Avantgarda, smery a tendencie v medzivojnovej poézii

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 390 slov
Počet zobrazení: 1 901
Tlačení: 183
Uložení: 169

7. Avantgarda, smery a tendencie v medzivojnovej poézii

AVANTGARDNÉ SMERY 20. STOROČIA

Vznikli začiatkom 20. storočia. Termínom avantgarda (predvoj) označujeme širokú škálu ideovo-estetických programov, ktoré odmietajú mešťanstvo a jeho hodnoty. Umelci ako vzdor proti spoločnosti využívajú gesto osamelosti a odmietania, avšak nevystupujú osamelo, ale ako organizované názorovo jednotné smery (skupiny).
Základné znaky avantagardy: kolektivizmus – združovanie do smerov programotvorné úsilie  (vytváranie manifestov). Avantgarda sa rozvíja v 2 základných prúdoch: vychádza z kubizmu, cez futurizmus k abstrakcionizmu začína expresionizmom, cez dadaizmus k surrealizmu. Prvý prúd sa snaží nahradiť realitu abstrakciou, pričom druhý prúd uvoľňuje v človeku spontánnu tvorivosť, odmieta rozum, objavuje sen, podvedomie, prírodu a prirodzenosť. 

Expresionizmus

Vznikol zač. 20. stor. v Nemecku, vyznačuje sa zobrazovaním vnútorných zážitkov a predstáv jednotlivcov, využívali sa silné kontrasty a dynamickosť, po roku 1918 zobrazovali zážitky  1. sv. vojny.

Surrealizmus

Vznikol v 20. rokoch 20. stor. vo Francúzku a rozšíril sa do celej Európy. Poéziu chápali ako prelínanie sna a skutočnosti, opierali sa o psychoanlýzu, surrealostiá literatúra využívala metaforické zložky, symboly a alegórie. Surrealistická  literatúra sa zriekla pravidelného rytmu a rýmu.

Predstavitelia:
André Breton

Salvádor Dali (šanielsky maliar)

Kubizmus

Vznikol okolo r. 1910 v Paríži. Kubisti zobrazovali realitu pomocou základných geometrických útvarov. Literárny kubizmus zdôrazňoval obraz alebo slová, kt. vyvolávajú nečakané asociácie. Kombinácie obrazov uskutočňovali na základe neočakávaných spojení bez nadväznosti, básnici využívali typografické útvary, kaligramy

Ruská literárna moderna

Vladimír Majakovskij
Usiloval sa o novú poéziu. Vniesol do poézie 20. rokov svojskú grafiku verša. Obohatil jazyk o svojské novotvary, hovorovú reč a netradičné metafory. Rozbil v poézii dovtedajší literárny vkus.
TVORBA
- poéma Vojna a mier
- satirické hra Horúci kúpeľ

Petr Bezruč

Jeho básne sú výrazne epické. Vyjadrujú osobný zážitok a nenaplnený hlboký cit.
TVORBA
- básnická kniha Slezké písne - báseň Maryčka Magdonová - je sociálna balada o živote básnikov a ich rodín na Ostravsku
- báseň Ostrava - známa soc. balada
Duchovná lyrika (katolícka moderna)
Za programové vystúpenie básnikov katolíckej moderny je považovaná Antológia mladej slovenskej poézie, kt. Dilong zostavil v r. 1933. Tvorili ju mladí autori, kt. sa združovali okolo františkána Rudolfa Dilonga.
Zameriavajú sa na náboženské a národné hodnoty.
Základnou myšlienkou bolo heslo: "Služba Bohu, cirkvi, národu."
Boli pozitívne naklonení vláde vo fašistickom Slovenskom štáte počas 2. sv. vojny. Využívali náboženskú terminoógiu, symboliku, tematicky sa vracali do detstva, rodného kraja, k nenaplnenej láske.
PREDSTAVITELIA: Rudolf Dilong, Pavol Gašparovič Hlbina, Janko Silan, Pavol Ušak Oliva, Svetoslav Veigl
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017