5. Klasicizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.02.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 025 slov
Počet zobrazení: 1 231
Tlačení: 50
Uložení: 53

KLASICIZMUS

Vznikol v 2. polovici 18. storočia na francúzskom kráľovskom dvore za vlády Ľudovíta XIV. (kráľ Slnko).
Názov pochádza z latinského slova classicus – príkladný, vzorový, dokonalý. Bohatá šľachta túžila po veľkolepom a dokonalom umení. Francúzsko bolo najvýznamnejším štátom v Európe, francúzske umenie sa stalo vzorom a francúzština módnym jazykom. Strediskami umenia boli kráľovské dvory, kráľovské akadémie.
Podľa klasicistov bol zmysel umenia v napodobňovaní prírody. Svoj vzor videli v Antike.
Osvojili si Aristotelove názory, lebo on hľadá a objavuje krásu v pravde a napodobňovaní prírody.

Zrod klasicizmu súvisí so vznikom racionalizmu. Zakladateľom je René Descartes.
Výrokom Kogito ergo sum (Myslím teda som) vytvoril predstavu človeka ako mysliacej bytosti – človeku i svetu vládne rozum a umožňuje mu poznať svet. Racionalisti verili v poznateľnosť sveta a popierali, že človek je závislý od Boha. Rozum a racionálne hodnotenie vecí sa stalo základom názorov umení. Krásne je len to, čo je rozumné a pravdivé, ideálom bol súlad pravdy, krásy a dobra.

V období formujúceho sa klasicizmu sa stal určujúcim smerom racionalizmus. Filozofický smer uprednostňoval hodnotu ľudského rozumu, myslenia a vedy.

Osvietenstvo je ideový prúd, ktorý vychádza z učenia racionalizmu, propaguje imperické skúmanie a vedecké bádanie žiada oslabenie feudalizmu, podporuje slobodu jednotlivca a bojuje proti cirkvi.

Klasicistická literatúra sa delila na:
Vysoké žánre – veršovaná tragédia, hrdinský epos
Hrdinami boli zväčša šľachtici, ktorý neváhali položiť aj svoj život za spravodlivosť.
Nízke žánre – komédia, satira
Námety brali zo života nízkych vrstiev.

Jean Baptiste Poquelin Moliére

Bol najznámejší predstaviteľ, námety bral od Lopeho de Vegu, alebo antických autorov.
Napísal 33 komédií – Lakomec, Meštiak šľachticom, Mizantrop, Zdravý nemocný, Tartuffe,..
Vysmieva sa šľachte, pokrytectvu, cynizmu,..

Lakomec je neveršovaná komédia v 5 dejstvách. Námet čerpal z Plautovho diela Komédia o hrnci.
Zachováva jednotu miesta, deja a času. Dej sa odohráva v Harpagonovom dome v priebehu 1 dňa a postavy sú meštiacke.

Harpagon – starý lakomec, ktorý túžbe zhŕňať peniaze podriaďuje všetko – vzťah k vlastným deťom, služobníctvu
i svoj citový vzťah, má 2 deti, za ženu si chce zobrať Marianu
Eliza – dcéra Harpagona, otec ju chce vydať za starého Anzelma, ona sa ale tajne zasnúbi so šľachticom Valérom
Kleant – syn Harpagona, miluje Marianu, otec ho však chce oženiť s bohatou vdovou

Do hry vstupuje prefíkaný sluha La Fléche, ktorý ukryje Harpagonove peniaze aby pomohol Kleantovi a Elize. Konflikt nastáva pri stretoch skúpeho otca a Kleanta.
Rozuzlenie je nečakané a prekvapujúce: Anzelm je stratený otec Mariany a Valéra (sú súrodenci).
Na konci sluha La Fleche sľúbi Harpagonovi vrátenie peňazí, ak sa jeho deti môžu slobodne rozhodnúť,
koho si zoberú. Harpagon dáva súhlas svojim deťom na sobáš, najmä vtedy, keď všetky výdavky zaplatí Anzelm.

Hra je napísaná v próze, čo odporuje klasicistickému vkusu.

Klasicizmus a osvietenstvo v slovenskej literatúre

Uhorsko bolo v 18. storočí vyčerpané tureckým vpádom. Hospodárstvo bolo zaostalé a nemohlo poskytovať dostatok príjmov štátu. Preto Mária Terézia podporuje obchod, modernizuje poľnohospodárstvo, zmierňuje nevoľnícke povinnosti, reorganizuje súdnictvo a zavádza všeobecnú školskú reformu.
V jej úsilí pokračuje Jozef II., ktorý vyhlásil náboženskú rovnoprávnosť (tolerančný patent).
Zaviedol rôzne reformy, zrušil nevoľníctvo, rozpustil žobravé a rozjímavé rehole, znížil počet sviatkov, zreformoval školstvo. Svojimi reformami obmedzil moc šľachty a cirkvi a vytvoril priaznivejšie podmienky pre rozvoj priemyslu a obchodu. Jozef II. podporoval vzdelanie, meštianstvo, zaujímal sa o ľud, a tým nepriamo vytváral priaznivejšie podmienky pre formovanie národného povedomia Slovákov. Obdobie utvárania novodobého slovenského národa nazývame národné obrodenie. Jedinou oporou našich buditeľov (najmä kňazi a učitelia) bol ľud.
Slovenské národné obrodenie má 4 fázy (1780 – 1849).

