Ján Kollár a Ján Hollý

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 23.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 055 slov
Počet zobrazení: 3 004
Tlačení: 123
Uložení: 84

2. Ján Kollár a Ján Holý

Kollár a Hollý sú predstaviteľmi klasicizmu v slovenskej literatúre. Klasicizmus vznikol vo Francúzsku v 17. stor. za vlády Ľudovíta XIV a centrom dvorského života sa stal zámok Versailles. Klasicizmus pretrvával aj v 18. stor. Termín klasicizmus pochádza z latinského slova classicius a znamená dokonalý, vzorový, príkladný. Ako umelecký smer sa riadil filozofiou racionalizmu, ktorej zakladateľom bol René Descartes, známy výrokom „Myslím teda som.“ Ideálom klasicistického umenia bola rozumová disciplína a harmónia pravdy, krásy a dobra. Klasicistické umenie sa riadilo pravidlami, ktoré sa museli dodržať, ak umelci chceli, aby ich dielo bolo považované za dokonalé. Napr. dielo muselo obsahovať jasnú myšlienku, dôraz sa kládol aj na dodržanie štýlu, žánru, presnosť vyjadrovania, tragédia si vyžadovala jednotu miesta, času a deja. Žánre sa delili na vysoké (tragédia, epos, óda) a nízke (komédia, bájka). Vzorom klasicistického umenia sa stalo umenie antické, ktoré sa považovalo za dokonalé.

Ján Kollár

-narodil sa v Mošovciach, študoval v Kremnici ,BB a v nemeckej Jene
-v Budapešti pôsobil ako evanjelický kňaz
-na sklonku života ho menovali profesorom slovanskej archeológie na viedenskej univerzite
-zomrel vo Viedni
-v Jene sa zaľúbil do Frederiky Wilhelmíny Schidtovej, dcéry evanjelického pastora
-matka jej bránila vo vydaji, lebo Uhorsko považovala za barbarské
-až po smrti rodičov, po 16 rokoch mohla za ním ísť do Pešti
 
Myšlienka všeslovanskej vzájomnosti
-zoznámil sa s filozofiou J. Hedera a myšlienkou slovanskej vzájomnosti
-neskôr sa stal stúpencom austroslavizmu = politický smer slovanských politikov, kt. sa usilovali o zblíženie slovanov v rámci Habsburskej monarchie
 
Jednotný čs jazyk
-žiadal, aby sa zvyšovala vzdelanosť slovanských národov, hl. výmenou literatúry písanej len v 4 slovanských nárečiach
-Slováci mali používať češtinu obohatenú o prvky slovenských nárečí
 
Diela
Básne Ján Kollára – zbierka sonetov
Slávy dcéra – básnická skladba
O literární vzájemnosti medzi kmeny a nářečími slávskými – literárna rozprava
Národnie spievanky – zbierka ľud. básní
 
Básne Jána Kollára
-zbierka sonetov
-obsahuje vlastenecké, lyrické i ľúbostné básne
-v popredí je osobnosť s hlbokým citovým prejavom
 
Národnie spievanky
-zozbierané ľud. Piesne
-poukázal na veľké bohatstvo jazykovej a estetickej kultúry ľudu
 
Slávy dcéra
Kompozícia
- Předspěv
- 5 spevov
Vo veršoch  sa ozýva idea humanity, kt. má byť vo vzťahoch medzi národmi na prvom mieste.
 
1. Spev – Sála
-básnik spomína na krásne časy lásky k Míne v Jene. Priznáva sa, že rovnako miluje svoju vlasť a tu začne rásť a mocnieť jeho vlastenecká orientácia
-intímnu lyriku nahradil rétorickou naliehavosťou
-lúči sa s Mínou, krajom – svedkom svojej lásky
 
2. Spev – Labe, Rén, Vltana
3. Spev - Dunaj
-básnik putuje z Jeny údolím Labe do svojej vlasti, pod Tatry, k brehom Dunaja
-spomienky na Mínu sú poznačené žiaľom, bolesťou z rozchodu láska ho celkom zmenila
 
4. Spev – Léthe
-je pomenovaním slovanského neba,  kam básnik nechá vchádzať vlastencov, spisovateľov, kt. sa zaslúžili o slovanské národy, jazyk a kultúru
-sprevádza ho Mína, stala sa nadprirodzenou bytosťou, symbolom idey slovanstva, spojením pravdy, krásy, citu a viery – dcérou bohyne Slávy
-hranice medzi ľúbostnou poéziou a nadosobným sa prekrývajú
 
5. Spev – Acheron
-je pomenovaním slovanského pekla, doň posiela neprajníkov, protivníkov Slovanov
 
Verš
-Předspěv je písaný časomerným veršom
-znelky sú napísané v prízvučných trochejských veršoch
 
Prvky klasicizmu
-prvky antickej mytológie – mená, motívy, prvky racionalizmu vo vlasteneckých úvahách
-rozdelenia srdca podľa Kollára – pol Míne a pol vlasti
Prvky romantizmu
-zobrazenie citu
-vrúcne priznanie k láske
-hist. Námety
-obrazy prírody
-rozpor medzi svetom a osobnosťou básnika
-hl. hrdina obetuje svoj život za vyššie ideály, mnohokrát zomiera

