:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Slovenská poézia po roku 1945

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča babuska (21)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1206 slov
Počet zobrazení: 3784
Tlačení: 159
Uložení: 179

Slovenská poézia po roku 1945

· Vysvetlite, prečo patrí láska k tzv. večným témam umenia.
· táto téma sa vyvýjala od najstarších čias po súčastnosť
· stetávame sa s ňou v dielach všetkých literárnych období, prúdov a smerov, od čias  antického Grécka až po súčasné 21. storočie
· láska je téma večná - ako pre život, tak pre literatúru
-  odráža vnútorný svet človeka, jeho najhlbšie city, žiale, problémy, ale i pocity, šťastia,eufórie, radosti zo života, je to najhlbší a najsilnejší ľudský cit
-  existujú rôzne formy lásky napr.milenecká,láska k vlasti,k matke,k prírode…
 
· Zaraďte tvorbu Milana Rúfusa, Miroslava Válka a Jozefa Urbana do kontextu slovenskej literatúry 20. storočia.
· všetci traja patria do slovenskej poézii po roku 1945
-  v 60-tych rokoch /generácia 56 /
· dochádza k politickému uvolneniu - prinieslo básnické debuty
· dominoval socialistický realizmus –komunisti - ,,dobrí” (bohatí) a proletariáti- ,,zlí” (nízka spodina)-nesúhlasili s týmto režimom
· nové: 1.krát odmietajú to,čo bolo pred nimi vytvorené,odmietajú na ostatných nadviazať
•  odmietajú politiku-typické slovenské problémy (prečo sa máme zle …)
· venujú sa v básniach tomu,čo prežíva človek-jeho vnútro,intímny svet →každý človek je individum
· v ich básniach sa buď nájdeme alebo nie  
· používali základný bás.prostriedok-metaforu
· Znaky:
· Rúfus -  mal dostať Nobelovu cenu
•  krátky rozsah
•  písal filozoficky (ťažké básne ),ale filozoficky bohaté
•  témy:tradičné (láska,v čom je zmysel života,čo pre mňa znamená rodina)
•  smutné básne-pesimistické,baladické
•  každá báseň má v závere odkaz, ponaučenie
· Válek -  bol ministrom kultúry
•  dlhší rozsah
•  témy: moderné (problém vtedajšieho života )
•  písal dramatické básne-nie je tam zámer na zamyslenie
 
· Vysvetlite rozdiel medzi  básnickými trópmi a figúrami. V textoch ukážok nájdite najfrekventovanejšie trópy – metaforu, metonymiu, epiteton, prirovnanie.
· Trópy
- umelecký jazykový prostriedok
- obrazné pomenovania, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú vlastnosti z jedného javu na iný
- hranie sa s významom
- patrí tu : metafora, epiteton, metonýmia, symbol, alegoria, prirovnanie, personofikácia
· Figúry
- umelecký jazykový prostriedok
- majú estetickú funkcie
- založené na opakovaní 
- hranie sa s tvarom
- patrí tu: aliterácia - opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások za sebou idúcich slov  anafora -  opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov
 
· UKÁŽKA 1 - 1.báseň: Rúfus - A napokon láska
· V čom spočíva osobitosť básnickej výpovede Milana Rúfusa? 
· krátky rozsah
· písal filozoficky (ťažké básne ),ale filozoficky bohaté-reflexiami o láske
· téma:tradičná (predstavil rôzne podoby lásky)
· smutná báseň-pesimistická,baladická
· báseň má v závere odkaz, ponaučenie na zamyslenie - posledné 2 verše
· rým ab ab - striedavý
· silná metaforizácia
· Aké podoby lásky nám predstavil Milan Rúfus v uvedenej básni? Svoje tvrdenie podložte citátmi.
· 1.verš - láska k žene , k dieťaťu-obetoval lásku,máme ďakovať,že máme možnosť milovať
· 2.verš - láska medzi párom-láska nás sprevádza celým životom,je najdôležitejšia v živote
· 3.verš - pri pocite lásky sme v siedmom nebi,opojenie,ale môže sa rýchlo zničiť
o -láska k matke-sprevádza ho od narodenia až po smrť
· 4.verš - človek je rád,keď pociťuje lásku-to najlepšie v živote človeka,neúmyselne ubližuje
o Božia láska-je to viac,ako obyčajná ľudská láska,lebo nemôže zaniknúť
o je to láska za všetkých /Boh sa obetoval pre každého cudzieho-je to vyvrcholenie všetkého/
· autor využil všetky formy lásky
 
· 2.báseň: Rúfus - Mamin mrežovník
o Pokúste sa na základe vášho vlastného precítenia a pochopenia sformulovať hlavnú myšlienku básne.
o 1.verš - Spomienka na mrtvu matku-láska k matke,ktorú si prirovnáva k needle a k mrežovníku-vzácny ako jeho matka
o 2.verš - dnes mu ho už nemá kedy upiecť-koláč odchádza s mamou
o 3.verš - spomína,prečo matka už nie je pri ňnom-nenájde odpoveď
o 4.verš - sneží=čas pomaly plynie
o 5.verš – to čo bolo sa raz pominie a ostanú len šťastné spomienky
o 6.verš – mreža = koniec dačoho a začiatok niečoho nového-keď raz človek odíde,tak sa už nevráti
 
UKÁŽKA 2 - 1.báseň- M. Válek - Jablko

- Prečo autor prirovnáva vzťah muža a ženy k jablku?
  -lebo  báseň je o mileneckom vzťahu medzi mužom a ženou
-  symbolom tohto vzťahu je práve jablko-symbol lásky a však zároveň i hriechu

