2. svetová vojna v slovenskej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 606 slov
Počet zobrazení: 7 859
Tlačení: 324
Uložení: 340

2. svetová vojna v slovenskej literatúre

· Načrtnite zhody a odlišnosti v zobrazení 2. svetovej vojny v tvorbe Rudolfa Jašíka, Alfonza Bednára, Ladislava Mňačka.
 
Tvorba Alfonza Bednára:
-  jeho tvorba o vojne bola bez schematizmu  (SCHEMATIZMUS- diela písané akoby podľa jednej schémy , postavy boli typické - kladné alebo záporné = partizáni vždy dobrí
 Nemci vždy zlí  nebola to vždy pravda, ale boli tak vykreslovaní
-  Postavy sú individuálne (nie kolektívny hrdina typický pre diela o 2. sv. vojne)
-  Využíva hlbokú psychologizáciu, dôraz na citový život – najmä ponor do hláv ženských postáv
-  Využíva retrospektívny postup – vojnu zobrazoval cez spomienky
-  Jeho pohľad na skutočnosť bol kritickejší, nevšímal si len pozitívne stránky
 
Tvorba Rudolfa Jašíka:
-  Tvoril krátko: 1956-1960
-  Nadväzoval na lyrizovanú prózu – typické pre jeho romány a novely je lyrickosť a baladickosť
  Používal metafory, personifikáciu, prirovnania...
-  Dôraz na psychlogizáciu postáv
-  Spracovával dve témy: a) život ľudí na Kysuciach
b) obdobie 2. sv. vojny
 
Tvorba Ladislava Mňačka:
-  Písal umelecké reportáže a najmä romány
-  Jeho krédom bolo vždy písať pravdu
-  Tvorba bez schematizmu – zobrazuje reálny, pravdivý obraz povstania a jeho účastníkov
-  Využíval retrospektívu!
 
- V čom spočíva osobitosť Bednárovho pohľadu na tému SNP?
- Vysvetlite retrospektívny postup  v literárnom diele. V čom sa prejavuje viacnásobná retrospektíva v diele, pripomeňte si ďalšie spôsoby dejovej výstavby diela. Aké iné kompozičné postupy využíva epika?
- Pokúste sa vysvetliť motív kolísky a jeho úlohu v diele.
 
· ALFONZ BEDNÁRKOLÍSKA
1. AB neopisuje Slovenské Národné povstanie ale reakciu ľudí na vojnu ako na krízovú situáciu
2. Retrospektívny postup v diele Kolíska:
 Viacnásobná retrospektíva: dielo začína súčasnosťou
Súčasnosť: odohráva sa v r. 1952, keď hlavná postava Zita 4erneková počúva v rádiu prenos zo súdneho procesu. Jedným z odsúdených je aj Jozef Majerský (obvinený zo zrady svojej partizánskej jednotky). Svedkom v procese je aj Zitin manžel M. Černek ( veliteľ partiz. jednotky)
-rozhlas vyvoláva v Zite spomienky!!
 
Minulosť SNP: Zita s dieťaťom, ktoré kolíše, je sama doma, v dedine obsadenej Nemcami. Úkryt u nej hľadá chorý partizán, ktorý odišiel od partizánskej jednotky, ktorej velil Zitin muž. Hoci je za pomoc partizánom trest smrti ,Zita mu pomôže a ukryje ho. Až vtedy v ňom spoznáva muža, s ktorým sa už stretla.
(vyvolá v nej spomienky na )
 
Minulosť ČSR:
Zita s matkou pracovali pred vojnou na majeri v Čechách. Zita sa tam zoznámila s nečestným správcom – Majerským, ktorému sa zapáčila. Až keď otehotnela, vyšlo najavo, že je ženatý. Aby sa jej zbavil, dal ju na základe klamstva vyhodiť (tvrdil že kradla). Zita následne potratila a vydala sa za zlého človeka, povaľača Ragalu, ktorého zastrelili policajti. Neskôr sa vydala druhýkrát za Černeka.
 
Minulosť SNP:
Zvuk Zitinej kolísky upúta nemeckých vojakov, ktorí vtrhnú do chalupy. Začnú ohrozovať najskôr ju a potom aj jej dieťa. Vo vypätej situácii Zita zakričí na Majerského aby jej pomohol. Ten sa zachová zbabelo a pokúsi sa ujsť. (nevieme však či ušiel aby zachránil ju alebo seba). Vonku vystrelí, Nemci vybehnú zo Zitinej chatrče a chytia ho.
 
