Súhrnný prehľad pojmov z literatúry – 9. ročník

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: filomena (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.11.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 541 slov
Počet zobrazení: 53
Tlačení: 3
Uložení: 2

Súhrnný prehľad pojmov z literatúry – 1. polrok – 9. ročník

pojem

definícia

príklad

literatúra

súhrn literárnych diel

Forma, podoba literárneho diela

Poézia, próza, dráma

poézia

literárne dielo písané veršovanou, viazanou rečou

próza

literárne dielo písané neveršovanou, neviazanou rečou

Literárne druhy

- lyrika

- epika

- dráma

Lyrika

Môže byť podľa témy: osobná, ľúbostná, spoločenská, reflexívna, prírodná

Ľúbostná lyrika

Je spôsob, ktorým autor stvárňuje svoje subjektívne pocity, pričom si vyberá ako hlavnú tému lásku v jej rôznych podobách

Prírodná lyrika

Zahŕňa básne, ktoré z tematického hľadiska vznikli pod silným vplyvom pôsobenia prírody

Reflexívna lyrika

Básnik v nej uvažuje, zamýšľa sa nad tým, čo sa ho bezprostredne dotýka, čo ho trápi

Spoločenská lyrika

Básnik hovorí o udalostiach v spoločnosti, v ktorej žije a pracuje a ktoré sa ho citovo dotýkajú

A.Sládkovič Nehaňte ľud môj

Lyrická báseň

Báseň, v ktorej je dej tlmený a autor vyjadruje svoje nálady, myšlienky a pocity

Lyrický hrdina

V lyrických básňach sa autor stotožňuje s hrdinom

verš

základná jednotka poézie

presah

Hovoríme o ňom vtedy, ak myšlienka básne zasahuje do ďalšieho verša

POH Krvavé sonety

Voľný verš

Básnik vo verši nepoužíva pravidelný rým a rytmus. Využíva sa najmä v modernej poézii

strofa

Skupina veršov

spisovateľ

autor prózy

básnik

autor poézie

strofa

viac veršov graficky oddelených

symbol

Vzniká na základe zaužívaného označenia, napr. Tatra = Slovenko

anafora

Opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,

Možno mi ruku nedostať,

Možno mi v diaľky žiaľne utieknuť...

A. Sládkovič - Marína

epifora

Opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na konci za sebou idúcich veršov alebo viet

epizeuxa

Opakovanie toho istého slova alebo skupiny slova za sebou v básni

„sivé oči, sivé jako tá mrákava,....

personifikácia

zosobnenie, básnický prostriedok, v ktorom sa prenášajú vlastnosti zo živej bytosti na neživý jav

Básnická otázka

Je otázka, ktorá nepotrebuje odpoveď, nakoľko odpoveď je zrejmá z textu. Nazýva sa tiež aj rečníka otázka

A.Sládkovič Nehaňte ľud môj

metafora

Prenášanie významu na základe vonkajšej podobnosti

Pole jedna živá tvár

eufemizmus

Ide o zjemnenie výrazu a často sa vyskytuje v súvislosti s vyjadreniami o smrti človeka

Odišiel na večný odpočinok

Sylabický veršový systém

Je to najstarší veršový systém, pochádza z ľudovej slovesnosti a najviac ho využívali štúrovci. Je založený na rovnakom počte slabík vo verši. Využíva predovšetkým združený rým.

Epická báseň

Veršovaná skladba, ktorá má znaky prozaického rozprávania

Lyrickoepická básnická skladba (báseň)

Báseň, v ktorej sa prelínajú lyrické a epické prvky

S.Chalupka Mor ho!

Kolektívny hrdina

Hrdinom básne nie je jednotlivec, ale kolektív

Pozri Mor ho! – S. Chalupka

Príležitostná báseň

Báseň, ktorá vznikla ako reakcia na výnimočnú časovú udalosť

J.Kráľ duma bratislavská

hymna

Báseň, ktorá má charakter oslavy a vyjadruje určité vznešené myšlienky

Hymna Nad Tatrou sa blýska

óda

Lyrická báseň, ktorá oslavným spôsobom vyjadruje nejakú tému, vyniká nadnesenosťou a pátosom. Patrí do reflexívnej lyriky

F.Schiller Na radosť

rým

zvuková zhoda slabík na konci veršov

doline

rodine

Druhy rýmov

- združený (aabb)

- striedavý (abab)

- obkročný (abba)

- postupný (abcabc)

- prerývaný (abcbdb)

sonet

Skupina 14 veršov, ktoré sú zväčša zoradene po 4+4+3+3

POH Krvavé sonety

aforizmus

Stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku

epigram

Lyrický žáner, ktorý stručne a duchaplne vystihuje nejakú životnú pravdu

Populárna pieseň

Osobitý druh lyrickej poézie, ktorej sú autormi textári a hudobní skladatelia. Populárna pieseň vyjadruje vkus určitej generácie

román

Epické literárne dielo, ktoré má široký rozsah, zachytáva život viacerých postáv, má niekoľko dejových línií

Generačný román

Román, v ktorom autor zachytáva osudy viacerých generácií

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019