEŠOVI
-najvýznamnejšie dielo SUMERSKEJ literatúry, najstaršia literárna pamiatka (2000r. p.n.l),napísané klinovým písmom, autor je neznámy
-  Lit. druh: epika
-  Lit. žáner: epos
edukačný zámer (náučný), obľúbený v staroveku aj stredoveku, reprezentatívny žáner tohto 
obdobia, písaný vo veršoch ktoré sa nerýmujú, veľký rozsah
postavy v epose: 1) reálne historické postavy
-hrdinovia, kt. majú ideálne vlastnosti (múdry, silný, odvážny): IDEALIZÁCIA
2) nadprirodzené bytosti - bohovia
-majú nadprirodzené vlastnosti (nesmrteľnosť)
v centre eposu je vždy BOJ: hrdina ↔ Boh
v závere vyplýva z eposu ponaučenie
 
Hl.postava: Kráľ Gilgameš
 -vládne mestu Uruk, je to idealizovaný hrdina (múdry, pekný, odvážny)
  -chce získať nesmrteľnosť  → bylinka nesmrteľnosti
  -sprevádza ho priateľ Enkidu
  -Chuvava: obor s kt. Bojujú
Opis boja: Enkidus s Gilgamešom bojujú s obrom Chuvavom, pričom do boja zasahujú bohovia – Šamaš –
  stojí na strane Gilgameša a pomôže mu túto obludu premôcť. V závere sa podarí Chuvavovi
  odrezať hlavu. Gilgameš získa bylinku, kt. mu nakoniec zožerie had.
DEJ :
- Sumerský kráľ Gilgaméš je z väčšej časti boh, z menšej človek. Žije v meste Uruk, kde vládne veľmi tvrdou rukou. Obyvatelia prosia bohov aby im poslali človeka, ktorý by im pomohol. Bohovia zosielajú na Zem polodivého človeka Enkidua, vyznačuje sa veľkou silou. Enkidu prichádza do Uruku, aby zápasil s Gilgaméšom, zvíťazí ale s Gilgaméšom sa spriatelia. Spoločne odchádzajú do hôr aby premohli obra Chuvavu. Chuvavu zabijú. Keď sa vrátia do Uruku, do Gilgaméša sa zaľúbi bohyňa Ištar (škaredá, zlá). Gilgaméš ju odmieta a Ištar posiela na Zem nebeského býka, aby sa pomstila. Gilgameš a Enkida býka premôžu. Tým urazia bohyňu Ištar, ktorá privolá kliatbu na Enkidua, ktorý zomiera. Gilgaméš sa vydáva po jeho smrti hľadať tajomstvo večného života. Záver eposu obsahuje rozhovor medzi Gilgaméšom a Enkiduovou dušou vyvolanou z podsvetia, v ktorom sa Gilgaméš dozvedá o pochmúrnom živote po smrti.
 
- Hlavná myšlienka eposu –> hľadanie večného života
- epos sa zachoval iba vo fragmentoch
- je napísaný na 12 tabuliach
 
Záver: Gilgameš pochopí, že nesmrteľnosť sad á získať aj inak – výnimočným činom (zachránil mesto Uruk).
KOMPOZÍCIA EPOSU
1. INOVKÁCIA – vzývanie bohov o  pomoc
2. PROPOZÍCIA – naznačenie deja
3. ENUMERÁCIA – vymenovanie postáv
4. OPIS BOJA
5. DEUS EX MACHINA – boh zasahuje do deja
6. VEDĽAJŠIE UDALOSTI
7. PERONÁCIA – záver, z ktorého vyplýva ponaučenie
-pozn. je to hrdinský epos s idealizovanými postavami, hlavný hrdina prekonáva vela prekážok, ale keďže je idealizovaný, všetky prekoná
hebrejská lit.: BIBLIA ,,kniha kníh”
- má dve línie – historickú a legendárnu/mytickú
Starý zákon – dejiny židovského národa, zmluva: Boh + Mojžiš, napísaný hebrejsky, judaizmus
-  TÓRA (Mojžiš) – od vzniku sveta
-  PROROCI
-  SVATÉ SPISY
Nový zákon – osoba Ježiša Krista, zmluva: Boh + Ježiš, napísaný grécky, kresťanstvo
-  HISTORICKÉ KNIHY: evanjeliá (Marek,Matúš,Ján,Lukáš) – píšu o živote Ježiša od narodenia až po smrť
  evanjelium- ,, dobrá zvesť”
  skutky apoštolov- vznik a šírenie kresťanstva
-  POUČNÉ KNIHY: listy apoštolov
-  PROROCKÉ: zjavenie Jána- APOKALYPSA (vizier o konci sveta)
VULGÁTA: nový zákon dnes
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041