Svetová literárna moderna

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 081 slov
Počet zobrazení: 10 477
Tlačení: 506
Uložení: 515

Svetová literárna moderna

· Charakterizujte smery svetovej literárnej moderny.
· Priblížte tvorbu „prekliatych básnikov“. 

- rozvíja sa po realizme, po vyčerpaní je vystriedaná lit. avantgardou
- moderna – odmietanie realizmu, hľadanie nových literárnych prúdov (impresionizmus, symbolizmus, dekadencia), ktorých najvýznamnejší predstavitelia sú tzv. PREKLIATI BÁSNICI, prekliati v tom zmysle že kritizujú spoločnosť, kladú dôraz na vlastné a nezvyčajné skúsenosti
 
· Spoločenská situácia
o Od druhej polovice 19. storočia  nastáva v literatúrach rýchlejšie striedanie škôl, prúdov a smerov, ktoré veľmi rýchlo vyčerpávajú svoje výrazové  prostriedky(cca 20-30 rokov)
o vyplýva to zo zmien v spoločenskom živote-upevňovanie moci buržoázie, narastá  robotnícka trieda, monopolizácia kapitalizmu
 
· Znaky moderny
o v zásade popiera všetko tradičné-snaha vytvoriť niečo nové
o vyrastá zo vzdoru a odporu voči vzmáhajúcemu meštiactvu a jej morálke(hlavne  jej pokrytectvu)
o človek sa cíti bezmocný(strata ideálov)=> tóninou mnohých básní je pesimizmus, smútok, skepsa
o výraz individuálneho stvárňovania skutočnosti-individualizmus-rozličné  názory,prístupy a pohľady na skutočnosť
o niektorými znakmi súvisí s romantizmom(rozpor medzi snom a skutočnosťou, nesúlad medzi osobnou psychikou básnikov a drsnou dobou)
o do popredia sa dostáva autorský subjekt-básnik píše seba => smerovanie k subjektívnej poézii
o básnici odmietajú realitu => prvky fantázie, imaginácia(obrazotvornosť), senzualizmus(zmyslovosť), voľné predstavy básnika
 
· SMERY:   a)moderné smery – parnasizmus, impresionizmus, symbolizmus
b)avantgardy – futurizmus, kubizmus, kubofuturizmus, konštruktivizmus...
  
SMERY LITERÁRNEJ MODERNY:

· IMPRESIONIZMUS

-  vznikol vo Francúzsku
-  nevznikol ako smer literárny ale ako smer v maliarskom umení: MONET (Raňajky v tráve)
impressio - dojem na základe zmyslov
5 zmyslov: zrak ,čuch, chuť, hmat,sluch pocity – len 1 vlastnosť predmetu
vnemy –súhrn vlastností predmetu
-  smer, ktorý je povrchný symbolizmu
Paul Verlaine + Jean Arthur Rimbaud
-  nadviazali na Baudelaira ale ich poézia bola lyrickejšia a jemnejšia
-  viedli nekonvenčný bohémsky život (šokovali Paríž, keď istý čas žili spolu(Verlaine kvôli Rimbaudovi opustil manželku a dieťa)
Paul Verlaine
-  Prekliati básnici - kniha esejí- portréty priateľov a hodnotenie ich tvorby
-  Umenie básnické - tu žiadal hudobnosť, melodickosť verša
 
·  Snaží sa autor v tejto vysloviť nejakú závažnú myšlienku alebo je jeho zámer iný?
·  O aký typ lyriky v tomto prípade ide?
·  Zaraďte báseň k niektorému z moderných smerov. Svoju odpoveď zdôvodnite.
 
hl. predstaviteľ: JEAN ARTHUR RIMBAUD
-  jeho básne vydané až po jeho smrti, keď jeho priatelia básne zozbierali a vydali ich
-  Pobyt v pekle, Básne, Iluminácie I, II,
 
báseň: V ZELENEJ KRČMIČKE
-  preferuje zrakový orgán (sú tam všetky zmysly)
-  poézia tu a teraz (báseň momentka)
-  odráža jeho tuláctvo a bohémsky život

· SYMBOLIZMUS

-  smer, kt. vznikol vo Francúzsku, voľný verš
-  vznikol ako popretie parnasizmu a naturalistického realizmu v literatúre
-  je to lit. smer z konca 19. storočia a začiatku 20. stor., v ktorom sa básnik nevyjadruje priamo, ale pomocou symbolu
ZNAKY:
-  zákl. básnickým prostriedkom je symbol-vyjadrenie abstraktného pojmu,
-  ďalej metafora, perzonifikácia, alegória(inotaj)
-  symbolisti boli v opozícii so spoločnosťou(boli rebeli)-nenávideli
spoločnosť a preto boli vyraďovaní na okraj
-  štylizovali sa do roly nepochopených básnikov (Verlaine ich nazval 
„Prekliati básnici“
-  uzatvárali sa do samoty, smútok, skepsa,téma smrti
-  poéza náladová (nie opisujúca), prvky fantázie,sen...
sugestívnosť - snaha preniesť svoje pocity na čitateľa
asociácia - voľné radenie obrazov na základe vnútornej súvislosti
dekadencia - samostantný prúd symbolizmu(fran. décadence=úpadok)
-  používanie výrazov z rozličných oblastí kultúry, filozofie a vedy
-  predstavitelia:Ch. Baudelaire, P. Verlaine, J.A. Rimbaud, Lautreamont, Corbiére

