Barok a klasicizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 420 slov
Počet zobrazení: 10 251
Tlačení: 595
Uložení: 576
Barok a klasicizmus
 
Otázka z literatúry:
Charakterizujte barok a klasicizmus ako umelecké smery v slovenskej a svetovej literatúre, analyzujte znaky obidvoch literárnych období. Nájdite spoločné a odlišné znaky, porovnajte barokového a klasického hrdinu.

Svetový barok

-16.-18. storočie
- zrodil sa v Taliansku a Španielsku- krajiny s hlbokou náboženskou tradíciou
- ovplyvnil najmä výtvarné umenie, sochárstvo, architektúru, hudbu a literatúru
-heslo: „ Vanitatum vanitas et omnia vanitas“ → márnosť nad márnosť a všetko je márnosť
- citát vyjadruje malosť človeka pred Bohom, pominuteľnosť svetského, materiálneho sveta
- znaky barokového štýlu: prezdobenosť, pompéznosť, má cieľ ohúriť človeka, aby pozdvihol svoj pohľad k Bohu (tento jav môžeme pozorovať najmä v chrámoch)
- barokové umenie- návrat človeka k Bohu
- literatúra: delenie: náboženská
  svetská (ani tá nebola protikladom od Boha)
bohatá na básnické prostriedky, najmä bohaté prívlastky, alegórie, prezdobený a komplikovaný jazyk
gongorizmus- druh poézie v Španielsku, podľa Luisa de Góngoru (priveľmi komplikovaná, zložitá a učená)
- predstavitelia náboženskej literatúry: sv. Terézia Avilská, sv. Ján z Kríža
 
Sv. Terézia Avilská
- španielska mystička a reformátorka karmelitánskeho rádu
- jej spisy patria k najdôležitejším dielam kresťanskej mystiky, písala ich najmä z pedagogického dôvodu
- dielo: Život– vlastný životopis.
Cesta k dokonalosti– výklad o modlitbe, zvlášť o Otčenáši
 
Sv. JÁN z KRÍŽA
- španielsky mystik
- kritizoval predstavených karmelitánov- zdalo sa mu, že upustili od prísnych pravidiel → bol uväznený, vo väzení strávil takmer rok, tu mal stretnutie s Bohom
- dielo: Výstup na horu Karmel
Duchovná pieseň
Živý plameň lásky- básnická zbierka, obsahuje báseň Úhrn dokonalosti
 
-obidvaja svätci hovoria, že nie je dôležité, čo prežívame vo svete, ale je dôležité vypestovať si vzťah k Bohu
 
Ján Amos KOMENSKÝ
1592-1670
- vrcholný predstaviteľ českého baroka
- bol biskupom Jednoty bratskej, po Bitke na Bielej hore (1620) odišiel z Čiech, žil v Uhorsku, Poľsku, zomrel v Holandsku v meste Naarden
- ako duchovný napísal dielo Labyrint světa a ráj srdce
- ako exulant sa venoval výchove mladých a položil základy pedagogiky:
Informatórium školy mateřské- dieťa pred školou by malo navštevovať MŠ, aby si zvyklo na školské prostredie
Veľká didaktika (Didactitca magna)- najväčšie dielo, považujeme ho za 1. učebnicu pedagogiky, zhrnul v nej pedagogické zásady napr. postupnosti, následnosti, primeranosti, vzdelávať by sa mali chlapci aj dievčatá, bohatí aj chudobní
Brána jazykov dokorán- učebnica latinčiny
Svet v obrazoch (Orbis pictus)- pri jej tvorbe Komenský použil zásadu Schola ludus- škola hrou, obsahuje ilustrácie, týka sa biológie, teológie a človeka
 
Torquato TASSO
- Talian
- napísal epos Oslobodený Jeruzalem- o križiackych výpravách, symbolické- Jeruzalem- dobro, moslimovia- mocnosť temnôt
 
John MILTON
- anglický barokový básnik
- eposy Stratený raj, Raj znovu nájdený
 
Hans Christoffel von GRIMMELSHAUSEN
- nemecký prozaik
- dielo Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (osudy naivného chlapca v 30-ročnej vojne a jeho návrat k Bohu)
 
Slovenský barok
- 1650- 1780
- jedno z najprotirečivejších období → obdobie reformácie (vplyv Martina Luthera) a protireformácie (rekatolizácie)
- centrom evanjelického vzdelania bol Prešov, Levoča (tlačiareň), Kežmarok (evanjelické lýceum)
- centrom katolíckeho vzdelania Trnava- Trnavská univerzita
1635- zásluhou ostrihomské arcibiskupa Petra Pazmáňa (podľa neho Pazmánev), vyučovacím jazykom latinčina, dôraz nielen na teologické vzdelávanie, ale aj na prírodné vedy, jedným z profesorov Martin Sentiváni (Szentiványi- svätý Ján) z Liptova
 
