Umelecké prostriedky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 15.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 390 slov
Počet zobrazení: 40 116
Tlačení: 1 224
Uložení: 1 273
UMELECKÉ  PROSTRIEDKY:
 
ONOMATOPOJA  - zvukomaľba  -  napodobňovanie prírodných a pracovných zvukov.
 
PARONOMÁZIA - hromadenie slov, ktoré majú rovnaký slovný základ, rovnakú skupinu hlások v koreni:   slavme slavně slávu Slávův slavných.
 
KALAMBÚR - slovná hra  (obyčajne vyjadruje vážnu myšlienku)  -  použitie zvukovo podobných (alebo rovnakých), ale významovo rozdielnych i protikladných pomenovaní: čo asimiluje, asi miluje.
 
EPIZEUXA  -  bezprostredné opakovanie slova (slov) vo verši alebo vete.
 
SYMPLOKÉ  -  tým istým slovom začína a končí verš, strofa i celá báseň, prípadne odsek alebo pasáž prozaického diela.
 
ANAFORA  -  opakovanie rovnakého slova (slov) na začiatku susedných veršov alebo viet, príp. na začiatku jednotlivých strof.
 
EPIFORA - opakovanie rovnakých slov (slova) na konci susedných veršov alebo viet.
 
EPANASTROFA  -  tým istým slovom (slovami) sa končí niektorý verš alebo veta a začína ďalší.
 
REFRÉN - opakovanie rovnakého verša alebo viacerých veršov na konci jednotlivých strof  básne.
 
ANAKOLÚT  - vybočenie zo syntaktickej väzby, z ustálených jazykových noriem: Starý kaprál, keď sa vrátil domov, zamarilo sa mu,  že boj vyhral.
 
INVERZIA  -  neobvyklý slovosled vo vete.
 
APOZIOPÉZA -  nedokončená veta, výpoveď.
 
ELIPSA -  výpustka  -  vypustenie slova ( zvyčajne sponového slovesa) vo verši alebo vete: Bez nevesty ťažko.
 
CHIAZMUS  -  súvzťažné skríženie slov alebo viet:
  ...revolúcia poézie a poézia revolúcie.
 
ASYNDETON  -  bezspojkové spojenie slov.
 
POLYSYNDETON  -  nadmerné opakovanie (hromadenie) spojok.
APOSTROFA  -  rečnícke oslovenie.
 
REČNÍCKA OTÁZKA - nevyžaduje si odpoveď (väčšinou).
 
REČNÍCKA ODPOVEĎ -  odpovedá na rečnícku otázku, obsahuje nejakú životnú pravdu či múdrosť, závažné myšlienkové a mravné posolstvo.
 
PLEONAZMUS  -  hromadenie synoným kvôli zdôrazneniu naliehavosti výpovede: skvost, prepych, nádhera a hoj.
 
KLIMAX  - hromadenie synoným so vzostupnou významovou tendenciou: 
Breh, vŕšok, bralo, Tatier štít.
 
ANTIKLIMAX -  hromadenie synoným so zostupnou významovou tendenciou.
 
OXYMORON  -  spojenie 2 pomenovaní (obyčajne príd. a podst. mena), ktoré sa navzájom vylučujú, popierajú: špatnokrásny;  mnohovravné ticho;  o láske neláskavej.
 
PARADOXON  -  naoko nezmyselná výpoveď: mladosti vädnú, mladosť je večná.
 
HYPERBOLA  -  zveličenie -   zem rykom sa otriasa .
 
EPITETON  -  básnický prívlastok: vlažný vánok; železný obor
- konštantné (stále) epiteton  -  sivá holubička, čierne oči
- metaforické epiteton  -  Krvavé sonety, Cválajúce dni
 
SYNEKDOCHA -  zámena jednotného čísla za množné a naopak:
... a môj Slovan...bystré hodil zraky;  svety nám závidieť budú.
 
PRIROVNANIE,  METAFORA
 
Druhy metafor:
PERSONIFIKÁCIA
ALEGÓRIA (inotaj)
LEXIKALIZOVANÁ M.  – má veľké oči; hryzie ho svedomie; smola sa mu lepí na päty
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016