Klasicizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 557 slov
Počet zobrazení: 4 058
Tlačení: 237
Uložení: 254

Klasicizmus

· Charakterizujte klasicizmus ako umelecký a literárny smer.
· Klasicizmus
-  17. Až 18. Stor. (Francúzsko)
-  žánre: vysoké-tragédia
  nízke-komédia
-  nadväzuje na humanizmus a renesanciu (radostné obdobie po stredoveku, nadväzuje na antiku, rozvoj vedy a kultúry)
-  proti baroku: náboženské vojny, mor, hladomor, ľudia hľadali riešenie v Bohu
-  znaky: 1.rozpor: rozum «---»cit
2.preferujú racionalizmus (racio=rozum)
3.zobrazovanie rôznych ľudských charakterov-typov
4.tvorba je presne predpísaná (daná) » nie improvizácia ale presné pravidlá
5.súvisí s osvietenstvom
6.v dráme 3 jednoty :miesta, času, deja
 
· Popíšte uvedený obrázok, nájdite súvislosť  s klasicizmom.
-na obrázku sa nachádza Oranžéria vo Versailles
-súvis:
-   Versailles vznikol vo Francúzsku rovnako ako klasicizmus
-  klasicizmus vyvrcholil v dobe rozkvetu absolutistickej monarchie (za vlády „kráľa Slnka“ Ľudovíta XIV.)
-  prísne pravidlá klasicizmu nezväzovali len literatúru ale celé umenie, dokonca i záhradnú architektúru- vo francúzskych parkoch boli stromy a kry zostrihávané do geometrických obrazcov, typický príklad: oranžéria vo Versailles

· Charakterizujte komédiu ako jeden z východiskových dramatických žánrov. Aplikujte na príklade komédie Lakomec. 
 
· Komédia
-zákl. dramatický žáner
-nemá tragický koniec
-má šťastný koniec
-problémy sa riešia pomocou humoru (humor»irónia»satira)
-kompozícia je záväzná
-postavy riešia bežné (každodenné) problémy
-zobrazuje skutočnosť zo smiešnej(komickej) stránky » cieľom je pobaviť diváka
-komédia využíva: a) situačný humor (zámena postáv)
  b)slovný humor (používajú slová, kt. nerozumejú»komolenie slov atď.)
-nie je tu rozprávač (lit.text realizujú postavy cez dialógy a monológy)
-predstavitelia:  svetová literatúra-klasicizmus

autor: J.B.Moliére
dielo: LAKOMEC
 
· Priblížte hlavnú postavu a ostatné postavy. Uveďte ich do vzájomných vzťahov.
-hl.postava: LAKOMEC= Harpagon
syn KLEANT «--» dcéra ELIZA
MARIANNA «--»  VALÉR  (sestra+brat)
  (chudobné dievča, (sluha, kt. miluje Elizu)
kt. miluje Kleant)
-vedľajšie: Frozína (slúžka) , Šidlo (sluha), Anzelm (šľachtic, za kt. sa má vydať Eliza)

Načrtnite dejovú líniu diela.

1.EXPOZÍCIA: predstavenie postáv a krátke naznačenie deja
2.KOLÍZIA: Marianna sa páči aj Harpagonovi, H sa rozhodne, že sa s M ožení
  H vybral už pre svoju dcéru E iného ženícha: starý šľachtic A (namiesto sluhu V)
3.KRÍZA:  večera (zásnuby)
  strata truhlice » svadba sa nemôže uskutočniť , v dome  začína vyšetrovanie
4.PERIPETIA:  vysvitne, že : M+V= súrodenci
   A je ich otec  situačná komika
 
5.ZÁVER: 2 svadby: K+M
  E+V
  a platí to A » je spokojný aj H
  truhlica sa šťastne nájde
 
· Aké formy komiky autor v diele využil? Využite ukážku.
-situačná komika (zámena postáv)
-slovná komika
· HUMOR » pobavenie
· SATIRA (irónia) »poukázať na kritiku
 
· Čo je predmetom autorovej kritiky a výsmechu?
-  charakter hl. postavy- lakomec ( negatívna ľudská vlastnosť)
-  chcel dokázať, že peniaze deformujú ľudské vzťahy
· Vytvára autor reálny alebo hyperbolizovaný obraz lakomca?
-  hyperbolizovaný (zveličuje)
· Ako sa v texte ukážky prejavila hyperbolizácia?
-zveličuje sa Harpagonova charakteristická vlastnosť - lakomec
-strata peňazí pre neho znamená šialenstvo, koniec zmyslu života
(Som stratený. Som zavraždený. Krk mi podrezali. Ukradli mi moje peniaze....Už ani neviem, kto som , kde som, čo robím. Jaj, jaj, moje úbohé peniaze! Moji drahí priatelia! Ozbíjali ma o vás. A keď mi vás vzali, stratil som svoju oporu, svoju útechu, svoje potešenie. Všetkému je koniec.Už nemám, čo hľadať na svete. Bez vás mi žiť nemožno!....) 
 
· Dodržal autor zásadu jednoty miesta, času a deja? Vysvetlite túto zásadu.
-áno, je dodržaná
- jednota miesta (1miesto)
  času (24 hodín)
  deja ( 1 dejová línia)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025