Zrušenie cenzúry v roku 1781 umožnilo čulejší národný a kultúrny život v Uhorsku. Vydávajú sa svetské knihy, almanachy, časopisy, prinášalo nové vedecké poznatky.

Anton Bernolák

Bol kodifikátorom (1787), narodil sa v Slanici, študoval teológiu v Trnave, Viedni, Bratislave.
Bol kaplánom v Čeklísi a 16 rokov pôsobil v Nových Zámkoch ako dekan a školský správca, zomrel a bol pochovaný v Nových Zámkoch. Za základ spisovného jazyka si vzal hovorový úzus (zvyk) trnavských vzdelancov a doplnil ho niektorými prvkami z rodného nárečia. Svoje rozhodnutie odôvodnil v pravopisnej príručke Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách.
Zaviedol fonetický pravopis, gramatickú stavbu slovenčiny vyložil v spise Grammatica slavica.
Zostavil aj 6-zväzkový porovnávací slovník Slovár Slovenskí – Česko – Latinsko – Nemecko – Uherskí.

Juraj Fándly

Bol priam vzorovým príkladom obetavého vlastenca. Napísal 1. knihu vydanú v bernolákovčine a tá sa nazýva Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom. Napísal ju pre mladých bratislavských klerikov, aby ich informoval o cirkevných reformách Jozefa II. Kniha je osnovaná ako rozhovor medzi mníchom zrušenej rehole Atanáziom a čertom Titinilom. Autor teda vysvetľuje príčiny zrušenia kláštorov a žobravých mníchov, kritizuje spoločenské pomery a súhlasí s reformami Jozefa II. Poukazuje na negatívnu úlohu cirkvi, vyčíta jej kultúrnu zaostalosť a nevedomosť roľníctva. Fándly uviedol do literatúry satirický dialóg. Dielo obsahuje poučenie a vtip. Cirkev odsúdila prvé 2 zväzky, Fándlymu zakázala písať a odsúdila ho na 14 dní do väzenia. Veľmi ostro ho napadol aj Jozef Ignác Bajza.
Fándly sa neskôr venoval práci v učenom tovarišstve a vydával ľudovo-výchovné spisy.

Piľní domajší a poľní hospodár – vyzýva národ aby si uvedomil svoje dejiny a vyzdvihuje C-M tradíciu.

Zelinkár – dáva v nej rady kedy zbierať byliny aké majú účinky a aké je ich využitie.

Jozef Ignác Bajza

Narodil sa pri Žiline, študoval teológiu vo Viedni, pôsobil ako farár v Dolnom Dubovom, dostal sa do sporu v bernolákovcami. Má 2 prvenstvá v slovenskej literatúre, ako prvý sa pokúsil uzákoniť jazyk, ten sa však neujal (dlhé súvetia, zmenený slovosled). Vo svojom diele nastoluje pálčivé otázky súčasného života – náboženské, národné a sociálne. Ako prvý uviedol do literatúry nový literárny žáner – román.

René mládenca príhody a skúsenosti je 1. román. Je napísaný západoslovenským nárečím a pravopisom, ktorý Bajza sám navrhol, má formu denníka a listu. Napínavosť deja zvyšuje autor postupným odhaľovaním a príčin konania v 2 dejových líniách súčasne. Hrdinovi dal meno René (znovuzrodený), teda už názvom chcel povedať, že ide o človeka s novým zmýšľaním. René je prototypom osvietenstva, jeho konanie determinuje túžba, ktorej podriadil aj svoj osobný život. Román má 2 zväzky:

  1. René je synom bohatého benátskeho kupca. Na cestách za obchodom po východných krajinách ho sprevádza učiteľ Van Stiphout. Po stroskotaní lode sa René dostáva do otroctva do Egypta. V Káhire vyučuje európskym mravom dcéru mohamedánskeho patriarchu Hadixu. Tá sa do neho zamiluje. René je odsúdený na trest smrti za potupenie mohamedánskej viery. Všetko sa vysvetlí a René si napokon odvedie Hadixu.
  2. René sa so svojim učiteľom dostáva na Slovensko. Spoznáva život meštianstva, šľachty, chudobných ľudí. Prechádzajú po dedinách, kde majú možnosť spoznávať život, zmýšľanie, kultúrne a sociálne pomery. Navštívia fary oboch vyznaní, sedliacku svadbu, židovského krčmára. Koniec románu chýba.

Slovenské dvojnásobnéepigrammata je dvojzväzková kniha epigramov, kritizuje ľudské slabosti a city ľudí (lakomstvo, hnev, opilstvo).

Proti Bajzovi vystúpili Bernolák a Fándly a vyčítali mu, že nepoužíva bernolákovčinu. 

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#850 6.0 Biturbo Coup #komedia o hrnci #5. otázka klasicizmus v slovenskej literatúre

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017