Ján Hollý

- narodil sa v Borskom Mikuláši
- štúdiá: gymnaziálne (SI, BA)
  teologické (TT)
- kaplan v Pobedime a v Hlohovci
- farárom v Maduniciach – dobré podmienka pre tvorbu, písaval v prírode (hájik „Mlíč“ – pod storočným dubom)
- jeho fara vyhorela, on utrpel popáleniny
- so zraneniami a slabozrakého ho prichýlil spolužiak na Dobrej Vode, kde ho navštívili aj Štúr, Hurban a Hodža, aby sa s ním poradili v súvislosti s pripravenou kodifikáciou novej slovenčiny
 
Stal sa najvýznamnejším slovenských básnikom, ktorý používal bernolákovčinu a snažil sa dokázať, že je to jazyk porovnateľný s gréčtinou a latinčinou. Aj preto sú jeho prvé pokusy prekladateľské. (Homér, Vergílius, Ovídius). V snahe spracovať všetky antické žánre začal tvorbou eposov.
 
Diela
1)  Preklady
2)  Eposy : Svätopluk, Cirillo-Metodiada, Sláv
3)  Idylická poézia
4)  Žalospevy a ódy

Preklady
-prekladal už ako študent v TT
-prekladmi podporoval bernolákovskú slovenčinu
-využil časomerný prozodický systém (v súlade s klasicistickými požiadavkami)
-preklady antických klasikov: Homér, Ovídius, Vergílius, Horácius

Eposy
-dominuje hist. tématika – obdobie VM
-dodržiava postupy antických autorov
-patria k vysokým žánrom
-v epose Sláv vystupujú aj slovanské mytologické bytosti
Kompozícia eposu
-propozícia – krátke naznačenie deja, vyjadrenie zámeru autora
-invokácia – vzývanie Múzy
-enumerácia – predstavovanie bojovníkov
-opis boha (hl. dejová línia)
-deux ex machina – zásah bohod do deja
-ovplyvnenie udalostí zázračnými prvkami
-opis vedľajších udalostí
-peronácia – záver, zakončenie príbehu

Svätopluk
-hrdinský epos – „víťazná báseň v dvanástich spevoch“
1. spev
Svätopluk je v nemeckom žalári, prosí Boha o vyslobodenie, ten posiela ku Karolomanovi posla, kt. sa
rozhodne Svätopluka pustiť, oženiť ho so svojou dcérou a pridať mi Rastislavovu krajinu.
 
2. – 4. spev
Opisujú zápasy a hry, v kt. bojujú hl. Slovania
 
5. spev
Slavomír zvoláva starešinov a vysvetľuje, že Karoloman dal Svätoplukovi vojsko, pomocou ktorého sa má zmocniť trónu.
 
6. – 11. spev
Svätopluk na hostine rozpráva Nemcom o pôvode a dejinách svojho ľudu. Odchádza vyjednávať na Devín, aby Slovania prijali Karolomanove podmienky a zvolili si ho za kráľa. Slovania ho prehovoria, aby sa k nim vrátil a prijal kráľovskú moc. Nemci začnú dobývať hrady, rozpúta sa boj.
 
12. spev
Krutý boj vyhráva raz jedna, raz druhá strana. Svätopluk vyzve na súboj Britwalda, vojaci zložia zbrane, obaja bojujú dlho a neúprosne, Svätopluk víťazí. 
 
Zápletka – Svätoplukova zrada, dostal sa do franského väzenia proti vôli, panovník Karoloman, získanie VM ako prišiel s nemeckými vojskami pod Devín ako protivník vlastných súkmeňovcov.
 
Obrat v deji – pridáva sa na stranu slovanov
 
Záverečný súboj – Svätopluka  a najlepšieho nemeckého bojovníka, franský vojvodca uznáva svoju porážku
 
Eposy
-Cirillo-Metodiada (6 spevov) – opisuje príchod Cyrila  a Metoda na VM, ich život a pôsobenie. Označovaný aj ako duchovný epos, pretože Metod víťazí (nie bojom ale duchom) nad intrigami nemeckých biskupov.
-Sláv – panovník Tatrancov, kt. musí bojovať s Čechmi
 
Idylická poézia
Zbierka Selanky – 21 idylických básní s rôznymi témami.  Postavami sú slovenskí pastieri, kt. vedú pokojný život, venujú sa práci, spevu, tichej zábave a hrám, žijú v rovnosti majetku i postavenia. Tvoria prechod medzi epikou a lyrikou – óda, elégie. Témou žalospevu sú smutné príbehy a utriedenosť. V ódach básnik oslávil dobrodincov, priateľov a známych. Napísané v časomiere.
 
Žalospevy a ódy
çžalospevy – elégie
-téma – utriedenosť slovenského národného života, smútok a žiaľ na zradou a nesvornosťou, nad odrodičstvom
-napr. Naříkaní Rastislava, Plač Matki Slávi
çódy – chválospevy, oslavné piesne
-oslava dobrodincov, priateľov, známych
-napr. zbierka Piesne 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019