Dráma ako literárny druh, znaky a žánre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 497 slov
Počet zobrazení: 4 207
Tlačení: 117
Uložení: 101

9. Dráma ako literárny druh, znaky a žánre

- z gr. draó - činiť, konať, uskutočňovať.
- základným znakom je neprítomnosť rozprávača
- dielo sa realizuje na javisku (divadelné predstavenie)
- dráma má spoločné znaky s lyrikou aj epikou - postavy môžu vyjadrovať svoje pocity
- dramatické žánre: tragédia, komédia, činohra, fraška, bábková hra, rozhlasová hra, TV hra, filmový scenár, opera, muzikál, pantomíma
- vznikla v starvekom Grécku
- vyvinula sa z dialógu medzi hercom a zborom (Aischylos, Sofokles)
- priamočiary dej sa odohráva na jednom mieste, od rána do večera - jednota miesta, času a deja, herci vystupovali v maskách a kostýmoch
- spojenie hudby, slova a tanca

Tragédia

Z gr. tragóidiá = capí spev (speváci boli pôvodne oblečení do kozích koží).
Najstarší dramatický žáner, hlavným znakom je boj jednotlivca alebo skupiny s nepriateľskými silami. Postavy výrazné osobnosti, hrdé a presvedčené o svojej pravde, za ktorú sú ochotné i umrieť. Žijú pre svoje ideály – ale sú osamotené, preto sa im nedarí. Umierajú, lebo sa svojich ideálov nechcú vzdať.
Predstavitelia:
Aischylos – zakladateľ gréckej tragédie, zameriaval sa na náboženské motívy, zachytával konflikt človeka a osudu. (tragédia)
   Sofokles – najväčší grécky dramatik, zaviedol tretieho herca, najvýznamnejšie dielo Antigona – konflikt medzi „premenlivými“ zákonmi vládcov a večnými pravidlami morálky. (tragédia)
Euripides – konflikt človeka s človekom, problémy aténskej spoločnosti. (komédia)

Komédia

Z gr. kómódiá = spev veselého sprievodu,
Základný dramatický žáner, ktorého podstatou je komickosť s cieľom vyvolať smiech u diváka. Konfllikt je komický, lebo hl. hrdina si buď urči nezmyselný a bezvýznamný cieľ, alebo si voli neprimerané prostriedky na jeho dosiahnutie. Komickosť je charakterová a situačná. V porovnaní s tragédiou predstavovala každodennosť, reálny život v nej prevládal nad výnimočnosťou a vznešenosťou.
Predstavitelia:
Aristofanes – najvýznamnejší antický tvorca komédie, zakladateľ politickej komédie. Vo svojej tvorbe kritizoval politikov. Bol milovaný národom pre jeho schopnosti verne vykresliť život a city. Najznámejšie dielo  Lysistrata (protivojnová satira).

Činohra

Zobrazuje závažné spoločenské problémy, základom jej dramamtického napätia bývajú rozpory medzi postavami. Hrdinami bývajú bežní ľudia. Z našej literatúry - Statky-zmätky.
 
Inscenácia - premena lit. diela na divadelné alebo TV hru.
 Na tvorbe divadelnej hry sa zúčastňujú:
- dramatik - autor divad. hry
- dramamturg - vyberá dram. diela a vytvára tzv. dramaturgický plán divadla
- režisér - vytvára celkovú koncepciu divad. predstavenia, vychádza zo scénických poznámok autora, ale vužíva svoj pohľad na dielo.
 
Uvedenie divadelnej hry
- generálka - hl. skúška pred premiérou
- premiéra - prvé predstavenie
- repríza - opakovanie hry
- derniéra - podledné uvedenie hry
 
Vonkajšia kompozícia divad. hry
- dejstvá - menšie úseky divad. hry
- jednoaktovky - diela, kt. sa skladajú len z 1 dejstva
- výstup - úsek dejstva
- monológ
- dialóg
- replika - zákl. jednotka dialógu
 
Vnútorná kompozícia DH
- expozícia - úvod
- kolízia - zápletka
- kríza - vyvrcholenie
- peripetia - dejový obrat
- katastrofa - rozuzlenie
 
Divadlo
Je najstarší druh dramatického umenia, realizujúci sa v živej interakcii herca a diváka. Divadelné umenie je kolektívnej povahy, vysoko syntetické, časopriestorové, audio-vizuálne, pokiaľ je jeho základom dráma reprodukčno-interpretačné. Divadelné umenie je predmetom teatrológie. Vzniklo v Grécku.
 
