Slovenská poézia po roku 1945

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 206 slov
Počet zobrazení: 9 138
Tlačení: 259
Uložení: 291

Slovenská poézia po roku 1945

· Vysvetlite, prečo patrí láska k tzv. večným témam umenia.
· táto téma sa vyvýjala od najstarších čias po súčastnosť
· stetávame sa s ňou v dielach všetkých literárnych období, prúdov a smerov, od čias  antického Grécka až po súčasné 21. storočie
· láska je téma večná - ako pre život, tak pre literatúru
-  odráža vnútorný svet človeka, jeho najhlbšie city, žiale, problémy, ale i pocity, šťastia,eufórie, radosti zo života, je to najhlbší a najsilnejší ľudský cit
-  existujú rôzne formy lásky napr.milenecká,láska k vlasti,k matke,k prírode…
 
· Zaraďte tvorbu Milana Rúfusa, Miroslava Válka a Jozefa Urbana do kontextu slovenskej literatúry 20. storočia.
· všetci traja patria do slovenskej poézii po roku 1945
-  v 60-tych rokoch /generácia 56 /
· dochádza k politickému uvolneniu - prinieslo básnické debuty
· dominoval socialistický realizmus –komunisti - ,,dobrí” (bohatí) a proletariáti- ,,zlí” (nízka spodina)-nesúhlasili s týmto režimom
· nové: 1.krát odmietajú to,čo bolo pred nimi vytvorené,odmietajú na ostatných nadviazať
•  odmietajú politiku-typické slovenské problémy (prečo sa máme zle …)
· venujú sa v básniach tomu,čo prežíva človek-jeho vnútro,intímny svet →každý človek je individum
· v ich básniach sa buď nájdeme alebo nie  
· používali základný bás.prostriedok-metaforu
· Znaky:
· Rúfus -  mal dostať Nobelovu cenu
•  krátky rozsah
•  písal filozoficky (ťažké básne ),ale filozoficky bohaté
•  témy:tradičné (láska,v čom je zmysel života,čo pre mňa znamená rodina)
•  smutné básne-pesimistické,baladické
•  každá báseň má v závere odkaz, ponaučenie
· Válek -  bol ministrom kultúry
•  dlhší rozsah
•  témy: moderné (problém vtedajšieho života )
•  písal dramatické básne-nie je tam zámer na zamyslenie
 
· Vysvetlite rozdiel medzi  básnickými trópmi a figúrami. V textoch ukážok nájdite najfrekventovanejšie trópy – metaforu, metonymiu, epiteton, prirovnanie.
· Trópy
- umelecký jazykový prostriedok
- obrazné pomenovania, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú vlastnosti z jedného javu na iný
- hranie sa s významom
- patrí tu : metafora, epiteton, metonýmia, symbol, alegoria, prirovnanie, personofikácia
· Figúry
- umelecký jazykový prostriedok
- majú estetickú funkcie
- založené na opakovaní 
- hranie sa s tvarom
- patrí tu: aliterácia - opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások za sebou idúcich slov  anafora -  opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov
 
· UKÁŽKA 1 - 1.báseň: Rúfus - A napokon láska
· V čom spočíva osobitosť básnickej výpovede Milana Rúfusa? 
· krátky rozsah
· písal filozoficky (ťažké básne ),ale filozoficky bohaté-reflexiami o láske
· téma:tradičná (predstavil rôzne podoby lásky)
· smutná báseň-pesimistická,baladická
· báseň má v závere odkaz, ponaučenie na zamyslenie - posledné 2 verše
· rým ab ab - striedavý
· silná metaforizácia
· Aké podoby lásky nám predstavil Milan Rúfus v uvedenej básni? Svoje tvrdenie podložte citátmi.
· 1.verš - láska k žene , k dieťaťu-obetoval lásku,máme ďakovať,že máme možnosť milovať
· 2.verš - láska medzi párom-láska nás sprevádza celým životom,je najdôležitejšia v živote
· 3.verš - pri pocite lásky sme v siedmom nebi,opojenie,ale môže sa rýchlo zničiť
o -láska k matke-sprevádza ho od narodenia až po smrť
· 4.verš - človek je rád,keď pociťuje lásku-to najlepšie v živote človeka,neúmyselne ubližuje
o Božia láska-je to viac,ako obyčajná ľudská láska,lebo nemôže zaniknúť
o je to láska za všetkých /Boh sa obetoval pre každého cudzieho-je to vyvrcholenie všetkého/
· autor využil všetky formy lásky
 
