Klasicizmus v slovenskej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 843 slov
Počet zobrazení: 8 442
Tlačení: 582
Uložení: 561
- spája sa s 1. a 2. fázu SNO; slovenské národné povstanie – proces formovania novodobého slovenského národa v Uhorsku, ktorý viedli národný buditelia; tí sa snažili zjednotiť slovenskú literatru a kultúru na základe jednotnej národnej myšlienky

- 1. fáza – 2 snahy (uzákoniť spisovný jazyk, povznesenie slovenského ľudu – ľudovýchova, osveta); aktívni boli katolíci – bernolákovci, ktorí v roku 1787 kodifikovali spisovný jazyk (umožnilo to šírenie osvety medzi ľudí); vznikali spolky (Slovenské učené tovarišstvo, Učená spoločnosť malohontská); bola založená Katedra reči a literatúry česko-slovenskej na evanjelickom lýceu v BA; vznikali časopisy a noviny (Prešpurské noviny, Staré noviny literatúry, Týdenník), literatúra sa delí na: vedeckú (Bernolák, Papánek, Sklenár) a osvietenskú (próza – Fándly, Bajza, poézia – Tablic)
 - 2. fáza – rozvíja sa idea slovanskej vzájomnosti; národní buditelia zakladajú spolky (Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej) – vydával almanach Zora; tvoria sa 2 skupiny autorov – zástancovia bernolákovčiny (Hollý, Hamuljak) a zástancovia biblickej češtiny (Kollár, Šafárik)

Anton Bernolák
- dielo Filologicko-kritická rozprava – pravopisná sústava, vychádza z foneticko-fonologických proncípov
- Slovenská gramatika – prvá slovenská gramatika
- Etymológia slovanských slov – príručka o pôvode slov
- Slovár Slovensko-Česko-Latinsko-Nemecko-Uherský

Jozef Ignác Bajza

- prvý slovenský román René mládenca príhody a skusenosti – je napísaný západoslovenským nárčím, zvláštnym pravopisom, ktorý si autor sám vytvoril; román má 2 zväzky, opisuje cesty a zážitky Reného (René – znovuzrodený), syna bohatého benátskeho kupca a jeho učiteľa Van Stiphouta; 1. zväzok zachytáva ich dobrodružné príbehy v Egypte, Turecku, Taliansku; 2. zväzok zachytáva ich záčitky z putovania po Uhorsku, sprevádza ich tovariš cesty – sám autor a necháva ich prežiť rôzne príhody, z ktorých sa dozvedáme o pravdivých sociálnych pomeroch v Uhorsku koncom 18. storočia; je to satira na feudálne zriadenie
- Slovenské dvojnásobné epigramata – píše sa v ňom o tom, že nie bernolákovci, ale on prvý lámal ľad k slovenským knihám

Juraj Fándly

- Piľní domajší a pľní hospodár, Zelinkár, Dúverná zmluva medzi mníchom a diablom – schvaľuje zrušenie reholí, obviňuje mníchov z udržiavania ľudí v zaostalosti, vyvolalo to veľké pohoršenie v cirkevných kruhoch
Idea slovanskej vzájomnosti
- malo sa čeliť rakúskemu útlaku a maďarizácii; menšie slovanské národy (v čase absolutizmu v Rakúsko-Uhorsku) hľadali východisko v opore u ostatných Slovanov, najmä Rusov (víťazi v boji s Napoleonom, mali samostatný štát)
- Slovania vyzdvihovali svoju slávnu minulosť a verili, že budú mať v dejinách Európy  v budúcnosti významné postavenie; veľkú budúcnoť Slovanom pripisoval aj nemecký filozof Johann Herder, najmä pre ich ľudskosť (neviedli útočné vojny), pohostinnosť a pracovitosť – tak sa zrodila idea slovanskej vzájomnosti
- táto idea podnietila vznik  vedeckých a literárnych diel, zvýšil sa záujem o dejiny Slovanov, slovanské jazyky a literatru; myšlienka slovanskej vzájomnosti dodávala Slovákom vieru v to, že vo svojom úsilí o národnú slobodu nie sú osamotené, a že patria k veľkej rodine slovanských národov
- na čele národno-zjednocovacích úsilí boli stúpenci biblickej češtiny (Kollár, Šafárik) a bernolákovčiny (Hollý, Hamuljak) – hrdinovia diel vynikali zvvýšeným vlasteneckým cítením

