Zadania maturitných tém z literatúry 2010/2011

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.12.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 627 slov
Počet zobrazení: 11 267
Tlačení: 567
Uložení: 566
1. Reprodukovať a vysvetľovať definície literárnovedných pojmov.
a) Z uvedených definícií vedieť vybrať tú, ktorá najpresnejšie a najvýstižnejšie charakterizuje epos.
b) Slovenský básnik Ján Hollý napísal báseň Na slovenský národ, v ktorej oslávil udatnosť Slovákov a ich lásku k slobode. Ako sa nazýva takýto básnický žáner?

2. Opísať základnú chronológiu a vysvetliť systémovú nadväznosť jednotlivých období vo vývine umenia a umeleckej literatúry.
a) Zaradiť antickú (grécku a rímsku) literatúru do príslušného obdobia vo vývine svetovej literatúry a odôvodni5 svoje rozhodnutie.
b) Uviesť, ktoré prvky klasicizmu odmietlo umenie a literatúra romantickej epochy.
c) Ktorý literárny smer 20. storočia má ideovo a morálne najbližšie k dnes takému populárnemu ekologickému hnutiu?

3. Po myšlienkovej a umeleckej (kompozičnej a štylistickej) stránke analyzovať a interpretovať
známy text z umeleckej literatúry.
a) Porovnať konflikt a jeho riešenie v skladbe Hájnikova žena a v románe Otec Goriot.
Vysvetliť, ktoré z týchto diel je bližšie k modelu typického realistického diela?
b) Na vybratých úryvkoch z románu Chrám Matky Božej v Paríži a poviedky Maco Mlieč identifikovať typ rozprávača.
c) Vyhľadať lyrizované prvky v texte novely Drak sa vracia a vysvetlite ich umelecké uplatnenie v príbehu.

4. Zaujať vlastné stanovisko k cudzej interpretácii a hodnoteniu literárneho diela.

a) Zaujať vlastné stanovisko, súhlasné alebo nesúhlasné, k výroku P. Bujnáka: „U Tajovského je sedliak jednoduchý predmet, umelecký model, oproti ktorému je autor úplne ľahostajný.“
b) „Za zložitú, ba priam škodlivú považovala súdobá kritika Bednárovu prácu s časom v románe
Sklený vrch. Niekedy sa vskutku zdá, akoby si Bednár s časom nevedel rady." Získať pri čítaní románu Sklený vrch rovnaký pocit, alebo nie?

5. Vysvetliť jednotlivé funkcie umenia a umeleckej literatúry s osobitným dôrazom na ich prepojenosť s hlavnou, estetickou funkciou.

a) Ako umelecké dielo pomáha príjemcovi porozumieť svet, ktorý ho obklopuje?
b) Vysvetliť pomer medzi zábavnou a estetickou funkciou v dielach populárnej hudby a v dielach klasickej hudby.

6. Transformovať umelecké literárne texty z jedného literárneho druhu (žánru) do druhého.

a) Zdramatizovať určenú časť z novely E. Hemingwaya Starec a more.
b) Vytvoriť úvahu podľa Hviezdoslavovej básne Pozdrav (úvod k Hájnikovej žene).
 
A. Ovládať literárnovedné termíny:

1. Všeobecne o umení a literatúre

Umenie, estetický zážitok, umelecké dielo, umelecká literatúra,

2. Literárne obdobia a smery

Staroveká literatúra, stredoveká literatúra, renesančná literatúra – humanizmus, baroková literatúra, klasicistická literatúra – osvietenstvo, romantická literatúra, realistická literatúra, literárna moderna, symbolizmus, avantgarda, expresionizmus, surrealizmus, naturizmus, psychologický realizmus, postmoderna, existencializmus, absurdná dráma.

3. Literárne druhy
Epika: hrdinská epika, spoločenská epika,
lyrika: duchovná lyrika, ľúbostná lyrika, reflexívna lyrika, vlastenecká lyrika, prírodná lyrika, dráma.

4. Literárne žánre

Epické žánre: báj, bájka, balada, epos, kronika, legenda, novela, poviedka, román,
lyrické žánre: elégia, óda, pásmo, sonet,
dramatické žánre: komédia, tragédia, dráma – činohra.

5. Štruktúra literárneho diela

Téma, kompozičné postupy: chronologický, retrospektívny, reťazový,
fázy sujetovej organizácie: úvod, zápletka, kríza, dejový zvrat, rozuzlenie,
vertikálne členenie textu: rovina deja, rovina významu,
horizontálne členenie textu: odseky, kapitoly, diely (próza), strofy, spevy (poézia), dialógy, monológy, výstupy a dejstvá (dramatické dielo),
rozprávač: subjektívny - priamy, vševediaci,
literárna postava: idealizovaný typ, charakterový typ, sociálny typ.

6. Štylistika literárneho textu

Anafora, alegória – podobenstvo, epiteton, humor, metafora, personifikácia, prirovnanie, protiklad, symbol.

7. Metrika

Rým, rytmus, verš, veršový systém: časomerný, sylabický, sylabotonický, voľný verš.
 
B. Poznať autorov a ich diela:
S. Chalupka: Mor ho
J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
J. Botto: Smrť Jánošíkova
Sofokles: Antigona
W. Shakespeare: Hamlet
M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie
H. Balzac: Otec Goriot
B. Slančíková -Timrava: Ťapákovci
J. G. Tajovský: Statky-zmätky
I. Krasko: Nox et solitudo
J. Smrek: Cválajúce dni
D. Chrobák: Drak sa vracia
J. C. Hronský: Jozef Mak
E. M. Remarque: Na západe nič nového
L. Mňačko: Ako chutí moc
J. D. Salinger: Kto chytá v žite
D. Mitana: Nočné správy
M. Válek: Dotyky
M. Rúfus: Zvony
I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.1)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032