· 2.báseň: Rúfus - Mamin mrežovník
o Pokúste sa na základe vášho vlastného precítenia a pochopenia sformulovať hlavnú myšlienku básne.
o 1.verš - Spomienka na mrtvu matku-láska k matke,ktorú si prirovnáva k needle a k mrežovníku-vzácny ako jeho matka
o 2.verš - dnes mu ho už nemá kedy upiecť-koláč odchádza s mamou
o 3.verš - spomína,prečo matka už nie je pri ňnom-nenájde odpoveď
o 4.verš - sneží=čas pomaly plynie
o 5.verš – to čo bolo sa raz pominie a ostanú len šťastné spomienky
o 6.verš – mreža = koniec dačoho a začiatok niečoho nového-keď raz človek odíde,tak sa už nevráti
 
UKÁŽKA 2 - 1.báseň- M. Válek - Jablko

- Prečo autor prirovnáva vzťah muža a ženy k jablku?
  -lebo  báseň je o mileneckom vzťahu medzi mužom a ženou
-  symbolom tohto vzťahu je práve jablko-symbol lásky a však zároveň i hriechu

- Aké symboly v sebe motív jablka ukrýva?
Jablko=symbol lásky a však zároveň  hriechu
„Jablko zo skrine skotúľalo sa na zem“=láska sa už skončila, predstavujú zmenu, akciu, vzniká problém
 

- Aká je idea básne Jablko?
· báseň je o mileneckom vzťahu medzi mužom a ženou
- jablko=láska,vzťah-prívlastky: zaprášené-už sa nestarajú o vzťah

· zelené - vzťah je nezrelý,trpký  , čerstvý rozchod
-  muž sa chce rozísť,už má toho dosť
· muž zdvihne jablko a položí ho na stôl, ktorý predstavuje domov
-  muž túži po rodinnom teple, ktoré mu žena nie je schopná, resp. ochotná poskytnúť
· žena sa rozplače a snaží sa jablko utrieť, avšak muž je pevne rozhodnutý ,nepríjme ženinu nemú prosbu o ďalšiu šancu
· v žene vzápäti zvíťazí hrdosť, otvorí dvere a chystá sa na odchod, v tej chvíli si muž uvedomí, čo sa skutočne stalo, čo urobil, jeho zúfalý pokus o záchranu je však neúspešný
-  žena si skutočne zbalí veci a odíde, rozišli sa
· on chcel nakoniec s ňou ostať - láska nenaplnená

- „Jablko zo skrine skotúľalo sa na zem“=láska sa už skončila
- idea básne-o všetko sa treba starať / o vzťah/

· vzťah smerujúci k rozchodu
· báseň vystihuje moment rozchodu, deštrukcie vzťahu medzi mužom a ženou
 
· 2.báseň - M. VálekDomov sú ruky, na ktorých smieš plakať

- Vyhľadajte verše, ktoré sú odkazom na významné historické udalosti 20. storočia.

· 1938-rozdelenie ČSR na Čechy a Moravu a Slovenský štát-má vplyv na ich lásku
· musela odísť do Prahy,lebo mala českú národnosť
· náhly pád jablka na ostrie noža  -rozpolenie štátu a aj lásky
· Heleny sa dotkol holokaus-spaľovanie v koncentračných táboroch,systematické vyvražďovanie židov
· diktatúra (fašistická v pozadí,ale v skutočnosti nemecká)
· 2.svetová vojna (  1938-1945) 

- V akých kontextoch sa v básni objavuje motív rúk?
- ruky - zavesili profesora (samovražda)
- aj v slove náruč  - predstavuje lásku, ktorej sa profesorovi nedostalo
- ruky - ich vzťah ,bezmocnosť vo vojne,bez života
- ruky - tí čo pomáhali režimu,tak zomreli,spomienka,budú hovoriť čo bolo
- ruky - keď je problém,tak doma ti pomôžu,istota
- ruky matky-nebyť rúk matky, ktorá vychovala syna, nie sú dejiny
- ruky - moc ubližovať

- Báseň má charakter pásma. Vysvetlite prečo.
- 1.žáner modernej poézie
- väčší rozsah a polytematickosť (viac tém )
- myšlienkový pochod človeka (píše ako ho napadne)
- zakladateľ: Apolinaire
- má členitú kompozíciu-prelínanie štylistických rovín
- autor predstavuje viacero motívov – subjektívne zážitky(ľúbostné) aj objektívne udalosti(vojny)

UKÁŽKA 3 - 3.báseň - Jozef  Urban - Voda, čo ma drží nad vodou
 
· K akému žánru radíme uvedený text?
· k poppoézii  -populárna poézia
 
· Vysvetlite, čo je pre poppoéziu špecifické.
· pochádza z ľudových piesní
· je jednoduchá,určená na prespievanie
· využíva združený rým /aabb/ alebo gramatický rým /rovnaké slovné druhy sa rýmujú napr.robili,hrali
 
· Aká je ústredná tematika básne?
· láska (muž a žena=milenecká láska)
· nepoužíva interpunkčné zmamienka
· nie su presehy ( 1 myšlienka=1 verš)
 
- Uveďte ešte jedného autora, ktorého texty  radíme k poppoézii.
- Boris Filan, Kamil Peteraj
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017