Slovenská poézia po roku 1945

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: mat32
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.08.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 737 slov
Počet zobrazení: 24 313
Tlačení: 890
Uložení: 1 275
Slovenská povojnová literatúra
Poézia
- doznieva tvorba davistov
- rezonuje vojnová a neskôr povojnová téma
- skupina nadrealistov prechádzala k intímnej až spoločenskej poézii
- formuje sa skupina R-10; autori, ktorí sa zaoberajú tradičnými témami(láska, domov,...), tradicionalisti
- 50. roky poznačené schematizmom- autori museli tvoriť podľa ideovej schémy
- v 60. rokoch začala prenikať do poézie svetová avangarda(Rúfus, Válek), poézia, poézia sa posúva preč od schematizmu
Trnavskí konkretisti:- ústrednou postavou bol Feldek
- do popredia išla zmyslová skúsenosť
- vychádza z avangardy, v popredí bol subjekt bez ohľadu na
spoločenskú situáciu
- 80. roky poznačené existencializmom- človek cez vlastné pocity vnímal zložitosť doby
- v 90. rokoch sa formuje generácia nových autorov, moderných

Ján Kostra
Život:
- básnik, prekladateľ, esejista
- písal pre deti
- jeden z najväčších lyrikov
- vplyv proletárskej poézie(Wolker, Novomeský)
- člen skupiny R-10
Dielo: Hniezda
- prvotina
- tradičné témy, subjektívna lyrika
Slniečko septembra
- spomienky na detstvo, prvý deň v škole
Moja rodná
- tematicky nadväzuje na prvú
- erotický náboj, motív vojny
- zaoberá sa aj spoločenskou situáciou
- v žene zosobňuje domovinu
Moja rodná
- využíva princíp kontrastov(mesto- dedina), metafory(príroda)
- téma domovina
Demobilizácia
- odovzdanie sa Nemecku
obdobie 1939-1945:- témy si subjektívnejšie, snaží sa o vnútornú harmóniu
- hľadá krásu a nachádza ju v erotike, prírode
Ozubený čas
- zbierka poznačená smútkom a pesimizmom
„Môj hrad je smútok opevnený“, dostáva sa do rozporu s dobou, ktorá bola krutá, túži po kráse
Puknutá váza
- podobne ladená ako Ozubený čas
- rozjíma nad zmyslom poézie, stráca istoty

Ave Eva
- v centre pozornosti je žena, vyzdvihuje úlohu ženy, materstvo, cítiť erotický náboj
- všeobecná platnosť na ženy, oslava ženy a ženstva
- lyrická poéma
- jambická stopa(neprízvučná slabika je prvá)
Presila smútku
- prevláda pesimizmus(povojnové obdobie)
Už smútok preteká
- človek sa mu nezdá človekom za to, že pripustil vojnu
Javorový list
- tradičné témy, ovplyvnený socializmom
- námet zo Sovietskeho zväzu(vyslovuje obdiv k Makovickému)
Šípky a slnečnice
- podobný motív ako predchádzajúca
- prírodná lyrika

Schematické zbierky
:

Na Stalina
Za ten môj
Každý deň
Každý deň
- témou je človek, medziľudské vzťahy
Len raz
- clivota, smútok, melanchólia
- opiera sa o vnútorné zážitky, princípy analýzy a reflexie

Pavol Horov
Život:
- básnik, prekladateľ, publicista, učiteľ
- prvé verše publikoval v časopisoch Lúč, Svojeť
- sympatizoval s nadrealistami (tým napríklad, že nepoužíval interpunkciu) nebol členom ich skupiny
- viac ako o osobných problémoch písal o problémoch doby
- ovplyvnila ho tvorba J. Wolkra, L. Novomeského a česká moderná poézia
- tvrdý odpor voči vojne a nezmyselnému vojnovému utrpeniu ľudstva
- rodný kraj, matka
Dielo: Zradné vody spodné
- prvotina
- delí sa na dve časti: Mimóza(intímna lyrika) a Na sklonku(spoločenská lyrika)
- odsudzuje vojnu, jej besnenie a verí, že všetko raz skončí a nastane opäť mier a láska v ľuďoch
Nioba matka naša
- antický motív
- Nioba symbol utrpenia
- Na Horova doliehala vojnová skutočnosť, žiaľ matiek
- Má tri časti: Nioba matka naša
- naturalistické obrazy vojny
- zobrazuje utrpenie žien
Nápisy na hroby
- cykly sonetov
- robí paralelu s Krvavými sonetmi

