Humanizmus a renesancia (14. - 17. st.)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: tinuska55
Typ práce: Ťahák
Dátum: 05.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 927 slov
Počet zobrazení: 11 367
Tlačení: 517
Uložení: 513
HUMANIZMUS A RENESANCIA (14.st.-17.st)
- Významné geografické objavy (Amerika), heliocentrický názor Mikuláša Kopernika, Galileo Galilei, Ján Gutenberg (kníhtlač), nová trieda meštianstvo (buržoázia), časté vojnové konflikty
- S rozvojom vedy, techniky a priemyslu sa šírilo aj nové myšlienkové a umelecké hnutie humanizmus (humanus- ľudský)- myšlienkový smer zdôrazňujúci ľudskú dôstojnosť a slobodný rozvoj osobnosti v zodpovedajúcich spoločenských a životných podmienkach, presadzovali klasickú latinčinu, zdôrazňovali starogrécky ideál krásy a dobra a boli zameraní proti feudalizmu
- a renesancia (renaissance- obroda, znovuzrodenie)- umelecký a myšlienkový smer, prestali sa zaoberať nadpozemským životom, prešli k svetskému pozemskému, obrodenie človeka v duchu antických predstáv a ideálov, znovuzrodenie antiky, dôležitá je rétorika a používali často taliančinu
- významní stavitelia- Rafael Santi, Michelangelo Buonarotti, začal sa stavať chrám sv. Petra
sochárstvo- Donatellom, Michelangelo Buonarotti
- právo človeka na prirodzené, šťastné prežívanie života, lásku k prírode, úctu k rozumu (racionalizmus), zmyslové poznanie (senzualizmus), význam jednotlivca (individualizmus) – bolo to typické pre antickú literatúru a preto sa humanisti opierali a grécku a rímsku kultúru, vydávali ich diela (Homér, Vergílius a Cicero), napodobňovali ich tvorbu (tematika, žánre, štylistika- jednoduhšia, latinský jazyk, aj národné jazyky)
 
DANTE ALIGHIERI (talianska literatúra)
- Najväčší básnik talianskeho humanizmu a renesancie
- Božská komédia (epická báseň) – má 100 spevov a zobrazuje základné problémy stredovekého človeka
- Básnikova duša putuje záhrobím, v pekle ho sprevádza Vergílius (temný les v tvare špirálovitého kužeľa kde trpia hriešnici), potom prechádzajú do Očistca kde nastáva pokánie a prechádza k radosti neba (symbolizuje ho ostrov a 7 kruhov ako 7 hriechov), v Raji ho sprevádza Beatrice, ktorú chcel v tejto básni osláviť a je zobrazený ako pekný les s 9 sférami obrátenými k Bohu
Symbolika- danteho duša predstavuje celé ľudstvo, Vergílius rozum a Beatrice náboženstvo a dokonalosť
 
HLAVNÍ PREDSTAVITELIA
Talianska literatúra
Francesco Petrarca Spevník/Sonety pre Lauru (prvé sonety o láske ktoré venoval Laure)
Giovanni BoccacioDekameron (zbierka 100 noviel, ktoré rozpráva 10 ľudí počas 10 dní), položil tým základ románu
 
Francúzska literatúra
Francois Villon – bol priradený k prekliatym básnikom(19.st.), Malý testament (satirický, rozlúčka s priateľmi pri odchode z Paríža), Veľký testament (spomienka na mladosť a lásku, študentskú veselosť)
Francois RabelaisGargantua a Pantagruel (obri, ktorí putujú po svete a stretávajú rôznych ľudí, zobrazuje ich groteskne, kritika je paródiou na rytierske romány a stredoveké eposy)
 
Španielska literatúra
Lope de VegaUčiteľ tanca, Záhradníkov pes (komédie)
Miguel de Cervantes SaavedraDômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (zosmiešnil populárne rytierske romány, hrdina chce pri svojom putovaní s verným priateľom Sanchom Panzom pomáhať biednym a naprávať krivdy, konflikt dvoch svetov- ideálov (Quijote) a skutočnosti (Panzo)
 
Anglická literatúra
William Shakespeare – dramatik, písal komédie, tragédie a historické hry(Henrich VI., Richard III.). Napísal 37 divadelných hier, nemá univerzitné vzdelanie, písal aj poéziu, potom sa stal hercom a dramatikom na Lord Chamberlain’s men, vystupoval aj na kráľovskom dvore
V komédiách hrdinovia bojujú o svoju lásku a dobré vzťahy medzi ľuďmi (Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru)
Tragédie sú osnované na konfliktoch dobra a zla, ľudskosti a podlosti.
Tragédia- Rómeo a Júlia (nešťastne hynú mladí milenci, lebo ich rody sa nenávidia a bránia im v láske, zmieria sa až nad zbytočnými obeťami svojich detí)
 
