Slovenská stredoveká literatúra 800 - 1500

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 456 slov
Počet zobrazení: 52
Tlačení: 4
Uložení: 6

Slovenská stredoveká literatúra 800 - 1500

Veľkomoravské obdobie

800 - 1000

Veľkomoravská ríša /833- 906/

Kniežatá Rastislav a Mojmír museli bojovať proti politickému a kultúrnemu vplyvu Východofranskej ríše, ktorý upevňovali franskí kňazi latinskou liturgiou /nezrozumiteľnou nášmu ľudu.

Rastislav žiada pomoc u cisára Byzancie Michala III.

  1. 863 vyslal na VM misiu vedenú solúnskymi bratmi Konštantínom a Metodom.

Konštantín zostavil z malých písmen gréckej abecedy prvé slovanské písmo - hlaholiku

a spolu s Metodom priniesli prvý slovanský a bohoslužobný jazyk - staroslovienčinu

(vypracovaný na základe macedónskeho nárečia starobulharského jazyka).

Misijná činnosť marila úsilie franských feudálov o nadvládu na VM, a tak oboch bratov obvinili pred pápežom z bohorúhačstva.

  1. 867 sa vypravili do Ríma obhajovať slovanskú bohoslužbu pred pápeža Hadriána II. proti tzv. trojjazyčníkom (uznávali len hebrejčinu, gréčtinu, latinčinu ako bohoslužobné jazyky).

Pápež Hadrián II. povolil staroslovienskú liturgiu a Metoda vymenoval za arcibiskupa.

Konštantín vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a tam zomrel.

Metoda na ceste späť uväznili vo Franskej ríši.

Na VM sa stal vládcom Svätopluk.

Franskí kňazi získali dôveru Svätopluka. Po smrti Metoda pápež Štefan V. zakázal slovanskú bohoslužbu 885.

Svätopluk sa priklonil k latinskej liturgii a väčšina žiakov musel ujsť do Bulharska, Čiech, na Kyjevskú Rus.

Žiaci Konštantína a Metoda vytvorili z veľkých písmen gréckej abecedy cyriliku.

TVORBA

  1. Prekladová literatúra:

vznikla na VM, Konštantín a Metod preložili:

misál /omšová kniha/, evanjeliá /NZ/, breviár /modlitebná kniha pre kňazov/, žaltár /zbierka žalmov/, spevník, Súdny zákonník pre svetských ľudí, Skutky apoštolské, časť SZ, modlitby

  1. Pôvodná tvorba:

vznikala na VM a v Bulharsku

Konštantín Proglas - prvá slovanská báseň

- veršovaný predslov k prekladu svätého evanjelia

- "lutna podobenstiev"

- patetický /vzletný/ vášnivý chválospev písma, obhajoba knižnej vzdelanosti

- nielen stredoveká chvála, ale aj básnikova výpoveď, názory a predstavy

- má rétoricko-kazateľský charakter /zdvihnutý prst/

- epanastrofa - opak. slov na konci jedného a na zač. druhého verša

- epizeuxa - to isté slovo opakujúce sa viackrát za sebou

- anafora - opak na začiatku veršov - vytvára napätie

idea: Človek bude plný, ak pochopí slovo

Moravsko-panónske legendy

legenda = veršovaný alebo prozaický epický žáner s náboženskou tematikou. Obsahuje životné príbehy svätcov so zázračnými a fantastickými prvkami. Hl. postavou je vždy svätec, ktorý veľa trpí a znáša všetky ťarchy pozemského života za odmenu v posmrtnom živote.

Život Konštantína

autor: Kliment , 18 kapitol

- detstvo, štúdium, múdrosť, činnosť Konštantína

- obšírnejší, filozofickejší, teologickejší, legendovejší ako ŽM

Život Metoda

autor: Gorazd, 17 kapitol

- viac životopisných faktor

- činnosť Metoda na VM

- obsahuje hist. dokumenty o schválení slovanskej liturgie a vymenovaní Metoda za arcibiskupa

- kratšia, epickejšia, vecnejšia, má menej legendových čŕt a niet v nej prvkov zázračnosati

  1. staroslovienske pamiatky:

hlaholské: Zografský kódex /štvorevanjelium, životopisy svätých podľa cirkevného kalendára/ Mariánsky kódex

Assemaniho kódex /evanjeliár a kalendárium

Sinajský žaltár

Sinajské euchológium /najstaršia modlitebná knižka/

Pražské hlaholské zlomky /omšové hymny, čšasť bohoslužieb vých. obradu/

cyrilské: Suprasliensky kódex - životopisy svätých, homílie

Saviina kniha - neúplný evanjeliár a kalendárium

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018