Slovenské národné obrodenie

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 673 slov
Počet zobrazení: 5 380
Tlačení: 253
Uložení: 269

Slovenské národné obrodenie

· Charakterizujte špecifiká vzniku a vývoja slovenského národného obrodenia, zdôraznite základné problémy národného obrodenia v jeho jednotlivých fázach.
· Priblížte základné ideály osvietenstva.
· Vysvetlite riešenie otázky spisovného jazyka v diele A. Bernoláka.
 
- koniec 18st. – začiatok 19st.
- charakter slovenskej literatúry sa zmenil, už neprevláda náboženská, ale svetská literatúra
- prebieha proces integrácie – spájania významných slovenských dejateľov (inteligencia: kňazi, učitelia)
- myšlienka vytvoriť spisovný slovenský jazyk → základ pre Slovenskú literatúru
- nositeľ národného obrodenia : inteligencia (evanjelici, katolíci)
 
- Slovenská literatúra národného obrodenia
 
1.  fáza – osvietenstvo (1780-1820)
ZNAKY:
o vyriešenie jazykovej otázky a zjednotenie slovenskej katolíckej a evanjelickej inteligencie  (západoslovenské nárečie – kultúrna trnavčina), k zjednoteniu nedošlo
o Slovenské učené tovarišstvo
o v popredí katolícka inteligencia
· jazykovedná otázka A. Bernolák – Jazykovedno-kritická rozprava o slov. písmenách (Gramatica slavica, Slovár slovenský česko – latinsko – nemecko – uherský)
· b) ľudovýchovná aktivita -  J. Fándly – Zelinkár, Slovenský včelár, Piľní domajší a poľní hospodár
· c) prozaická tvorba - J.I.Bajza – René mláďenca, príhodi a skúsenosti (dvojzväzkový prvý slovenský román)
 
2. fáza – klasicizmus (1820 – 1835)
ZNAKY:
o všeslovanská vzájomnosť (Kollár)
o história Slovanov a Slovákov, ktorá sa stala inšpiráciou a príkladom – obdobie Veľkej Moravy (Hollý)
 
· a) J. Hollý – Svätopluk (charakteristika eposu ako žánru)
· b) J. Kollár – Slávy dcéra (charakteristika časomernej prozódie)
· c) J. Chalupka – Kocúrkovo (veselohra)
 
3. fáza – romantizmus
 
1) OSVIETENSTVO
- koniec  18st., mení sa uhorská spoločnosť ◦ zánik feudalizmu (feudáli – vlastníci pôdy, poddaní)
  ◦ nástup kapitalizmu (kapitalisti – vlastníci kapitálu, proletári-roľníci)
- v tomto období sa začína formovanie nových národov
- osvietenstvo sa ostro postavilo proti cirkvi a feudalizmu
- v Uhorsku začína upadať feudalizmus, zavádzaním manufaktúr sa menia feudálne výrobné vzťahy na kapitalistické
 
- osvietenstvo
•  viera v osvietený rozum,  kládlo dôraz na vzdelanie človeka a jeho slobodu myslenia a presvedčenia
· RACIONALIZMUS
•  vzniká vo Francúzsku a Veľkej Británii
•  hlavnou úlohou bolo šíriť osvetu medzi ľudstvo
•  zvýrazňovali myšlienku rovnosti ľudí, no šľachta toto myslenie odmietala
•  zlo vychádza z nevzdelanosti → zakladanie škôl, spolkov,...
•  v literatúre malo protifeudálny a proticirkevný charakter
•  osvietenci postavili proti náboženskej viere rozum, proti dogmám a poverám zmyslovú skúsenosť a poznanie, pričom kládli dôraz na vzdelanie
•  Predstavitelia (FR) :  René Descartes
Fransoa Voltaire
Jean-Jaques Rousseau
•  Predstavitelia (AN) : Daniel Defoe
Jonathan Swift
- zásluhu na šírení osvietenstva v R.-U. mali habsburský panovníci, Mária Terézia a jej syn Jozef II.
- krízu feudalimu sa snažili riešiť rôznymi reformami
- obmedzili moc šľachty a cirkvi, poštátnili cirkevné školy, podporovali rozvoj manufaktúr. Jozef II
- prijal množstvo reforiem :
o 1. Reformy školstva
o 2. zrušenie nevoľníctva
o 3. reformy v poľnohospodárstve
o 4. zrušenie niektorých mníšskych reholí
o 5. zrušenie cenzúr
o 6. vydal « tolerančný patent »(rovnoprávnosť náboženstiev)
 