Trhlinou krvi
- osobné stanoviská
- oázu nachádza v besnení- láska k matke
- začína sa upínať na budúcnosť
Návraty
- opúšťa tému vojny
- zaoberá sa osobnými témami- smrť otca, domov- svet
Návraty, Zemplínske variácie
- umelecká autobiografia, vyznanie lásky Zemplínu
- využíva pátos
Defilé
- témou je vojna a utrpenie, ktoré sa nemá vrátiť
Moje poludnie
Slnce nad nami
- poznačené schematizmom a budovateľským úsilím
Vysoké letné nebe
- zbierka návratov do rodného kraja
Korály z Janova
- zachytáva zážitky z Talianska
- zamýšľa sa nad svojou tvorbou, ale i tvorbou iných autorov
Ponorná rieka
- reflexívna lyrika
Z posledných

Andrej Plávka
Život:
- tradicionalista, témy SNP, pochádza z Liptova- téma
Dielo: Z noci i rána
- prvotina
- prikláňa sa k tradičnej poézii
- viaceré z básní sú balady
Vietor nad cestou
- prikláňa sa k modernejším témam, trápi ho civilizácia, všeobecné problémy
Tri prúty Liptova
- vlastná poetika, koncepcia
- vychádza z legendy o Svätoplukových prútoch
- prúty- láska k ľuďom, láska k prírode Liptova, história, tradície
- uvedomuje si ťažké podmienky na Liptove, sociálnu biedu
- celou zbierkou rezonujú prekrásne opisy liptovskej prírody
- má tri časti: Návraty
- spomína na tradície, zvyky Liptova, láska k domovu
Pri kozube
- spomína históriu Liptova, tradičné motívy, jánošíkovský motív
Tieseň krásy
- krása Liptova, láska k domovu(leto, žatva)
- básne pôsobia ako lyrika v epike a epika v lyrike
Po rokoch
- vracia sa k žene Liptova
- neskôr spolu s Troma prútmi Liptova to vyšlo ako Liptovská píšťala

Ohne na horách
- SNP, vlastné skúsenosti
- Sylabickosť(rovnaký počet slabík)
Na troskách

Schematické zbierky:

vyzýva ľudí, aby si vybrali dobro či zlo
Domovina moja
Zelená ratolesť
Sláva životu!
Vyznanie
- umelecký odkaz, vyjadruje zmysel svojej poézie
Testament
- odráža sa tu jeho vyrovnanosť, múdrosť, rozhľadenosť
- spomína na detstvo, na výhry, ale i prehry
- základné ladenie sú osobné momenty
- dôležité miesto má príroda, rozumie šumeniu vetra, prírode
Životopis
- spomína na svoj život
Testament
- skôr, než sa zmieri so smrťou, píše svoj testament
- chcel by sa pozrieť do budúcnosti(Silvester 1999 a ráno 2000)
- je to ako narodenie malého dieťaťa, zrod niečoho nového, krásneho