Pavol Jozef Šafárik
– Slovanské starožitnosti (opísal najstaršie slovanské dejiny)

Ján Kollár

- študoval na univerzite v Jene dejiny a jazyky, spoznal slávnu minulosť Slovanov aj ich neradostnú prítomnosť; zapôsobilo na neho ich hnutie hnutie mladej nemeckej generácie, ktoré volalo po zjenostení nemeckých národov; spoznal aj zlé stránky nemeckého nacionalizmu – rozpínavosť, podmaňovanie si iných národov, navštívil v Nemecku osídlenia Lužických Srbov, ktoré pripomínali už len nápisy na hroboch, názvami riek, pohorí, spoznal sa s Frederikou Schmidtovou - Mínou
- v jeho diele vrcholí myšlienka slovanskej vzájomnosti, ostro vystupoval proti bernolákovčine a Štúrovmu jazyku, uznával len 4 nárečia (jazyky) Slovanov – ruský, poľský, srbochorvátsky a československý - O literární vzájemnosti mezi kmeny a nárečími slávskymi

Slávy dcera

- lyricko-epická skladba; obsahuje 645 sonetov – ľúbostných vlasteneckých, náučných, ktoré sú spojené len naznačenou dejovou líniou

Ján Hollý
- svoje diela písal v bernolákočine aj po uzákonení Štúrovho jazyka
- písal eposy a idylické epické skladby (selanky), ódy, elégie
Eposy – ako prvý spisovateľ tu využil  tematiku Veľkej Moravy na to, aby ozdvihol národné povedomie; eposy z dejín Veľkomaravskej ríše (Svätopluk, Cyrilometodiáda), historický epos Sláv (nie je z dejín Veľkej Moravy)

Svätopluk
- 1. slovenský národný bohatiersky epos, skladá sa z 12 spevov
- myšlienky – boj za slovodu Slovákov; autor vyzdvihuje cenu osobnej a národnej slobody, vlastenectvo, humanitu Slovákov, pracovitosť, mierumilovnosť, tvorivú prácu, stavia sa proti dobyvačnosti nepriateľov, osdsudzuje otroctvo

Idylické epické skladby – selanky
- selo – dedina (rusky)
- 21 idylických básni, v ktorých do slovenskej poézie vstúpila slovenská príroda, autor ju oslavuje, obdivuje a ospevuje aj človeka žijúceho v nej; postavy majú podobu slovenských pastierov; autor píše o ich radostiach, túžbach, láske, ale aj o žiali, zvykoch, poverách, predstavách; postavy vedú pokojný život, venujú sa práci, spevu, tichej zábave, hrám, žijú v rovnosti, sú hrdé a ušľachtilé
- sú písané časomierou (hexametrom) – antická forma, slovenské myšlienky
- selanky: Jaroslav, Vyvolávanie jara, Pasy

Žalospevy - elégie
- témou sú smutné príbehy a ubiednenosť slovenského národného života, žiaľ nad vyhubenými Slovanmi, zradou, nesvornosťou, pádo Veľkej Moravy (Narékaní Rastislava, Plač Matky Slávy nad synmi Svatoplukovími, Plač Matky Slávy nad odrodilými synami), Slovanské povedomie vyzdvihuje v súbore básní - Pesně
Ódy - oslava dobrodincov, priateľov a známych, cirkevných a svetských hodnostárov, oslavuje slovenskú prírodu, svoje okolie, veľkosť slovanstva; piesne sú stroficky veľmi pestré a ukazujú ako vedel Hollý obmieňať básnické formy
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014