William Shakespeare
Anglický spisovateľ a dramatik, kt. žil na prelome 16. a 17. stor. Množstvo Shakespearových hier sa všeobecne považuje za jedny z najlepších hier v anglickom jazyku a západnej literatúry. Písal najmä tragédie, hist. hry, komédie a romance, kt. boli preložené do všetkých jazykov. Zobrazoval pozemský život, kt. má kladné a záporné ľudské vlastnosti. Hrdinami sú silní jedinci. V komédiách využíva situačnú komiku, zámenu osôb, viťazí láska a spravodlivosť. Jeho tvorba je na rozhraní medzi humanizmom, renesanciou a barokom.
TVORBA
- komédie - Veselé panie windsorské, Mnoho kriku pre nič, Skrotenie čertice
- tragédie, hist. hry - Kráľ Ján, Richard II., Richard III., Rómeo a Júlia
- romantické hry - Búrka, Dvaja vznešení príbuzní, Othello, Kráľ Lear, Hamlet

Hamlet

- celý názov - Tragédia o Hamletovi, princovi dánskom
- je jeho najvýznamnejšou a najčastejšie citovanou divad. hrou
- dej sa odohráva v Dánsku
Tragédia sa skladá zo 4 dejstiev.  Konflikt je natoľko silný, že umierajú všetci zainteresovaní. Táto hra je zvláštna tým, že je tu zaradenie divadla do divadla (Hamlet, hl. postava, využije hercov, napíše vlastnú hru, aby usvedčil svojho strýka a matku, že oni sú vrahovia jeho otca). V hre je jeden z najvýznamnejších monológov svetovej drámy, kt. začína otázkou: "Byť či nebyť? " Námetom pre hru Hamlet sú dánske kroniky z 12. stor. a hra o Hamletovi od dramatika Thomasa Kyda.
1. dejstvo
Hamletov priateľ Horácio sa dozvie, že na hradbách hradu sa zjavuje duch zavraždeného kráľa. Ten to oznámi Hamletovi, kt. mu neskôr neverí, ale počas noci sa stretáva s duchom svojho otca, kt. ho žida, aby ho pomstil.
2. dejstvo
Hamlet sa rozhodne, že sa bude vydávať za blázna (pomätenosť len hrá), nikto nechápe čo to zapríčinilo, začne sa čudne správať aj k svojej snúbenici Ofélii, vraica jej darčeky a listy, je z toho nešťastná a veľmi sa trápi. Kráľ Klaudius (brat zavraždeného kráľa, Hamletov strýko) sa rozhodne rozveseliť Hamleta a pozýva na hrad potulných hercov.
3. dejstvo
Hamlet sa dohodne s hercami, že zahrajú hru, kde kráľ zomiera rukou svojho brata a manželky (takto zomrel Hamletov otec), kráľovi príde zle a herci nemôžu dohrať svoje predstavenie. Kráľovná Gertrúda (Hamletova matka) príde za synom, aby sa porozprávala. Tento rozhovor si vypočuje za závesom Oféliin otec, ktorého Hamlet, mysliac si, že je tam zradca zabije.
4. dejstvo
Hamletov strýko nahnevaný posiela Hamleta do Anglicka, spolu s ním aj list pre jeho bývalých spolužiakov a priateľov, aby Hamleta zabili. Hamlet sa dozvie obsah listu, vymení ho a namiesto neho zomierajú jeho zradní priatelia. Sám sa zachráni -  zaplatí pirátom, aby ho dopravili do Dánska. Keď sa vráti, dozvedá sa, že jeho milovaná Ofélia sa zo žiaľu utopila. Na cintoríne Hamlet stretáva jej brata - Laertes, kt. vyzve Hamleta na súboj, pretože mu vyčíta, že zavraždil jeho otca a spôsobil samovraždu jeho sestri. V tomto súboji viví kráľ veľkú príležitosť ako sa zbaviť Hamleta. Vymyslí diabolský plán, hrot meča napustia jedom a víno, ktorým sa má pripiť víťazovi otrávia. Pri súboji je Hamlet ranený, zamenia sa meče, zabije Laerta, pričom sám zomiera. Jeho matka Gertrúda omylom vypije otrávené víno a Hamlet pred tým, než zomrie stači prebodnúť svojho strýka (kráľ Klaudius) a ten tiež zomiera. Jediný, ktorý to prežije je Horácius, Hamletov priateľ z detstva, kt. je akoby rozprávačom celého tragického príbehu. Novým panovníkom Dánska sa stáva nórsky princ.