Vojtech Mihálik
Dielo: Anjely
- debut, má meditatívny charakter
- témy: utrpenie, poznanie, láska, sociálne postavenie človeka
Plebejská košeľa
- naznačil smerovanie zbierky- schematizmus
Spievajúce srdce
Ozbrojená láska
Neumriem na slame- patetická, signalizuje posun autora
Archimedove kruhy
Tŕpky
- rôzne podoby žien, všíma si údel žien(staroba, vdovy, bezdetné žený, nešťastné manželstvo...)
- ženy majú často ťažší údel ako muži
- básne sú výkriky do uvedomenia mužov voči mužskej hrubosti, predsudkom
Krájanie- opustená žena
Vdovy- vdova mala ťažký život s manželom, smrť muža- vyslobodenie
Starenky učiteľky- údel stareniek, zgrupovanie na priedomí
Návraty z pôrodnice- vnorené časti prózy, túžba ženy po deťoch- nechcené dieťa
- dieťa vždy ženu ovplyvní
Vzbúrený Jób
- filozoficko-reflexívny útvar
- obsahuje lyrické, epické, dramatické pasáže
- vystupujú tu postavy Stvoriteľ, Satan
- biblický spor človek-Boh
- obrazy vzbury, pokoja
- motívy idealistický a naturalistický názor
„ Som ľudstvo, ustúp“
Appasionata
- „beethovenova soneta“
- téma:- život, láska, heterosexuálny vzťah
- tri časti
- prvá a tretia časť sú reflexívnou lyrikou
- naznačuje aj plytkosť heterosexuálneho vzťahu, jeho nedoriešenie, ako keby rezignoval na lásku(prvý pohľad)
- pridáva milovanie, šťastie(druhý pohľad), vyslovuje postrehy, ako má človek získať šťastie
„Keby šťastie prišlo, keď my chceme,
keby láska vzbĺkla na rozkaz,
nebolo by šťastia v tepnách zeme,
ani lásky nebolo by v nás“
- druhá časť má epické jadro- príbeh Gercena a jeho tajnej lásky v Paríži(manželský trojuholník)
Útek za Orfeom
- pohľad na lásku, ktorá je ironická, sarkastická, sebazničujúca
- jadro tvoria myšlienky „úteku“ za životom, za láskou, za milovaným
- paródia na dávneho Orfea, ktorú prirovnáva k situácii básnikov
Sonety pre tvoju samotu
- je tam tiež ľúbostná poézia, láska sa mení na erotický cit
- básne staršieho dátumu
- snaží sa zachytiť nevšedné životné okamihy
Čierna jeseň
- reakcia na ´68
Erotikon
- výber z ľúbostných veršov
Velebný pán z Maduníc(Hollý)
- venovaná J. Hollému

Milan Rúfus
Život:
- narodil sa v roku 1928
- vyštudoval filozofické fakultu
- pôsobil ako pedagóg
- poznačená tvorba ľudovosťou
- tvorba má rustikálny charakter
- témou je aj jeho postihnuté dieťa, jeho najbližší
- básne plné citu
Dielo: Až dozrieme
- prejavuje sa ako zrelý básnik
- rodina, príroda, domov, problémy sveta
Rakvy z Vietnamu
- rozhovor lodníka a ministrom
Vyznanie
- rodný kraj a ľud
- Rúfus sa vždy stavia na stranu trpiacich a úbohých
Chlapec
- cyklus básní

Chlapec maľuje dúhu
- prejavuje sa ako básnik „tichoústy“(vystupuje proti spoločenskému zlu a nespravodlivosti svojimi básňami, silou svojich myšlienok vyzýva ľudí, aby sa zobudili z „hrošieho“ spánku)
Zbohom pán Baudelaire
- Rúfus sa hlási k vyznávačom „Kvetov dobra“
Kontemplácie
- rozprávajme to, čo cítime
- človeka hodnotí veľmi vysoko a seba hodnotí veľmi skromne
Triptych
- skladá sa z 3 častí
- sem zaradil cyklus Chlapec
- ďalšou časťou je výber básní Až dozrieme
- treťou časťou je V zemi nikoho
- prináša do poézie novinku; malú zavretú báseň
malá zavretá báseň- často krát tvorí básne, ktoré obsahujú 1 až 2 verše a majú všeobecnú platnosť
- umelecky prepracované, na malej ploche je schopný vyjadriť sa k veľkým veciam
Zvony
- tradičné témy, zaznieva smútok
- osobné myšlienky zovšeobecňuje
- spätosť z rodným krajom, ľudom
- ľutuje pracujúcich ľudí
- staroba, smrť, zrod života
Sloboda
- každý má danú svoju úlohu
- básne sú krátke, využíva metafory
Zvony detstva
- prechod od detstva k dospievaniu
Stôl chudobných
- myšlienkovo nadväzuje na Zvony- roľnícky život, húževnatosť a skromnosť dedinského človeka
Ľudia v horách
- vznikla v spolupráci s umeleckým fotografom Martinčekom
- fotky sú dopĺňané lyrickým textom
Hudba tvarov
- vznikla v spolupráci s akademickým maliarom Ľ. Fullom
- dopĺňal umeleckým útvarom jeho obrazy
Kniha rozprávok
- prebásnené ľudové rozprávky od Dobšinského
Čítanie z údelu
- cíti starobu, hodnotí svoju tvorbu
- zaoberá sa spoločenskými problémami
- tradičné témy
Mama dnes
- venovaná jeho matke
Potichu o Zuzanke
- čo bude, keď sa pominú
- venované manželke
Vážka
- láska k domovu
- básne venované slávnym osobnostiam
- čerpá z prírody
Žalmy o nevinnej
- venované dcére
- krátke básne, kde sa rozpráva s Bohom
literárne eseje: O literatúre
Štyri epištoly k ľuďom
Človek, čas a tvorba
Tvorba pre deti: Modlitbičky, Nové Modlitbičky
Môj pamätníček