HAMLET (tragédia, divadelná hra, veršovaná ozdobná forma s veľkým počtom jazykových prostriedkov, 5 dejstiev, v 3. dejstve je kompozičný postup- do divadla vložil divadlo, Dánsko, hrad Elsinor, hrdinami sú členovia dánskeho kráľovského dvora)
Hamletovho otca, dánskeho kráľa zavraždí jeho brat Claudius aby sa zmocnil trónu a oženil s jeho manželkou Gertrúdou. Hamletovi to vyzradí duch zosnulého otca potulujúci sa v noci po hradbách, ktorý žiada pomstu. Hamlet predstiera šialenstvo a zorganizuje divadelné predstavenie, ktoré naznačuje ako kráľ zomrel. Zabije za závesom schovaného Polónia, otca milej Ofélie, ktorý načúva Hamletovmu rozhovoru s matkou. Hamleta majú za vraždu Polónia popraviť, ale on utečie a nestane sa tak. Ofélia sa pomätie a skočí do rieky, utopí sa. Vtedy sa Leartes, Oféliin brat vracia tajne z Francúzska a kuje s Claudiom pomstu. Leartes vyzve Hamleta na súboj, kde má zomrieť otráveným mečom. Leartes raní Hamleta, ale meče si vymenia a Hamlet Learta prebodne. Leartes mu stihne vyzradiť, že hrot jeho meča a víno z ktorého pila kráľovná sú otrávené. Otrávil ich kráľ. Hamlet zraní kráľa, donúti ho napiť sa otráveného vína. Smrteľne zranený Hamlet prosí najvernejšieho priateľa Horatia, aby pravdu vyrozprával ľuďom. Nakoniec sa Hamlet ako posledný napije z otráveného vína a zomiera. Na hrad prichádza víťazný Fortinbras (nórsky kráľovič, ktorý zdedil hrad). Pri pohľade na mŕtvych stráca radosť z víťazstva a káže vyniesť Hamletovo telo von za dunenia sál.
Hlboké myšlienky monológov- byť či nebyť?- to je otázka!
Hamlet- renesančný hrdina, ktorý verí v čisté ľudské vzťahy, ale styk s drsnou skutočnosťou v ňom vyvoláva pesimizmus a sklamanie
 
UCHOVÁVANIE INFORMÁCIÍ
Informácia
- Akýkoľvek údaj, poznatok v širšom slova zmysle
- V užšom slova zmysle údaj dôležitý pre potreby užívateľa

Informatika
- Skúma informáciu v užšom slova zmysle
- Vedný odbor ktorý vznikol v polovici 20.storočia v súvislosti s kybernetikou

Základné informačné inštitúcie
- Knižnice (knihy a odborné časopisy) , bibliografické inštitúcie, strediská vedeckej a technickej informácie (JUĽŠ SAV), masmédiá (internet!!), prednášky

Spracovávanie a uchovávanie informácií
- Diár- denný zápisník pracovných a osobných povinností, ktoré máme vykonať
- Denník- zážitky uplynulého dňa v časovom slede
- Poznámky vo vlastnej knihe- sú prejavom čitateľovho osobného postoja k textu (typy poznámok- podčiarkovanie, poznámky na okraji strany marginálie, operátory sú značky na okraji – napr. ? = nejasný, ?! = rozpor)
- Výstrižky- kartotečné lístky, formát A6, na lístku má byť – autor, názov diela, téma, stručný obsah, postavy, idea, vlastné poznámky, identifikačné údaje (bibliografia), dátum výroby kartotečného lístka
- Kartotéka- prehľadná, systematická a jednoduchá, pre prehľadnosť využíva rozčleňovacie karty
- Konspekt (výťah)- záznam základných údajov, je zhustený, presný, zachováva logickú štruktúru textu, forma musí byť prehľadná
- Osnova- najstručnejší, najprehľadnejší záznam obsahu textu, obsahuje základné a kľúčové pojmy, v niektorých prípadoch rozšírené pre lepšie pochopenie
- Tézy- treba vyjadriť obsah textu formou ucelených viet – hlavných myšlienok textu

INFORMAČNÉ PRAMENE
- Primárne- nespracované, originálne, voľne sprístupnené (príručky, technické normy, patentové spisy, cestovné informácie)
- Sekundárne- knihy, ktoré sa vypožičiavajú na vyplnený lístok
- Terciárne- bibliografia (zoznam literatúry o danej téme) a rešerš (prehľad, súpis poznatkov o nejakej téme z primárnych a sekundárnych informačných prameňov)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015