- na Slovensku prvá úloha: UZÁKONENIE SPISOVNÉHO JAZYKA =› ANTON BERNOLÁK 1787
o v diele JAZYKOVEDNÁ ROZPRAVA O SLOVENSKÝCH PÍSMENÁCH, GRAMATICA SLAVICA (fonetický princíp i)
- na záver evanjelici neprijali Bernolákov spisovný jazyk
 
1. Fáza SNO
o snaha o uzákonenie slovenčiny ako spisovného jazyka a o povznesenie slovenského ľudu vydávaním ľudovo-výchovných diel
o prvýkrát sa o kodifikáciu pokúsila Kamaldulská rehoľa (mnísi), ktorí si za základ zobrali západoslovanské nárečie a preložili do neho Sväté písmo (Bibliu)
o o uzákonenie (kodofikáciu) slovenčiny sa druhýkrát pokúsil Jozef Ignác Bajza, ale jeho spisovný jazyk sa neujal, pretože nenapísal gramatické kodifikačné dielo.
 
o došlo k zrovnoprávneniu evanjelikov a katolíkov, zrazu mali spoločné ciele (povzbudiť národné povedomie Slovákov)
o sústreďujú sa na osvetovú činnosť
o šírili kultúru a vzdelanie
o začali vznikať rôzne spolky:
1. Slovenské učené tovarišstvo (1789) – založený v Trnave(Fándlym a Bernolákom)
-   Podporovali chudobných študentov – vydávali učebnice, kalendáre...
 
2. Učená spoločnosť banského okolia (v BS pri banskej akadémii)
-  Vychádzali 1. polit. noviny ,,Prešpurské noviny“
-  1.liter. časopisy ,,Staré noviny literního umění“
 
o Anton Bernolák
-  organizátor SNO, katolíckym kňazom
-  skutočnil prvú kodofikáciu spisovnej slovenčiny
-  Bernolákov spisovný jazyk nesplnil svoj cieľ a nestal sa celonárodným spisovným jazykom, ale prijali ho len katolíci a evanjelici naďalej písali v biblickej češtine
 
o Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách
-  obsahuje odôvodnenie potreby uzákoniť spisovný jazyk, za dôvod kladie starobylosť slovenského jazyka
-  za základ si zobral kultúrnu západoslovenčinu z okolia Trnavy (reč vzdelancov)
-  v knihe sa sústreďuje na otázku fonetického pravopisu
-  snažil sa odlíšiť slovenčinu o češtiny
-  1787 – týmto dielom bola uzákonená bernolákovčina
ZNAKY:
1. Používal len iotu
2. Zaviedol mäkké ď, ť, ň, ľ (i a e nezmäkčovalo), mäkkosť musel zapisovať(ďeťi)
3. Mená písal veľkými písmenami
4. Nepoznal dvojhlásky
5. Hláskové zmeny (´w ´písal miesto ´v´) a ´j´ písal ako ´g´ a ´g´ ako ´ˇg´
 
o Gramatica slavica (Slovenská gramatika)
-  obidve diela napísal latinsky
-  prvá normotvorná slov.gramatika, pokúša sa o ucelenie slovenskej gramatiky
-  V tomto diele rozviedol morfológiu a syntax
 
o Slovár Slovenskí-Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
-  chcel dokázať, že aj slovenský jazyk môže byť spisovným jazykom, lebo má takú istú bohatú slovnú zásobu ako ostatné jazyky
 
o Etimológia slovanských slov
- rieši problematiku tvorenia slov – odvodzovaním a skladaním
 