Miroslav Válek
Život:
- pôsobil ako redaktor viacerých časopisov
- štátnik, minister kultúry, komunista
- schematizmus, ale bral ho ironicky
Dielo: Dotyky
- debut, ktorý vyvolal veľký ohlas kritiky
- táto prvotina naznačuje príchod už sformovaného básnika
- téma: spoločenská ( vojna )
- v centre stojí lyrický hrdina
- v mnohých básniach prežíva smútok a sklamanie
- zaznieva tu vzťah muža a ženy
- delí sa na 2 časti
Estetika
- vojna a básnik
Dotyky
- túžba po láske a žene
Jablko
- rozchod
Príťažlivosť
- rozoberá zložitosť modernej doby
- tematicky nadväzuje na prvú zbierku
- melanchólia, vojna a básne majú v sebe vložený „mikropríbeh“
Domov sú ruky na ktorých smieš plakať
- najslávnejšia báseň
- tragédiu vojny demonštruje na krachu vzťahu 13-ročného dievčaťa, ktorá zahynula
„Domov sú ruky na ktorých smieš plakať.
Skryjú tvoju tvár vlhkú od potu a od sĺz.
Môžu pritúliť zachrániť a zohriať.
Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť“
Slnko
- slnko stačí k životu ...
Nepokoj
- autor tu hľadá rovnováhu medzi svetom a prírodou, rovnováhu vo vnútri človeka
Zabíjanie králikov
- V nedeľu poobede sa vyberieme zabíjať zajace ...

Milovanie v husej koži
- 12 básní v ktorých zaznieva melanchólia
- filozoficky ladené
- témy: láska, vojna, príroda ...
- využíva tu satiru a iróniu
Z absolútneho denníka I.
- uvažuje o zmysle smrti
Skaza Titaniku
- udalosti 20. storočia, každý deň sa udeje niečo zlé
Óda na Boha zvierat
- nie sú to oslavné básne
- prihovára sa k bohu zvierat
- porovnáva prírodu a civilizáciu
Óda na lásku
- pravá óda na lásku
Skľúčenosť
- snaží sa izolovať od zlého sveta, v ktorom sa ťažko žije
Slovo
- venované KSS
- pásmo
Z vody
- cyklus básní
- intímna téma a ľúbostná lyrika, reflexie
Do tramtárie , Veľká cestovná horúčka
- pre deti

Trnavský konkrétisti
- odmietnutie konvencií a tradicionalizmu
- ešte sa im nadáva aj „Zmyslový konkrétisti“
- vyslovili právo na experiment, požiadavky myslovej konkrétnosti a dávali dôraz na metaforu
- hlásili sa k Európskej avantgarde
- Básne: - sugestívnosť básnického obrazu, bohaté metafory
- reťazenie asociácií, objekt básne => Jazyk ( experimentovanie z jazykom )
- Rozpor medzi vyhlasovanými spoločenskými ideami a skutočnou realitou
- Predstavitelia: Feldek, Stacho, Ondruš, Šimonovič, Mihalkovič
Jozef Mihalkovič
Život:
- narodil sa v roku 1935
- príslušnik skupiny konkretistov
Dielo: Ľútosť
- prvotina
- stvárnil predovšetkým zážitky z detstva, z rodiny žijúcej na vidieku, prvé citové vzplanutie, dotyky s prírodou, svet hodnôt prostého človeka
- usiloval sa zachytiť historické témy
Zimoviská
- opiera sa o poznanie života na dedine
Albá
- výber z básnikovej predchádzajúcej tvorby
Kam sa náhlite
- téma mesta, života v ňom a na sídlisku- nová téma
Ján Šimonovič
Život:
- narodil sa v roku 1939
- zomrel v roku 1994
- jeho básnické dielo je spomedzi všetkých konkretistov najrozsiahlejšie
Dielo: Pyramída
- motivicky rôznorodá poézia
- domov, jeho vzťah k otcovi a matke, dospievanie
Obrazotvorná lúka
- z tematického hľadiska je možno ešte o čosi pestrejšia ako prvotina
- zobrazené napätie, ktoré vzniká v spolužití muža a ženy
- hovoria najmä o ľudskej psychike, o tom, čo lyrický subjekt prežíva
Krk ľalie
- Šimonovič do popredia vysúva sociálnu problematiku súčasnosti, pričom sa polemicky stavia k novej politickej situácii po roku 1989
Ján Stacho
Život:
- narodil sa v roku 1936
- zomrel v roku 1995
- experimentátorstvo Stachovej poézie, ktoré však v konečnom dôsledku prestalo byť pokusom, spočíva v tom, že básnik zoslabil, či miestami takmer anuloval väzbu metafory na realitu, ktorá by sa mala dať odhaliť za básňou
- kritika vyčítala nedostatočnú zrozumiteľnosť, uzavretosť básne samej do seba
- Stachova poézia odráža skutočnosť nepriamo, komplikovane
Dielo: Svadobná cesta
- Prvotina

