Špecifiká slovenského baroka

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 624 slov
Počet zobrazení: 2 765
Tlačení: 189
Uložení: 206

Špecifiká slovenského baroka

- Charakterizujte barok ako literárny a umelecký smer.

- nový životný, názorový, myšlienkový, citový, kultúrny a umelecký prúd
- pol. 16.stor > v španielsku a Taliansku
- 17.stor. > ostatná Európa
- barokový človek je zmietaný trvalou neistotou svojho bytia
- fantázia a viera víťazia nad rozumom
- zobrazenie utrpenia pozemského života
- hyperbolizácia negatívnych javov, duchovnosť, mysticizmus, naturalistická konkrétnosť, nedôvera v rozum,
  absolutizácia viery, monumentalita, citovosť
- kontrasty  (strach pred smrťou, túžba po živote) , zameranie na vlastné vnútro
- literatúra > legenda, duchovná pieseň, epos, reflex. lyrika
- stavia na alegórii a symbolike
- štýl  > vysoký > ( pompézny, knižný, najmä básnický) zložité trópy, figúry, neobvyklé básnické obrazy
  > nízky  > ( prostý až ľudový ) využíva jednoduché básnické prostriedky
 
- spoločenské podmienky : NEPRIAZNIVÉ
náboženské boje katolíci protestanti (evanjelici)
  reformácia + protireformácia 
protihabsburgské boje   jediná 
mor, epidémie    útecha
   chudoba, ťažké podmienky nižších vrstiev  BOH
protiturecké boje
 
Európska baroková literatúra (polovica 16. storočia – 17./18 storočie)
ZNAKY:
o  človek hľadá únik z pozemského sveta a východisko hľadá v nadpozemskom svete
o  pesimizmus, senzualizmus, patetickosť (nadnesenosť)
o  pompéznosť (nádhera), dekoratívnosť (ozdobnosť)
o  vyzdvihuje nadosobné a nadpozemské hodnoty
o  princíp: márnosť nad márnosť márnosť pozemských hodnôt
o  ťažký štýl – metafory, alegória, symboly
o  kresťanská ideológia, iracionalizmus
barokové protiklady:
•  - dobro – zlo
•  - túžba po večnom (nadpozemskom) živote - strach zo smrti
•  - nádej na vykúpenie -strach z večného zatratenia
•  - duchovný mysticizmus - naturalistická zmyslovosť
•  - pominuteľnosť - túžba po pozemskej nádhere
o  česká literatúra: Ján Amos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce , Didactica magna
 

Slovenská baroková literatúra (1650 – 1780)

1. Poézia
o  a)náboženská
o  – katolícka (Benedikt Sološi – Piesne katolícke)
o  - protestantská (Juraj Tranovský – Citara svätých, báseň Již poslední časové konečně nastali)
b)svetská
c)didakticko – reflexívna  - obsahovala mravné ponaučenia a návody, ako sa zachovať v akejkoľvek situácii
(Hugolín Gavlovič – Valaská škola mravúv stodola)

2. Próza
  a) vedecká a popularizačná (Matej Bel)
  b) memoárová a cestopisná
- centrá evanjelikov: Blava, Prešov, Levoča→tlačiareň
- katolíci – Trnava
 
 
A) NÁBOŽENSKÝ BAROK:
JURAJ TRANOVSKÝ – CITHARA SANCTORUM (CITARA SVÄTÝCH)
-  evanjelik – píše v češtine
-  šíri sa mor, ľudí týra vojna, opisy chudoby
-  vnútorne sa trápia, smrť je ich vykúpením, beznádej
-  nespravodlivosť voči nižším spoločenským vrstvám
-  až nastáva posledný deň, choroby, smrť =› koniec sveta
-  jediná útecha pre ľudí je viera v Boha
-  prosenie o vyslobodenie a spasenie
Písně duchovní
-  Tento spevník bol relatívne často vydávaný a doplňovaný, z pôvodných asi 400 piesní, bolo na konci 19. storočia piesní asi 1200. Do konca 20. storočia bol vydaný vyše 140 krát. Používali ho v evanjelických cirkvách v Česku a na Slovensku. Vo väčšine slovenských evanjelických zborov sa používal až do roku 1992. Z roku 1636 prvé vydanie obsahovalo text a nápev 412 piesní, z ktorých vyše 150 preložil alebo zložil sám Tranovský.
 
B) SVETSKÝ BAROK – didakticko/poučno/ - reflexívny/úvahový/:
HUGOLÍN GAVLOVIČ: VALASKÁ ŠKOLA MRAVÚR STODOLA
- ochorel na tuberkulózu, šiel sa liečiť na salaš pod Vršatcom k valachom
- katolík – píše slovakizovanou češtinou
- zbierka „básničiek“ s cieľom poučiť čitateľa
- má svoj nadpis (vystihuje obsah)
- má 4 veršované strofy
- aa/bb – združený rým
- rôzne témy
- cieľom bolo podať životnú múdrosť valachov, pastierov
- pokúša sa dať čitateľom mravné ponaučenie, rady o najrozličnejších stránkach života na základe nábož. a svetských rád
- obsahuje okolo 1300 básní rovnakej formy
- Básne: tématicky je kniha rôznorodá, rieši vzťahy ľudí k Bohu alebo nastoluje vzťah jedinca k spoločnosti
- Náboženský okruh: využíva ľudí, aby materiálne statky, vonkajšie krásy nevyvyšovali, lebo za pravé šťastie sa  považuje božia milosť a v mnohých básňach nabáda k rešpektovaniu Boha
-,,Bohatý má mnoho peněz a chudobný detí.” -odráža obdiv k chudobným ľuďom, vyúsťuje koniec básne do pointy a ponaučení-zväčša posledné dva riadky (nápadky)
- každý báseň má rovnakú kompozíciu
- dôležitý je i nadpis, lebo je súčasťou básne a naznačuje jej obsah
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.196