 
2) KLASICIZMUS
 
- ZNAKY KLASICIZMU:
- „vynikajúci, vzorový, dokonalý“ – vytvára ho šľachta z túžby po dokonalom umení
- ovplyvnenie antikou
- racionalizmus
- literatúra zobrazuje pozemský svet
- návrat k prírode a jej krásam
- hrdinom je človek, ktorý je nositeľom pozitívnych i negatívnych vlastností
- rozdelenie žánrov
o  a) vyššie – hrdinami sú predstavitelia vyšších spoločenských vrstiev
o  b) nižšie – hrdinami sú predstavitelia nižších vrstiev
- téma:  história i bežné problémy života
- konflikt: morálny
2. Fáza SNO
- národné obrodenie pokračuje v  ◦ bernolákovčine = Ján Hollý (katolíci)
◦ češtine = Ján Kollár (evanjelici)
- myšlienka Všeslovanskej vzájomnosti
-› spojenie všetkých slovanských národov pod vedením Ruska
Slávnej minulosti Slovákov (Veľká Morava) 
- a práve touto otázkou sa zaoberal Ján Hollý
=› vzor: Antika (latinčina) –Ovídius - Vergílius
  - jazyk: bernolákovčina
- hlavná myšlienka Hollého tvorby : epitaf na hrobe Ľ.Štúra  „Prosperoval veľké a žalostné som dni Slovákov,
ospevoval vábne jich nivy, lúky, pole.“
- písal o krásnej a ťažkej minulosti Slovákov

- Zaraďte dielo Svatopluk od J. Hollého k literárnemu žánru, zdôvodnite svoje tvrdenie. Začleňte ho do kontextu vývoja slovenskej literatúry.
- Prečo si autor v tomto epose vybral námet z dávnej a slávnej minulosti?
- Ktorú hodnotu považoval Hollý pre národ za najdôležitejšiu? Svoje tvrdenie doložte citátom z ukážky.

autor: JÁN HOLLÝ
dielo: SVÄTOPLUK
- žáner: EPOS (záväzná kompozícia)
- prvý veľký národný  hrdinský epos v 12. spevoch
- základ tvoria historické fakty z 9.stor.z obdobia Veľkej Moravy
- epos vyniká epickou šírkou, bernolákovčinou, časomierou (hexametrom)
- týmto eposom chce pozdvihnúť národné povedomie Slovákov
o EPOS
•  záväzná kompozícia:
1. propozícia = krátke naznačenie déj-
2. invokácia = vzývanie múz alebo bohov
3. enumerácia = predstavovanie bojovníkov, resp. postáv
4. opis boja, predovšetkým opis hlavnej bitky
5. deus ex machina = zásah bohov do déj-
6. ovplyvnenie udalosti zázračnými prvkami bez zásahu bohov
7. epizódy = opis vedľajších udalostí
8. peronácia = záver, zakončenie príbehu s dôrazom na poučenie
•  postavy eposov sú nadprirodzené bytosti, niekedy bohovia alebo polobohovia
•  hlavnou postavou môže byť iba osoba s výnimočnými vlastnosťami a schopnosťami, ktorá s pomocou bohov koná zázračné činy ovplyvňujúce život celej spoločnosti
•  v epose sa prelínajú prvky reality a fantastiky, pozemského a nadpozemského života
•  popri hlavnom deji obsahuje aj epizódy skĺbené s hlavným dejom.
•  znaky hrdinského eposu:
· epický, veršovaný
· o udalostiach významných pre národ
· dej je sústredený okolo hlavného hrdinu s výnimočnými vlastnosťami
· bohovia zasahujú do deja, majú zásluhu na zvratoch 
· tautologické spomaľovanie 
· rozsiahle dielo 
o  ČASOMIERA
•  časomerný prozodický systém
•  využíva sa dĺžka slabík
•  využíval sa v latinčine, a antike
•  vzniká striedaním dlhých a krátkych ´mór´ –> jedna móra = 1 krátka slabika
•  pre slovenčinu časomiera neprirodzená  –> tzv. skandovanie
 