Dôraz na metaforu, typická stachovská symbolika: telo, oheň, plameň, viera, voda, prach

Popri voľnom verši je v zbierke aj mnoho básní napísaných stroficky a rytmicky organizovaným a rýmovaným veršom
Dvojramenné čisté telo
Zážehy
Apokryfy
Z prežitého dňa
- kniha rýmovaných, metricky presných štvorverší a sonetov
Ján Buzássy
Život:
- narodil sa v roku 1935
- v popredí jeho básnického záujmu je situácia človeka tvorcu, jeho vzťah ku kráse a umeniu
Dielo: Hra s nožmi
- verše, ktorými sa uviedol, boli znepokojujúce a provokujúce
- vyprovokovať čitateľa k zamysleniu sa nad súčasnosťou
- tradičné témy(epické)- láska, príroda, smrť
- obava o osud ľudstva i jednotlivca
Škola kynická
- polytematickosť a polymotivickosť ako jedna z najcharakteristickejších vlastností Buzássyho poézie
Krása vedie kameň
- básnik sa často vyjadruje prostredníctvom symboliky, ktorá má korene v antickej filozofii, dejinách a mytológii
Rozprávka
- pokus vytvoriť na základe tradičných žánrov a postupov moderný básnický tvar
- nadväzuje na jednu z foriem antickej poézie- bukoliku a cez ňu na slovenský literárny klasicizmus
Znelec
- ústrednou témou je hudba, cez ňu sa vyjadruje k podstate a zmyslu umenia
Rok
- prelínanie prírodných motívov
Lýdia Vadkerti- Gavorníková
Život:
- narodila sa v roku 1932
- od počiatku sa formovala nezávisle
- jej tvorba predstavuje iný typ poetiky. Aj v nej zohráva významnú úlohu asociatívnosť, bohatá metafora
Dielo: Pohromnice
- debut
Totožnosť
- stvárňovanie ženy v rozličných situáciách
Kolovrátok
- moderná lyrickoepická básnická skladba, vzťah muža a ženy
- naznačenie základného myšlienkového a tematického jadra, ktoré sa potom vinie celou poetkinou tvorbou
- jedna jej línia sa zameriava na zobrazovanie domova, ktorým je v jej prípade vinohradnícky kraj, kde vidieť a cítiť stopy ťažkej práce. Tému domova a práce zväčša nemožno vo Vadkerti-Gavorníkovej poézii od seba oddeľovať
- druhú líniu tvoria ďalšie kľúčové témy: vzťah muža a ženy, láska materstvo
Kameň a džbán
Piesočná pieseň
Trvanie
- protest proti vojne vo Vietname
- príznačným sa stáva tvorivé využívanie symboliky viažucej sa na vinohradníctvo, uplatňovanie motivických elementov a kompozičných princípov ľudovej slovesnosti v modernom básnickom jazyku
Víno
- vinohradníctvo
Hra na pár- nepár
Osamelí bežci
- vznik v 60. rokoch
- skupina troch autorov, z ktorých je každý individualistom
- podobnosť s beatnikmi(vystupovali proti konvenciám, tradícii)
- tvorba pôsobí provokatívne
- odmietajú tradičné hodnotý okrem trnavských konkretistov, Válka a Rúfusa
- chceli jedinečnosť v literatúre, potreba presadiť jedinečnosť vlastnej osobnosti
znaky poézie:
- obrazný jazyk(metafory, obrazy)
- nová originálna poetika, rozvíjali viac významnosti
- často veľmi zložitá, často nezrozumiteľná poetika
- abstraktné metafory, voľný verš, symboly, nepravidelné strofické usporiadanie
- autori využívajú metódu voľného plynutia obrazov a myšlienok
- dôležitý je motív pohybu, premiestňovania, potreba zmeny
Ivan Štrpka
Život:
- narodil sa v roku 1944
- básnik, esejista, prekladateľ, textár
Dielo: Krátke detstvo kopýjnikov
- prvotina
- fantazijný svet detstva
- historické etapy ľudstva, moderné podoby civilizácie
- básne sa vyznačujú bohatou metaforikou, voľným veršom, časté využívanie zátvoriek
- komplikovaný, zložitý jazyk
- ťažko určiť témy básne
Tristan tára
- využíva hru so slovami
Peter Repka
Život:
- narodil sa v roku 1944
- básnik, publicista
- žije v Nemecku
Dielo: Sliepka v katedrále
- tematicky aj motivicky rovnorodá
- - využíva slovnú hru, provokujúca zbierka, odpor voči spoločenským konvenciám
- vyjadruje akési ohrozenie človeka vo vtedajšej dobe
Že-lez-ni-ce
- motív pohybu, výpoveď o prítomnosti
- cestovanie do nejakého cieľa, autor vytvára lyrický subjekt, púť ľudskou dušou
Priateľka Púšť
- výber
Ivan Laučík
Život:
- narodil sa v roku 1944
- básnik, esejista, pedagóg
Dielo: Pohyblivý v pohyblivom
- trápia ho problémy civilizácie, vysmieva sa ľudskému pachteniu za technickým pokrokom na úkor prírody
Sme príbuzní na začiatku
- tri cykly
- - motív, že na začiatku boli všetci príbuzní, no postupne pod vplyvom moci sa z nich stali nepriatelia