Jozef Gregor Tajovský - Statky - zmätky
Vlastným menom Jozef Gregor, pseudonym Tajovský si dal podľa rodnej dediny Tajov. Pochádzal z 10 súrodencov, vychovávali ho starí rodičia. Pôsobilk ako bankový úradník a účtovník. Počas 1. sv. vojny sa dostal do zajatia na ruskom fronte, kde bojoval v československých légiách. Bol zástanca spoločného československého štátu. Patrí medzi našich najlepších slovenských spisovateľov a dramamtikov. Vo svojich dielach zobrazuje predovštkým chudobných ľudí (sluhov, učňov, siroty, ...), kritizuje sociálne pomery na dedine, kritizuje veľkú biedu, píše väčšinou monografické poviedky, kde sa sústreďuje na 1 postavu a jej utrpenie.
TVORBA
Najznámejšie poviedky - Maco Mlieč, Apoliena, Mamka pôstková, ...
Dráma - jednoaktovky : Matka, Tma, Hriech
Napísal jednu veselohru, kt. dostala názov Ženský zákon.
Najviac hrávaná je sociálna dráma v 4 dejstvách Statky - zmätky, kde hl. myšlienka je : šťastie sa neskrýva v peniazoch, ale v láske, peniaze dokážu narobiť veľa hriechu a nepríjemností.

Hl. postavy:

Ján Lavko - je chudobný, ale pracovitý sedliak, praje synovi bohatú nevestu
Žofia Lavková - je Janova manželka, je to vypočítavá a intrigárska žena
Ďuro Lavko - syn Žofie a Jana, je ľahtikárm je si vedomý, že je pekný chlap, rád chodí do krčmy a netají sa tým, že má milenku - vydatú ženu
Tomáš Kamenský - otec Zuzany, kt. nesúhlasí, aby si jejo dcéra zobrala Ďura len pre peniaze
Kata Kamenská - Tomášova manželka, tá súhlasí, aby ich dcéra uzavrela manželstvo bez lásky, pretože tento sobáš je z rozumu pre peniaze a zabezpečí jej lepšiu budúcnosť
Zuzana Kamenská - dcéra Tomáša a Katy, je to ednoduché dievča, kt. nemá vlastný názor, chce potešiť rodičov, hlavne matku, je veľmi naivná, keď si myslí, že Ďuro sa sobášom zmení
Mara a Ondrej Pálčikovci - sú to bohatí, bezdetní manželia, kt. ponúknu za prácu na ich statku a doopatrovanie Zuzane a Ďurovi celý svoj majetok pod podmienkou, že sa zoberú

Obsah

1. dejstvo
Pálčikovci, bezdetní manželia, ponúknu Zuzke, svojej neteri, že ak si zoberie Ďura a budú pracovať u nich, odkážu im celý svoj majetok. S touto svadbou nesúhlasí hlavne Zuzanin otec, pretože vie, aký je Ďuro chlap (krčma, ženy), ale nakoniec ho jeho žena presvedčí, že Zuzka tým sobášom iba získa.
2. dejstvo
Zo začiatku Ďuro seká dobrotu, pracuje na gazdovstve, čaká so Zuzanou dieťa, ale časom mu začnú chýbať kamaráti z krčmy a jeho vydatá frajerka Beta. Zo Zuzky si robí posmech a priznáva sa jej, že ju nikdy nemiloval a o ňu nestojí. Tá sa veľmi trápi, nakoniec odchádza k rodičom a Ďuro si privádza k Pálčikovcom Betu.
3. dejstvo
Na statku u Pálčikovcov sú neustále zvady, kt, vyvrcholia tým, že starý Pálčik vyhodí Betu a strieľa po Ďurovi.
4. dejstvo
Ďuro pochopil, že zbabral čo sa dalo, chce sa udobriť,  a preto sa na Vianoce rozhodne, že pôjde ku Kamenským a odprosí Zuzanu za všetko, čo jej spôsobil. Je prekvapený, keď vidí, že sa Zuzana zmenila, že z naivného dievčaťa je tvrdá žena. Zuzana mu síce odpustí, ale už sa k nemu nevráti a nedá mu ani syna.
Celá hra zostáva akoby neukončená a autor necháva na každom divákovi, aby si záver urobil sám.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.041