Súčasnosť:
Proces v rádiu medzitým pokračuje. Majerský je odsúdený na 12 rokov, hoci sa cíti byť nevinný. Zita cíti, že jeho vina je len morálna a hnevá sa na svojho muža, ktorý krivo svedčil o Majerského zrade partizánskeho oddielu (chcel sa mu pomstiť za čin voči Zite v minulosti).
 
viacnásobná retrospektíva
 
Iné kompozičné postupy v epike:
· CHRONOLOGICKÝ – dej sa vyvíja plynulo, udalosti zachytené v časovej postupnosti
· RETROSPEKTíVNY – dej sa odohráva pospiatky, čitateľ vie ako sa príbeh skončil ale nevie čo sa odohrávalo predtým = spomienky do milulosti  napr. Sofiina voľba 
· PARALELNÝ – sledujeme dva alebo viacej dejov (dejové línie sa môžu rozvíjať samostatne ale sa stretnú) napr. Pán prsteňov
· RÁMCOVÝ – do rozprávania jedného príbehu sa postupne vkladajú ďalšie príbehy  napr. 1000 a 1 noc
· RETARDAČNÝ – tento postup spomaľuje rozprávanie, základná dejová línia je prerušovaná napr. úvahami, opismi, príchodom novej postavy..  napr. Chrám matky Božej v Paríži
· REŤAZOVÝ – na jednu udalosť nadväzujú iné, väzby medzi nimi sú voľné = nenadväzujú na seba 
 
Motív kolísky v diele: zvuk kolísky pripomínal veliteľovi skupiny ss domov!
 
- Stručne priblížte osudy nosných postáv.
- Čo je hlavným motívom románu?
- Vysvetlite symboliku názvu románu.
- Zdôvodnite časté používanie troch bodiek (nedokončených výpovedí).

 
· LADISLAV MŇAČKOSMRŤ SA VOLÁ ENGELCHEN
 
Román  - vojnový
- retrospektívny
- s autobiografickými prvkami
Téma: protifašistický odboj
Obdobie: posledné 2 mesiace 2. sv. vojny
Rozprávač: hlavná postava Voloďa – 1.os.sg
Osudy nosných postáv priblížené cez dej:
-  Dej sa odohráva v posledných dňoch vojny a tesne po
-  Hlavný hrdina Voloďa je zranený pri posledných pouličných bojoch 2. Sv. vojny, dostáva sa do nemocnice a lieči sa z ťažkého zranenia. Pri zotavovaní mu pomáha sestrička Eliška a vzniká medzi nimi ľúbostný vzťah
-  Táto hlavná dejová línia je prerušovaná retrospektívnym pohľadom Voloďu na obdobie ktoré prežil v partizánskej skupine  našla útočisko v kopaničiarskej dedine Ploštine, jej obyvatelia im pomáhali aj keď im za to hrozila smrť
-  Na základe varovania partizáni opúšťajú Ploštinu aby dedinu zachránili ale netušia, že nemecký oddiel SS, ktorému velí Engelchen, chystá pomstu
-  Nemci vypália dedinu, mužov upália zaživa  Partizáni sa to dozvedajú a cítia výčitky svedomia
Ústredný motív románu: VINA – hlavného hrdinu Voloďu prenasledujú vidiny horiacej Ploštiny – uvedomuje si svoju zodpovednosť za tragédiu!
-  Dokáže sa zbaviť bezsenných nocí až keď dostane odpustenie – do nemocnice za ním prichádza stará kopaničiarka – Mama Rašková
 
Názov románu – Smrť sa volá Engelchen je paradox – autor použil zdrobneninu pre postavu, ktorá
anjelik  bola zodpovedná za smrť polovice dediny!
 
Časté používanie 3 bodiek – 3 bodky na konci – nedokončená výpoveď
  3 bodky v strede textu – prerušovaná výpoveď – apoziopéza
  Vyjadrujú ťažké myšlienky, rozrušenie postavy, citový
  problém = expresivita textu!
   Niekedy je ťažké vyjadriť sa, vyjadriť myšlienky: Voloďa čaká
na odpustenie ale nevie či ho dostane
 

- Zhoduje sa téma románu, z ktorého je ukážka, s predchádzajúcimi? Zdôvodnite svoje tvrdenie.
- Porovnajte postavu funkcionára počas vojny a po nej. Dajte do súvislosti s názvom románu.