- Panovník Rastislav úspešne čelí náporu východofranskej ríše, ktorá si chce podmaniť Veľkú Moravu.
Svätopluk ale vydá Rastislava nemcom (frankom, bavorom), ktorí ho oslepia a zavrú. Ale nemci uväznia aj
Svätopluka. Zatiaľ sa na ľudia na Veľkej Morave začnú búriť. Svätopluk, ktorý ma vyjedávať za nemcov, sa
postaví na stranu vzbúrencov (VM) a vypukne bitka, ktorá sa končí porážkou Nemcov.
 
Analýza diela : 1) PROPOZÍCIA
- bitka medzi Veľkou Moravou a Nemeckom
  Svätopluk vs. Karolman
   2) INVOKÁCIA
- vzývanie múz alebo bohov o pomoc
- Umka (múza)
3) ENUMERÁCIA
- hl. postavy : Svätopluk, Karolman
4) OPIS BOJA
- in medias res/priamo do deja
(Ján Hollý preskočil enumeráciu a použil rovno skok do deja)
- Svätopluk smúti vo väzení za slobodou (Tatrami); Tatry = symbol slovákov
- Svätopluk najskôr bojuje proti VM, ale potom sa pridá na jej stranu
5) DEUS EX MACHINA
-v závere bitky vďaka kresťanskému Bohovi Svätopluk zvíťazí
6) PERONÁCIA
- „Radšej boj krvavý, radšej chceme v pocte upadnúť,
Radšej pod černú zahrabať zem do hrobu sa dáme.“
=› radšej zomrú , ako nebudú žiť v slobode
 
· DEJ :
· Veľkomoravský panovník Rastislav úspešne čelí náporu Východofranskej ríše, ktorá sa usiluje podmaniť si slovanské kmene vo VM. Čo sa nepodarilo vojnou , podarí sa podlou zradou – Rastislavov synovec Svatopluk vydá Rastislava Nemcom, tí ho oslepia a uvrhnú do kláštorného väzenia. Aj Svatopluk sa stane obeťou vierolomnosti Nemca, zajmú ho, uväznia na dvore franského kráľa Karolmana. Karolman sa rozhodne darovať mu slobodu pod podmienkou, že sa postaví na čelo franských vojsk a bude bojovať proti svojim (sľúbil mu dokonca za to aj ruku svojej dcéry). Svatopluk s nepriateľským vojskom tiahne pod Devín.
· 5.spev : Na hrade Devín sa koná slovanský snem – rozhodujú sa, či sa dobrovoľne podvolia presile Nemcov, alebo budú bojovať, prehliadnu Svatoplukovu zradu. Výsledkom je rozhodnutie radšej bojovať proti presile, i zomrieť v boji (za slobodu) ako žiť v otroctve.
· 9.spev : Svatopluk pricádza za Slavomírom (vodcom Slovanov) na hrad Devín, uvedomí si svoju chybu, pridáva sa k svojim, rozhodne sa bojovať za slobodu svojho národa. V závere – súboj s Britwaldom (najmocnejším nemeckým bojoníkom) a Svatopluk vybojuje víťazstvo pre Slovákov a založí slávne Kraľovstvo Slovákov
· 12.spev : Svatopluk vybojuje víťazstvo.
 
· Význam eposu je v hĺbke a ušľachtilosti ideí – zdôrazňuje lásku k slobode, slovenské vlastenectvo, humanitu – mierumilovnosť Slovákov, nenávisť k otroctvu, potrebu vernosti národa
 
· Svätopluk – v centre pozornosti – jeho život plný omylov,zrád, ale podstatné je, že našiel cestu k svojim →mal byť poučením pre básnikovu dobu
 
· Akú hodnotu považuje za naj?
-Bojovať za národ => radšej bojovať a zomrieť ako sa  podvoliť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039