-  základný básnický prostriedok:  symbol
•  znak, obrazné pomenovanie
•  veci sa pomenúvajú nepriamo
•  Význam   primárny – srdce – ľudský orgán
sekundárny – láska
 
· Akými obraznými pomenovaniami označuje básnik albatrosa?
· Koho/čo v tejto básni symbolizuje albatros? Kto je tým „princom oblačným“?
· Čo symbolizujú námorníci na palube lode?
· Autor v básni vytvoril kontrast. Aký?
· Môžeme báseň označiť za symbolistickú? Svoje tvrdenie zdôvodnite.
· Vysvetlite podstatu symbolu ako básnického prostriedku.
 
hl. predstaviteľ: CHARLES BAUDELAIR
-zakladateľ modernej poézie (Magnus Parens - veľký pôvodca, otec)
-spoločnosť ho neprijímala=>uzavretý do seba so svojím svetom
-v poézii sa odrážajú jeho vlastné zážitky (cesta na lodi do Indie)
-viedol výstredný život-šokoval Paríž vzťahom s herečkou mulatkou
-zomiera pomerne mladý na nevyliečiteľnú chorobu

básnická zbierka: KVETY ZLA
priekopnícke dielo symbolizmu
-  lyrické texty ovplyvnené tvorbou E. A Poea (pretože prekladal jeho básne)
subjektívna poézia- sústredil sa na svoje vnútro a pocity
-  základný výstavbový prvok protiklad a paralela (dobro-zlo, bolesť-rozkoš, krása  škaredosť, viera-rúhačstvo)
formálne napísaná ako dráma- 6 častí: Kvety zla, Parížske obrazy, Splín a  ideál, Víno, Vzbura, Smrť
 
báseň: ALBATROS
-  albatros = vták, ktorý lieta nad morom, veľký, silný → symbol slobody
-  albatros - symbol voľnosti, slobody – je chytený do osídel ľudí a stáva sa terčom posmechu
-  hlavná postava:  lyrický subjekt – sám autor, ktorý sa cíti byť lapený pravidlami spoločnosti a túži po slobode
-  paralela medzi osudom albatrosa a básnika(je nepochopený, snažia sa ho spútať konvenciami, no túži po slobode-talent mu je príťažou)
-  romantický rozpor sen ↔ realita
-  symboly veľmi často naznačujú abstraktné veci – zdravie, šťastie, vieru, slobodu,...
Symbol - symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty.

· DEKADENCIA

-  dekadencia = úpadkové umenie
-  prejavuje sa v témach  morbídne, nepríjemne, vzbudzujúce hnus – smrť (rozklad)
tabuizované (zakázané) – sex (erotika)
 
·  Autor v básni zachytil dovtedy nevídaným spôsobom surový obraz hniloby a rozkladu. Nájdite v básni tie obrazy, ktoré pôsobia na zmysly.
·  Báseň je postavená na kontraste. Akom?
·  Autor vyslovuje myšlienku, že všetko na svete je pominuteľné, doslova zhnije, a predsa sú veci, ktoré sú nadčasové a večné. Čo za takúto vec autor považuje?
·  Akými slovami autor oslovuje svoju lásku?
·  Nájdite v básni epitetá, príp. i ďalšie obrazné pomenovania. Vyhľadajte v Teórii literatúry vysvetlenie rozdielu medzi epitetami ornans a epitetami constans – domáca úloha.
·  Vyznieva báseň pesimisticky?
 
hl.predstaviteľ: CHARLES BAUDELAIR
báseň: MRCINA
-  otvorenou bezohľadnosťou vyjadruje obraz zahnívajúcej mrciny, rozkladu, smrti
-  poznanie pominuteľnosti človeka - smrť zavíta ku každému – drsné expresívne slová
-  v kontraste je obraz milej(vyjadrené jemne), spomienky na lásku ostávajúcu v srdci
-  krása nevyplíva z harmónie ale z protikladov harmónie a disharmónie-“estetika škaredosti“
-  kompozičný prostriedok: prelínanie dvoch motívov smrť, rozklad mrciny
život, láska k žene
-  smrť opisuje pomocou NATURALIZMU (lit. prúd z Fr., zakladateľ : Zola)
-  detailné – fotografické zobrazenie negatívnych stránok biologického života (hnitie, puch)
-  lásku opisuje pomocou zdrobnenín (slov, ktoré sú pozitívne zafarbené)
-  podľa autora je láska pominuteľná
-  večný je kolobeh rodenia a zomierania
•  epiteton constans = stály prívlastok (napr. líčka červené) 
•  epiteton ornans = oživuje konkretizuje (napr. hlbokým hlasom, čudné, chmúrne žalmy) 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.088