Štefan Moravčík
Život:
- narodil sa v roku 1943
- charakteristickým znakom moravčíkovej poézie sa stáva erotika
Dielo: Slávnosti baránkov
- debut
- nadväzuje na ódický vzťah k prírode, aký je v Hollého Selankach
- využíva moderný spôsob výstavby básnického obrazu
- tri dominanty jeho básní: príroda, žena erotika
- pri spracovaní všetkých tém básnik využíva voľný, nerýmovaný aj rýmovaný verš, slovnú hru, novotvary, nárečové prvky
- sugestívne čitateľovi približuje vôňu zeme, prírody, jej zvuky, tvary, atmosféru
- príroda na lyrického hrdinu pôsobí veľmi senzitívne, vzrušujúco
- neologizmy
- autor načiera do rôznych jazykových prameňov: do rodného záhoráckeho nárečia, do bernolákovskej slovenčiny(najmä J. Hollého), hovorovej reči, ľudovej piesni, rozprávky, povesti i čestiny
- venuje sa aj písaniu prózy, aj pre deti
O veľkej nezmyselnosti bielych ovečiek
- prehĺbil sa v nej básnikov zmysel pre slovnú hru a úsilie objavovať nové možnosti jazyka
Čerešňový hlad
- rustikálny základ
Maľované jarmá
- vyvrcholenie jeho tvorby
- ľúbostná, prírodná, verše odsudzujúce vojnové krutosti
Tajná kniha Záhorákov
- próza
- stvárňuje život jednoduchých ľudí na rodnom Záhorí
- prevládajú humorné polohy
- v básniach zaznievajú najmä melancholické až smutné tóny
- pesimizmus
- básne venované láske, hľadanie porozumeniu, o matke
Ján Švantner
Život:
- narodil sa v roku 1949
Dielo: O snežnom srdci
- debut
- základom sa stali spomienky na detstvo, krása prírody, jej tajuplnosti
- vypovedal cez tieto témy o vlastnom vnútri, vlastných citoch, bolestiach
Hviezdny úder
- prehodnocuje kladné i záporné stránky života
Neviditeľná hudba
- ľúbostné verše
- láska sa tu však zväčša nezobrazuje ako radostné, šťastné prežívanie, ale ako čosi, čo spôsobuje bolesť, utrpenie, citové nenaplnenie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041