- delenie literatúry:  náboženská
svetská- vychádzala v zborníkoch → jarmočné a ľúbostné piesne (dionýz
Kubík)
 
-v období baroka katolíci aj evanjelici vydali zborníky náboženských piesní:
evanjelici- Juraj TRANOVSKÝ (český exulant žijúci v Lipt. Mikuláši), vydal knihu Cithara sanctorum (Citara svätých)
-neskôr bola táto zbierka rozšírená o modlitby, bohoslužobné texty a vydávaná pod názvom Tranoscius (aj ev. vydavateľstvo v LM)
- bohoslužobným jazykom bola biblická čeština
katolíci- Benedikt Szöllösi- Canthus catholici (Piesne katolícke)
- niektoré piesne totožné u katolíkov aj evanjelikov, najkrajšie vianočné
 
Didakticko- reflexívna poézia
- poučno- úvahová, cieľom poučiť ľudí a priviesť ich k Bohu
 
Peter BENICKÝ
- Slovenské verše- 154. strofa- zamýšľa sa nad premenlivosťou a vrtkavosťou šťastia
 
Hugolín GAVLOVIČ
1712-1787
- pôsobil ako františkán  v Trstenej a Žiline
- pobyt na salaši ho priblížil k ľudovej múdrosti
Valaská škola- mravúv stodola
-zbierka asi 1300 básni napísaná slovakizovanou češtinou
- každá báseň má názov, ktorý sa rýmuje a je zhrnutím, skladá sa z 3 14-slabičných štvorverší → sú napísané 14-slabičníkom- majú pravidelný rytmus
- veršový poriadok, v ktorom sa rytmus dosahuje pravidelným opakovaním rovnakého počtu slabík sa nazýva sylabická prozódia (sylabizmus), je typická pre ľudovú pieseň a poéziu štúrovcov
- podľa tém môžeme básne rozdeliť na:
1. vzťah človeka s Bohom- Znášaj bídy, kríže, prídeš k Bohu blíže, Nezarmucuj srdce, keď nedostáva to, čo chce
2.  vzťah človeka k vlasti a vzdelaniu- Veľmi je hlúpy, kto vlast svú tupí
3.  vzťah človeka k človeku- Kde gazdiná korheľkyňa, tam je i prázdna kuchyňa. Hle človek opilý, žádnému nemilý
- v básňach prejavil sociálne cítenie- Bohatý má mnoho peněz a chudobný detí
- cenil si vzdelanie- Nad literné umení, bohatstvo je nič, neni
 
Baroková próza
- nemala umelecký charakter, cieľom zachytiť historické udalosti- kroniky
- autobiografie, biografie, memoáre, cestopisy
Ján REZIK- Prešovská jatka
Daniel KRMAN- Cestopisný denník –Itinerárium
- cestoval za švédskym kráľom Karolom XII. ,išiel ho pýtať a finančnú pomoc pre prešovské lýceum
Móric BEŇOVSKÝ- Pamäti a cesty grófa Mórica Beňovského
 
Náučná baroková próza
- vydávanie veľkých encyklopédií
Matej BEL
1684-1749
- študoval v BB, BA a Halle
- Mária Terézia ho pomenovala Magnum decus Hungariae- veľká ozdoba Uhorska
- pôsobil ako kňaz, bol polyhistor
- vrcholné dielo Notitia Hungariae novae historico- geographica (Historicko- zemepisná vedomosť o novom Uhorsku)
- dbal aby sa deti na školách učili prírodné vedy a klasické jazyky
 
Adam František KOLLÁR
- riaditeľ viedenskej cisárskej knižnice
- dielo O pôvode a stálom používaní zákonodarnej moci
- bol polyglot
 
Ján Baltazár MAGIN- obrany slovenčiny Ostne.. alebo obrana
Daniel Sinapius- HORČIČKA- zbierka slovenských prísloví Nový trh latinsko- slovenský
 
Ústna ľudová slovesnosť
- zbojnícke piesne a rozprávky- postava Jura Jánošíka
- čarovné rozprávky- Popolvár najväčší na svete
- realistické rozprávky-  O troch grošoch
 
