Poetický slovník

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 17.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 788 slov
Počet zobrazení: 8 704
Tlačení: 404
Uložení: 477
[metrika, stopy, prozodické systémy, rým, voľný verš, strofa]
 
# m e t r i k a #
 
metrum
- ideálna schéma básnického rytmu, ktorá je skôr abstraktná; v jej realizácii vždy dochádza
  k istým nepravidelnostiam
 
veršové systémy
1) - sylabický prozodický systém = každý verš má pravidelný počet slabík
2) - tónický prozodický systém = opakuje sa počet prízvučných slabík vo verši
3) - sylabotonický prozodický systém = striedanie príz. a nepríz. slabík pri zachovaní
rovnakého počtu slabík vo verši
4) - časomerný prozodický systém = striedanie dlhých a krátkych slabík
 
rytmus
- je konkrétnou realizáciou metrumu
- pravidelné opakovanie rovnakých alebo podobných javov (v poézii je to pravidelné 
  opakovanie akustického prvku)
- opakovanie sa môže realizovať striedaním dlhých a krátkych slabík, rovnakým počtom
  slabík alebo prízvukov vo verši
 
intonácia
- špecifické zvukové prostriedky vyskytujúce sa v ústnom jazykovom prejave, ktoré
  dodávajú výpovediam isté charakteristické vlastnosti
- je súhrnným termínom pre všetky prozodické javy
- môže meniť význam tej istej vety [fero je múdry chlapec]
- v písaných prejavoch sa vyznačuje grafickými prostriedkami - uvodzovky, bodka, čriarka...
 
eufónia
- umelecky pôsobivé usporiadanie hlások s cielom vyvolať estetický zážitok
- zakladá sa na opakovaní hlások, prípadne slabík  (paronomázia, aliterácia, zvukomaľba)
 
kakofónia
- nepríjemné znenie niektorých slovných spojení alebo viet, opak eufónie

# s t o p y #

 
stopa
- najmenšia jednotka časomerného a sylabotonického veršového systému
- v časomernom v.s. pozostáva z jednej dlhej a jednej alebo viacerých krátkych slabík
- v sylabotonickom v.s. je to striedanie prízvučných a neprízvučných slabík
 
trochej
- tvoria ho dvojslabičné slová alebo slovné celky [ja som, mne je]; môžu ho však tvoriť aj
  štvor slabičné slová alebo slovné celky [učili ma, bez poriadku]
- prízvuk je na prvej slabike; v 4 a viac slabičných slovách je prízvuk na predposlednej slab.
 
daktyl
- pozostáva z troch slabík, z ktorých prvá je prízvučná a dve ďalšie sú neprízvučné
 
jamb
- na  začiatku verša uprednostňuje predovšetkým jedno a trojslabičné slová, čím sa 
  dosahuje, že slovné prízvuky vychádzajú na párne slabiky
 
daktylotrochej
- vo veršoch sa striedajú daktylské a trochejské stopy
 
amfibrach
- skladá sa z neprízvučnej, prízvučnej a neprízvučnej slabiky
 
dipódia
- združenie stôp do vyššieho metrického celku; spájajú sa vždy dve a dve stopy
 
ťažká doba verša / ľahká doba verša
- slabika v stope na ktorej je prízvuk
 
dieréza
- hranica umiestnená  na hranici jednotlivých stôp.
  [prší, / prší, / neprestáva...]
 
cezúra
- medzislovný predel uprostred stopy, nasleduje po slabike tvoriacej ťažkú or ľahkú dobu

# p r o z o d i c k é s y s t é m y #
 
sylabický prozodický systém
- každý verš má rovnaký počet slabík (ľudová slovesnosť)
 
alexandrín
- 12 alebo 13 slabičný verš so záväznou dierézou po šiestej slabike
  [ak ste o hontianskom // počuli väzení][nejeden už šuhaj // tam bol zatvorený]
 
sylabotonický prozodický systém
- striedanie prízvučných a neprízvučných slab. pri zachovaní rovnakého počtu slab. vo verši
- obmedzenosť väčšieho využitia vyplýva z osobitostí slovenského jazyka, ktorý má prízvuk
  na prvej slabike (daktyl, trochej, jamb)
 
presah
- nezhoda medzi rytmickým a vetným členením vo veršoch; spočíva v tom, že syntaktický
  celok prechádza z jedného verša do druhého
 
anakrúza
- prvá slabika vo verši alebo na začiatku rytmického radu; je jedným z príznakov jamb verša
- je dôležitým prostriedkom na odlíšenie slovenského jambu od trocheja
 
blankvers
- obyčajne 10 alebo 11 slabičný jambický verš bez rýmov a strof

# r ý m , v o ľ n ý v e r š , s t r o f a #
 
rým
- vuková zhoda na konci slov alebo na konci veršov
- patrí medzi osobitosti poézie (ale nie je nevyhnutnosťou)
 
rým združený
- je najjednoduchším rýmom často sa vyskytujúcim v ľudovej slovesnosti
- aa / bb / cc
 
rým prerývaný
- pravidelné spojenie dvoch určitých veršov, kým ostatné sa nerýmujú
- a b c b
 
rým striedavý
- rýmové spojenie dvoch párnych a dvoch nepárnych veršov v strofe
- a b a b
 
rým obkrôčny
- v štvorverši rýmové spojenie prvého so štvrtým a druhého s tretím veršom
- a b b a
 
rým postupný
- rýmové spojenie vždy po dvoch veršoch
- a b c / a b c
 
rým exotický
- rýmujú sa v ňom dve slová cudzieho pôvodu, alebo aspoň jedno z nich je cudzieho 
  pôvodu [do éteru - na literu]
 
rým gramatický
- je vytvorený slovami toho istého slovného druhu v tom istom gramatickom tvare

rým vnútorný
- druh rýmu, v ktorom sa rymuje slovo alebo slovné spojenie z prvého polverša s koncom
  verša [démon kýs´škaredý, chvost vlečúc po zemi]
 
asonancia
- zvuková zhoda samohlások na konci veršov alebo rytmických celkov bez ohľadu na
  spoluhlásky (nedokonalý rým)
- [rozchádzajú - odlietajú; ľaliu - nepijú; nesúzvuk - večne r rúk]
 
refrén
- opakovanie záverečného verša na konci strofy
- obyčajne zdôrazňuje v texte nejakú myšlienku alebo je jadrom celej básne
 
voľný verš
- nemá presne vymedzenú normu zakotvenú v niektorom veršovom syst. (nemetrický verš)
- nemá záväzný počet slabík vo veršoch, ani pravidelné striedanie prízv. a neprizv. slabík
- jediná vlastnosť o ktorú sa opiera je intonácia jednotlivých veršov
 
strofa
- sloha
- zoskupenie veršov na základe spoločnej rýmovej schémy a uplatnenia rovnakého 
  metrického pôdorysu v rytme
- jej príznakom je grafické vyčlenenie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.134