·  LADISLAV MŇAČKOAKO CHUTÍ MOC
Román – (podľa autora) – politický pamflet (hanopis) –kratšie lit. Dielo s kritizukúcim obsahom, najčastejšie namierené proti spoločnosti, zámerne zdôrazňuje alebo zveličuje záporné stránky kritizovaného, preto sa často využíva v politickom boji
Téma: deštruktívna povaha akejkoľvek totalitnej moci
  Využíva prvky reportáže – zobrazuje skutočnosť na základe konkrétnych faktov, väčšinou
  získaných priamou účasťou
  a prvky grotesky – žáner, ktorý spája skutočné a fantastické aby zveličil človeka alebo
 situáciu, s cieľom pobaviť
-autor využíva stajomňovanie – nepoznáme meno mŕtveho ani názov mesta kde sa to odohráva
+ vnútorný monológ
 
DEJ: odohráva sa v priebehu 3 dní počas štátneho pohrebu
-  Rozprávač je Frank, fotoreportér, ktorý rozpráva príbeh svojho bývalého priateľa, z ktorého sa postupne stal prvý muž v krajine (funkcionár)
-  Kniha sa začína pohrebom funkcionára – Frank o tom robí fotoreportáž
-  Na pohrebe stretáva známych (politický rival Galovič, bývalé manželky mŕtveho) a začína spomínať – sleduje pritom ako sa navonok tvária že im je ľúto zosnulého ale v skutočnosti sa pretvarujú (odhaľuje ich pretvárku)
-  F. poznal svojho priateľa od malička tak vedel posúdiť ako sa zmenil:
Spomína: boli priatelia zo školy. Mŕtvy bol rebel, vždy musel byť prvý, najlepší. Frankovi prebral Margitu, oženil sa s ňou ale keď sa stal funkcionárom rozviedol sa a zobral si atraktívnu sekretárku, ktorá lepšie zodpovedala jeho vysokému postaveniu
-  F. si ho pamätá ako pokojného, odvážneho človeka no postupne sa pod vplyvom moci zmenil na tvrdohlavého a zbabelého človeka, ktorý robil všetko preto aby si udržal moc!
-  V posledných rokoch svojho života nedôveroval nikomu, všetky svoje chyby váľal na iných
-  Vtedy Frankovi prestalo na ňom záležať a už len sledoval ako prišla jeho spoločenská smrť (vymenil ho súper Galovič) a potom aj tá ozajstná! 
 
Názov románu: ako moc dokáže zmeniť charakter človeka!  -povedať cez dej!!!!!!!
 
- V čom je Jašíkov pohľad na tému 2. svetovej vojny  špecifický?
- Parafrázujte motto románu a vysvetlite ho.
- Priblížte osudy dvoch hlavných postáv románu.
- Na základe ukážky vysvetlite, aký vplyv malo na Igorov vzťah k Eve poznanie, že Eva je židovka.

 
· RUDOLF JAŠÍKNÁMESTIE SVäTEJ ALŽBETY

Román – protivojnový – kritizuje nacizmus (bola vyzdvihovaná jedna rasa- germánska)
- psychologický – ako postavy reagujú na prenasledovanie Židov
- baladický – smutný, nenaplnená láska a jej tragický koniec
- lyrizovaný – silná metaforizácia textu!
 
Motto -  „Láska je nesmrteľná. Neumiera. Ide do hrobu. Len ide do hrobu. Neumiera. To iba myšlienky tlejú a ide z nich popol.“
 
Téma – tragická láska Igora a Evy z obdobia prenasledovania Židov v kléronacistickom Slovenskom 
štáte
 
Hlavné postavyIgor Hamar – kvôli biede je donútený pracovať
-nemá otca, sám sa stará o chorú mamu
-jediné potešenie v jeho živote je Eva – miluje ju, poznajú sa od malička, 
  každý večer sa s ňou tajne stretáva v kostole vo veži uprostred
  námestia sv. Alžbety, kde býva
-nechápe nosenie židovských hviezd, bojí sa o Evu a chce ju dať pokrstiť
  ako katolíčku, čo však farár odmieta
-aktívna postava, ktorá sa snaží pomôcť Eve aby sa to neskončilo zle
   -na život sa pozerá pesimisticky, zobrali mu mladosť a ilúzie!
-búri sa proti koncu, ktorý je ale neodvratný
-v závere: vykonávateľ spravodlivosti, ktorý pomstí smrť Evy, bez 
  výčitiek svedomia, bez pocitu viny zabije Flórika!!
Eva Weimannová – mladé židovské dievča, ktoré žije v usporiadanej rodine
  -býva na námestí tak ako Igor, ktorého miluje
 - od príchodu Nemcov, nešťastná a utrápená vedela, že židov čaká smrť
  -pasívna postava – podraďuje sa Igorovým plánom na záchranu, ktorá sa
  nepodarí
-v závere románu ju zavraždená podľa pogromu!
Žltý Dodo – medzník medzi svetom fašistov a obyvateľmi námestia
-pod vidinou peňazí sa stáva fašistickým prisluhovačom
-má spisovať židov ,ktorí nenosia židovské hviezdy – na tom zozname je aj Eva
Ján Flórik – vrah, holič z námestia, ktorý sa pod vidinou bohatstva rozhodne nenávidieť židov
-stáva sa z neho posol smrti – chodí s fašistami po domoch a berie do transportu
  ľudí zo zoznamu
-v závere zomiera rukou Igora, ktorý takto pomstí smrť Evy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024