Dráma
- vianočné betlehemské hry, pašiové hry, biblická tematika, život svätých, historické drámy
Svetový klasicizmus
- 17.-18. storočie
- umelecký smer, ktorý ovplyvnil najmä architektúru, hudbu a literatúru
- vznikol na dvore francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. – Kráľ Slnko
- dokonalosť hľadali umelci v prírode, napodobňovali ju v jej kráse a pravde
- vznik klasicizmu ovplyvnil filozofický smer racionalizmus
- zakladateľ René Descártes – Cogito, ergo sum.
- dôraz na rozumové poznanie, nie na cit
- v klasicizme dôraz na objektívne poznanie, nadviazal na umenie antiky a renesancie
- v literatúre sa znaky klasicizmu prejavili v prísnom a presnom rozdelení žánrov:

- vysoké žánre- óda, tragédia, hrdinom kráľ al. šľachtic, jazyk vznešený, ozdobný, veršovaný
- nízke žánre- veselohra, bájka, hrdinom mešťan, jazyk bez okrás, prvky hovorového jazyka

- žánre sa nesmeli prelínať ani spájať, pravidlá klasickej literatúre spísal francúzsky literárny teoretik Nicolas BOILEAU (Básnické umenie)
- navrátenie k pravidlám antickej literatúry, najmä v dráme platila požiadavka jednoty času, miesta a deja
- v klasicistickej literatúre bol vytvorený literárny typ
1 postava bola stelesnením 1 charakterovej vlastnosti, tieto vlastnosti sa v priebehu deja nemenia, aj keď okolnosti sa meniť môžu ( napr. Lakomec ostáva lakomcom až do konca)
 
-predstavitelia:
francúzski- Pierre Corneille, Jean Racine, Jean Molière
 
Jean- Baptiste Poquelin Molière
1622-1673
- hry: Zdravý, nemocný (vysmieva sa v nej z hypochondrie), Misantrop (človek, ktorý nemá rád ľudí)
Lakomec:
- rozsiahla 5-dejstvová komédia, hlavná postava Harpagon
- 4 dejstvá sa zameriavajú na rozvinutie charakteru lakomca → je lakomý k sebe (nedbalé oblečenie), k deťom ( dcére vyberie starého bohatého človeka, aby nemusel dávať veno, veta „Bez vena“ je preňho magickou, synovi vyberie staršiu vdovu, sebe hľadá mladú Marianne- milú svojho syna), lakomý je aj k sluhom a návštevám (dáva návšteve zlé jedlo, do vína prilieva vodu)
- lakomcovi zmizla skrinka plná peňazí → prednáša známy monológ, v ktorom stratu peňazí považuje za stratu života, obracia sa aj na divákov, podozrieva každého, ak zlodeja nenájdu, obesí sa
- v 5. dejstve sa prispôsobil vtedajšiemu vkusu divákov- záver by bol dobrodružný, nečakaný → pán Anzelm (snúbenec lakomcovej dcéry) našiel stratené deti, sľúbil lakomcovi, že bude platiť všetky trovy detí, nové šaty, komisára
- napriek tomuto ostáva lakomec lakomcom, hovorí: „ Ja sa idem poláskať sa svojou drahocennou skrinkou.“
Obsah:
Dej Moliérovej knihy Lakomec sa odohráva v Paríži. Ústrednými postavami sú: lakomý vdovec Harpagon, jeho syn Kleant, dcéra Eliza, sluhovia Valér a Šidlo.

Hrdina knihy - lakomec Harpagon - sa rozhodne, že sa ožení. Jeho vyvolená je krásna, ale chudobná deva Mariana. Kleant, ktorý vie o otcovom rozhodnutí, a pretože je do Mariany zaľúbený, chce svatbe zabrániť. Takisto Eliza sa bráni sobášu s Anzelom, za ktorého ju chce otec vydať len preto, že si ju vezme i bez vena. Harpagon chystá hostinu. Spolu so synom a dcérou navštívi Marianin dom, aby im predstavil ich novú matku. Klean sa k nej práva až príliš milo, a to je Harpagonovi podozrivé. Oklame ho a dozvie sa o ich vzťahu pravdu. Na jeho rozhodnutí to však nič nezmení. Šidlo sa na to už nemôže pozerať a ukradne Harpagonovi truhličku z peniazmi. Okradnutý a zúfalý lakomec upodozrieva z lúpeže Valéra. Ten o žiadnej krádeži nevie. Prizná sa však, že ľúbi Harpagonovú dcéru Elizu a chce sa s ňou oženiť. Z Valérovho rozprávynia vysvitne aj to, že Anzelm je jeho stratený otec a Mariana jeho sestra. Nakoniec Harpagon dostane svoje peniaze späť. Ale iba pod podmienkou, že nebude brániť svojim deťom v šťastí a nebude sa starať proti ich manželstvu.
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016