- Aké symboly v sebe motív jablka ukrýva?
Jablko=symbol lásky a však zároveň  hriechu
„Jablko zo skrine skotúľalo sa na zem“=láska sa už skončila, predstavujú zmenu, akciu, vzniká problém
 

- Aká je idea básne Jablko?
· báseň je o mileneckom vzťahu medzi mužom a ženou
- jablko=láska,vzťah-prívlastky: zaprášené-už sa nestarajú o vzťah

· zelené - vzťah je nezrelý,trpký  , čerstvý rozchod
-  muž sa chce rozísť,už má toho dosť
· muž zdvihne jablko a položí ho na stôl, ktorý predstavuje domov
-  muž túži po rodinnom teple, ktoré mu žena nie je schopná, resp. ochotná poskytnúť
· žena sa rozplače a snaží sa jablko utrieť, avšak muž je pevne rozhodnutý ,nepríjme ženinu nemú prosbu o ďalšiu šancu
· v žene vzápäti zvíťazí hrdosť, otvorí dvere a chystá sa na odchod, v tej chvíli si muž uvedomí, čo sa skutočne stalo, čo urobil, jeho zúfalý pokus o záchranu je však neúspešný
-  žena si skutočne zbalí veci a odíde, rozišli sa
· on chcel nakoniec s ňou ostať - láska nenaplnená

- „Jablko zo skrine skotúľalo sa na zem“=láska sa už skončila
- idea básne-o všetko sa treba starať / o vzťah/

· vzťah smerujúci k rozchodu
· báseň vystihuje moment rozchodu, deštrukcie vzťahu medzi mužom a ženou
 
· 2.báseň - M. VálekDomov sú ruky, na ktorých smieš plakať

- Vyhľadajte verše, ktoré sú odkazom na významné historické udalosti 20. storočia.

· 1938-rozdelenie ČSR na Čechy a Moravu a Slovenský štát-má vplyv na ich lásku
· musela odísť do Prahy,lebo mala českú národnosť
· náhly pád jablka na ostrie noža  -rozpolenie štátu a aj lásky
· Heleny sa dotkol holokaus-spaľovanie v koncentračných táboroch,systematické vyvražďovanie židov
· diktatúra (fašistická v pozadí,ale v skutočnosti nemecká)
· 2.svetová vojna (  1938-1945) 

- V akých kontextoch sa v básni objavuje motív rúk?
- ruky - zavesili profesora (samovražda)
- aj v slove náruč  - predstavuje lásku, ktorej sa profesorovi nedostalo
- ruky - ich vzťah ,bezmocnosť vo vojne,bez života
- ruky - tí čo pomáhali režimu,tak zomreli,spomienka,budú hovoriť čo bolo
- ruky - keď je problém,tak doma ti pomôžu,istota
- ruky matky-nebyť rúk matky, ktorá vychovala syna, nie sú dejiny
- ruky - moc ubližovať

- Báseň má charakter pásma. Vysvetlite prečo.
- 1.žáner modernej poézie
- väčší rozsah a polytematickosť (viac tém )
- myšlienkový pochod človeka (píše ako ho napadne)
- zakladateľ: Apolinaire
- má členitú kompozíciu-prelínanie štylistických rovín
- autor predstavuje viacero motívov – subjektívne zážitky(ľúbostné) aj objektívne udalosti(vojny)

UKÁŽKA 3 - 3.báseň - Jozef  Urban - Voda, čo ma drží nad vodou
 
· K akému žánru radíme uvedený text?
· k poppoézii  -populárna poézia
 
· Vysvetlite, čo je pre poppoéziu špecifické.
· pochádza z ľudových piesní
· je jednoduchá,určená na prespievanie
· využíva združený rým /aabb/ alebo gramatický rým /rovnaké slovné druhy sa rýmujú napr.robili,hrali
 
· Aká je ústredná tematika básne?
· láska (muž a žena=milenecká láska)
· nepoužíva interpunkčné zmamienka
· nie su presehy ( 1 myšlienka=1 verš)
 
- Uveďte ešte jedného autora, ktorého texty  radíme k poppoézii.
- Boris Filan, Kamil Peteraj
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Slovenská literatúra po roku 1945 Referát 1798 slov 4
Slovenčina Svetová literatúra po 1945 prehľad Maturita 4271 slov 0
Slovenčina Slovenská poézia po roku 1945 Maturita 1932 slov 7
Slovenčina Slovenská literatúra po roku 1945 Referát 978 slov 0
Slovenčina Svetová próza po roku 1945 Referát 1040 slov 0
Slovenčina Slovenská literatúra po roku 1945 – poézia Poznámky 1039 slov 0
Slovenčina Slovenská próza po roku 1945 Poznámky 994 slov 10
Slovenčina Svetová literatúra po 1945 Poznámky 3265 slov 5
Slovenčina Svetová literatúra po roku 1945 Poznámky 991 slov 1
Slovenčina Svetová literatúra po roku 1945 Referát 877 slov 4.1
Slovenčina Literatúra po roku 1945 Poznámky 2121 slov 4.6
Slovenčina Slovenská próza po roku 1945 Maturita 1127 slov 3.6
Slovenčina Slovenská poézia po 1945 Referát 1280 slov 7.8
Slovenčina Slovenská poézia po roku 1945 (Kostra, Horov, Plávka, Mihálik, Válek, Rúfus) Referát 1814 slov 5.3
Slovenčina Slovenská literatúra po 1945 Referát 3402 slov 5.5
Viac podobných prác (17) »
0.053